POUM - TíTOL 34. Capítol I. Sistemes

Traducció no oficial gentilesa de Google

Ets a: Inici > L'Ajuntament > Accions de govern > POUM > POUM - ANNEX II. TÍTOL 34. MOLÍ D'EN ROVIRA SUD > POUM - TíTOL 34. Capítol I. Sistemes

POUM - TíTOL 34. Capítol I. Sistemes

Art. 18 del pla parcial Molí d'en Rovira Sud.- SISTEMA VIARI I ESTACIONAMENT

1. Compren els espai reservats per la xarxa viari i l'estacionament de vehicles en superfície, amb l'objecte de permetre nivells adequats d'accessibilitat i mobilitat a l'àmbit del Pla.

2. El Pla parcial té diferents tipus de vies. Les amplades d'aquestes i les seves seccions són les que s'indiquen al plànol d'alineacions i rasants del Pla parcial.

3. Les vies que tenen la consideració de carreteres queden en tot cas subjectes a la legislació vigent en infrastructures.

4. Seran d'aplicació els art. 174 i 175 de les normes urbanístiques de Vilafranca del Penedès.


Art. 19 del pla parcial Molí d'en Rovira Sud.- SISTEMA D'EQUIPAMENTS COL.LECTIUS

1. Compren les superfícies destinades a usos públics col.lectius al servei directe dels ciutadans. El sòl serà sempre de domini públic, si bé s'admet que la gestió sigui confiada al sector privat.

2. L'ús assignat als equipaments col.lectius serà el docent, l'esportiu, el social i el comercial i l'assignació respectiva de les claus d'identificació és 5D, 4A2, 5S i 5C, les quals queden assignada el plànol d'ordenació corresponent.

3. Les condicions d'edificació i d'ús dels equipaments docents es regiran pel que estableixen els apartats 1 i 2 de l'art.129 de les normes urbanístiques del Pla General d'Ordenació Urbana, així com el que determinen les disposicions legals vigents en matèria de centres docents.

4. Les condicions d'edificació dels equipaments esportius es regiran pel que estableix els apartat 1,2 i 3 de l'art.193 de les normes urbanístiques del Pla General d'Ordenació Urbana.

5. Les condicions d'edificació dels equipaments socials es regiran pel que estableix els apartat 1,2 i 3 de l'art.199 de les normes urbanístiques del Pla General d'Ordenació Urbana.


Art. 20 del pla parcial Molí d'en Rovira Sud.- SISTEMA DE PARCS I JARDINS URBANS

1. Compren les superfícies destinades a zones verdes i esportives. Seran d'ús i domini públic i no edificables.

2. Només podran ordenar-se amb arbres, jardineria i elements accessoris, sense que aquests últims ocupin més del 5% de la superfície total. Admeten instal.lacions descobertes per a la pràctica d'esports, sempre que la seva superfície sigui inferior al 50% del total del parc. Aquestes instal.lacions o construccions no perjudicaran ni limitaran el gaudiment del parc pels ciutadans, ni tampoc la qualitat de la jardineria, així com les vistes panoràmiques internes o sobre l'àrea urbana contiguda.

3. Les estacions transformadores d'energia elèctrica i les cambres reguladores del gas no podran ubicar-se en el sistema de parcs i jardins.
© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 12/01/2009