POUM - TÍTOL 28. Capítol I. Generalitats

Traducció no oficial gentilesa de Google

Ets a: Inici > L'Ajuntament > Accions de govern > POUM > POUM - ANNEX I. TÍTOL 28. POLÍGON INDUSTRIAL DOMENYS II > POUM - TÍTOL 28. Capítol I. Generalitats

POUM - TÍTOL 28. Capítol I. Generalitats

Art. 1 del pla parcial Polígon Industrial Domenys II.- DEFINICIÓ

Aquestes ordenances determinen les condicions de parcel·lació, edificació i aprofitament de les finques urbanes que componen el POLÍGON INDUSTRIAL DOMENYS II a Vilafranca del Penedès.


Art. 2 del pla parcial Polígon Industrial Domenys II.- LLICÈNCIES

Qualsevol obra de construcció o moviment de terres està condicionada a l'obtenció de llicència municipal d'obres i haurà d'acomplir les condicions d'ús, higiene i salubritat vigent en la legislació estatal, autonòmica, i local a més de les que s'estableixen en aquestes Ordenances Reguladores pel que fa als paràmetres d'ocupació del sòl, superfície edificada, volum i distàncies als límits de les parcel·les.

Qualsevol sol·licitud de llicència d'obra de construcció en zona de servitud o afecció precisarà l'autorització prèvia de la Demarcació de Carreteres de l'Estat a Catalunya, en compliment dels arts. 39.1 de la Llei 25/88 de carreteres i 137 i 138 del Reglament General de Carreteres.


Art. 3 del pla parcial Polígon Industrial Domenys II.- CATEGORIES DE L'ÚS INDUSTRIAL I LÍMITS

Definició de les activitats de serveis, característiques dels locals, qualificació d'activitats, condicions de funcionament i nivells de comptabilitat.

Totes les qüestions que s'esmenten en l'encapçalament d'aquest article estan regulades en els articles de les Normes del Pla General de Vilafranca del Penedès, que són d'aplicació obligada en qualsevol indústria o establiment que se situï en l'àmbit d'aquest Pla Parcial.

Està prohibit qualsevol tipus de publicitat visible des de la zona de domini públic de les carreteres en aplicació de l'art. 24 de la Llei de Carreteres 25/1988.

Està prohibida l'emissió de fums i l'abocament de residus a tot l'àmbit del Pla Parcial.


Art. 4 del pla parcial Polígon Industrial Domenys II.- DEFINICIÓ D'ALINEACIONS

Les alineacions exteriors i rasants seran les definides per aquest Pla Parcial d'Ordenació.

Es defineixen tres alineacions: l'oficial del carrer, la de parcel·lació i la d'edificació.

a) Línia oficial de carrer: és la que resulta de la determinació de les alineacions d'acord amb la xarxa viària aprovada, i senyala el límit entre els espais destinats a carrers, vies i places, etc. i les illes d'edificació, parcel·les o solars.
Les tanques definitives s'ajustaran a les alineacions i rasants aprovades oficialment i els edificis s'hauran de construir dins de la superfície determinada per les línies autoritzades d'acord amb allò que regulen aquestes Ordenances.

b) Línia de Parcel·lació: Són les que resulten de la divisió de les illes d'edificació, o parcel·les. Formen el perímetre que limita, juntament amb les línies oficials de carrer, la superfície de cada una d'aquelles divisions obtingudes mitjançant un projecte o llicència de parcel·lació, en el seu cas.

c) Línia d'edificació: és aquella que senyala els límits a partir dels quals podran aixecar-se, dins de les illes d'edificació o parcel·les, les construccions, d'acord amb allò establert per cada una de les zones en què es divideix el Pla. Aquestes línies d'edificació poden o no coincidir, indistintament, amb les línies oficials de carrer o amb les de parcel·lació.


Art. 5 del pla parcial Polígon Industrial Domenys II.- ILLA D'EDIFICACIÓ O PARCEL·LA

S'entendrà per illa d'edificació o parcel·la, la unitat de terreny objecte d'utilització, delimitat entre les línies oficials de carrer, o entre aquestes i les línies de parcel·lació, obtingut mitjançant un projecte individualitzat, acollit i regulat segons les presents Ordenances, en el seu cas; illes o parcel·les que pertanyen o bé a persones o entitats, ja siguin aquestes últimes, públiques o privades o també a propietaris comunitaris. 


Art. 6 del pla parcial Polígon Industrial Domenys II.- SUPERFÍCIE D'OCUPACIÓ

S'entén per superfície d'ocupació la que resulta d'aplicar sobre l'àrea total de l'illa, parcel·la o solar, el tant per cent d'ocupació admès com a màxim cada zona dins del perímetre format per les línies d'edificació.

Aquesta superfície d'ocupació no pot ser mai ultrapassada per la projecció sobre el pla horitzontal de qualsevol edifici a construir dins de les zones del Pla.


Art. 7 del pla parcial Polígon Industrial Domenys II.- VOLUM EDIFICABLE

S'entén per volum edificable el que resulta d'aplicar a la total superfície de l'àrea d'illa, parcel·la o solar, el coeficient d'edificabilitat volumètrica adoptat o admès com a màxim en cada una de les zones del Pla.

El volum d'un edifici és el que queda comprès dins de les línies que limiten els seus cossos de construcció, sense comptar les volades, sortints, terrasses sense cobrir o escales d'emergència sense l'envolvent cobert.


Art. 8 del pla parcial Polígon Industrial Domenys II.- SUPERFÍCIE EDIFICABLE

És la que resulta d'aplicar a la total superfície de parcel·la o solar, el coeficient d'edificabilitat superficial adoptat o admès com a màxim en cada una de les zones del Pla.

La superfície edificable es podrà desenvolupar en una o vàries plantes dins dels límits d'alçada màxima que s'estableixen per a cada zona en aquestes ordenances.


Art. 9 del pla parcial Polígon Industrial Domenys II.- ALÇADA MÀXIMA DE L'EDIFICACIÓ

L'alçada màxima de l'edificació s'estableix en 10 m.

Els edificis o parts d'edificis d'oficina i representatius, podran assolir els 12 m. d'alçada, sempre i quan la part que assoleixi aquesta alçada no ocupi més d'un 10% de la superfície edificable.

En les zones d'indústries aïllades i en funció dels processos de producció es permetrà alçades majors sempre que estiguin degudament justificades i no superin els 20 m. d'alçada ni la part que assoleixi ocupi més d'un 10% de la superfície edificable.

Es tindrà especial cura de les condicions estètiques d'aquests elements que sobresurten.

L'Alçada Reguladora Màxima (ARM) es comptarà des de la línia de parcel·lació corresponent a la façana, i en el seu punt mig, fins a la part inferior de l'element estructural de la coberta.

Per sobre de la coberta s'admeten elements especials, com xemeneies, instal·lacions tècniques d'elevació, refrigeració, calefacció, condicionament, filtració d'emissions o anàlogues. Les instal·lacions tècniques respectaran les limitacions que aquest article estableix respecte dels excessos d'alçada en els edificis representatius, i es procurarà la més mínima visió possible des del carrer.


Art. 10 del pla parcial Polígon Industrial Domenys II.- COEFICIENT D'EDIFICABILITAT VOLUMÈTRICA O SUPERFICIAL

És la relació entre els metres cúbics o metres quadrats d'edificació i la superfície del sol.

Aquest coeficient d'edificabilitat podrà ser referit, segons els casos, al volum o a la superfície edificable, en una àrea total d'illa o parcel·la, (edificabilitat neta) o també com a mitja de la superfície total abastada per una zona o sector determinat (edificabilitat bruta).


Art. 11 del pla parcial Polígon Industrial Domenys II.- ESPAIS LLIURES

Tota la superfície de sòl no edificada es considerarà com espai lliure. L'espai lliure pot ser de caràcter públic o privat.

La cura i manteniment dels espais lliures anirà a càrrec dels seus propietaris i els espais de caràcter públic aniran a càrrec del Municipi o de les persones o entitats a qui delegui, segons els acords o compromisos acceptats. 


Art. 12 del pla parcial Polígon Industrial Domenys II.- ZONIFICACIÓ

Als efectes de l'ús del sòl i condicions d'edificació, es considera el territori abastat pel Pla dividit en zones, de les quals la determinació i extensió són les que figuren en el plànol corresponent de zonificació (plànol nº 6) d'aquest Pla Parcial.


Art. 13 del pla parcial Polígon Industrial Domenys II.- TIPUS D'ORDENACIÓ

Els tipus d'ordenació a considerar segons les diferents formes en què es poden portar a terme les composicions o agrupacions d'edificacions i amb independència del destí i usos que poden allotjar procedeix definir-les, als efectes d'aquestes Ordenances, en la forma que segueix.

1. Ordenació aïllada. Principalment adoptada per edificis aïllats, envoltats de pati o jardí, d'una o vàries plantes, l'ús i la finalitat dels quals és el desenvolupament d'activitats especials, industrials, comercials, administratives o d'equipaments.
2. Ordenació entre mitgeres. Adoptada per edificis adossats, amb pati al davant i al darrera, destinats a petites activitats industrials o comercials dins del recinte del parc "Agora".


Art. 14 del pla parcial Polígon Industrial Domenys II.- CONDICIONS GENERALS D'ÚS

En aquest Pla Parcial s'admeten els següents usos:

- Indústria
- Magatzematge
- Comercial
- Oficines
- Habitatge (amb les limitacions que s'establiran en les ordenances de cada zona)
- Equipaments de caràcter Públic i Privat
- Recreatiu
- Bar-restaurant (limitat a un establiment per cada deu del sector)


Art. 15 del pla parcial Polígon Industrial Domenys II.- ZONES DE DIFERENT QUALIFICACIÓ QUE COMPONEN EL POLÍGON

- Zona Industrial Tipus I
- Zona Industrial Tipus II
- Zona Equipaments Z.E.
- Sistema de Parcs i Jardins S.P.J.
- Protecció de Sistemes P.S.
- Aparcaments Públics P.
- Sistema General S.G.
La situació, extensió superficial i la delimitació de les diferents zones s'ha grafiat en el plànol nº 6 d'aquest Pla Parcial.
© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 08/01/2009