POUM - TÍTOL 10. Capítol II. Determinacions comunes a totes les zones i sistemes

Traducció no oficial gentilesa de Google

Ets a: Inici > L'Ajuntament > Accions de govern > POUM > POUM - ANNEX I. TÍTOL 10. VIA DE PONENT > POUM - TÍTOL 10. Capítol II. Determinacions comunes a totes les zones i sistemes

POUM - TÍTOL 10. Capítol II. Determinacions comunes a totes les zones i sistemes

Art. 34 del Pla Parcial Via de Ponent.- COBERTA

1. Les cobertes dels cossos principals d'edificació podran ser planes o inclinades, sempre que no s'obligui a una determinada opció a la normativa de la zona corresponent. 


2. Per sobre del pla de coberta solament podran sortir els següents elements: 

    a) Si és inclinada:
- Els elements tècnics puntuals de les instal·lacions com són xemeneies de sortida de fums, antenes i parallamps. 
 
- Les claraboies dels celoberts que hauran de ser paral·leles als plans de teulada i no se separaran més de 50,00 cms. d'aquesta en cap punt. 

    b) Si és plana:
- Les baranes de la façana amb una alçada màxima d'un metre per sobre del pla de coberta o un metre i mig per sobre de l'alçada reguladora. 

- Cossos edificats que continguin els elements tècnics de l'ascensor, la climatització de l'edifici, les claraboies dels celoberts, la caixa d'escales i els dipòsits d'aigua.
Aquests cossos tindran les dimensions justes per protegir els aparells i artefactes necessaris i permetre el seu manteniment. 

Per sobre dels plans teòrics que resultarien de cobrir l'edifici amb teulada, únicament podran emergir els assenyalats en el punt a) d'aquest article. 

Si per aplicació de la regla anterior fos impossible la construcció de la caixa d'escala i la de l'ascensor, aquestes podran superar el gàlib anterior sempre i quan se situïn 3,00 m. separats de totes les façanes, tinguin una alçada màxima de 3,00 m. sobre el forjat immediat inferior i que la seva ocupació no superi el 10% del total de la superfície del terrat. 

- La coberta podrà volar 0,40 m. més enllà del pla de façana o, si existeix, dels tancaments del cos sortint en galeria, formant el ràfec, que tindrà un front màxim de 0,15 m. de gruix. 


Art. 35 del Pla Parcial Via de Ponent.- ALÇÀRIES ÚTILS
 
Les alçàries útils mínimes permeses per a les diverses zones seran les següents: 
- Planta baixa: 3,20 m. a les zones d'habitatges plurifamiliars i 2,60 m. a les zones d'habitatges bifamiliars i unifamiliars. 

- Planta pis: 2,55 m. en general i 2,10 m. a corredors, distribuïdors, serveis higiènics, rentador i, en un 30% de la superfície, qualsevol altra peça dels habitatges. 

- Planta soterrani: 2,20 m. 


Art. 36 del Pla Parcial Via de Ponent.- COSSOS SORTINTS

1. Els cossos sortints estan prohibits a la planta baixa i, en qualsevol cas, per dessota dels 3,25 m. d'alçada.
En el cas que el cos sortint voli sobre jardí privat no es tindran en compte els 3,25 m. d'alçada, sinó que aquesta alçada serà substituïda per la cota de la cara inferior del sostre de la planta baixa. 

2. El límit lateral del vol dels cossos sortints es fixa en 1,00 m. de la mitgera. 


Art. 37 del Pla Parcial Via de Ponent.- RECULADES DE L'EDIFICACIÓ

1. El tipus de reculada definit com de cos de l'edificació solament es permet en la façana posterior dels edificis unifamiliars, amb una fondària de 5,00 m. comptada des del pla que resulta d'aplicar la fondària edificable màxima. 

2. El tipus de reculada per motius compositius es permet a totes les façanes amb l'única limitació de la obligatorietat de mantenir la línia d'edificació en les 45,00 cms. adjacents a la paret mitgera. 


Art. 38 del Pla Parcial Via de Ponent.- GARATGES

1. Els garatges disposaran d'una ventilació natural mínima del 8% de la superfície del garatge, o d'una forçada que asseguri una renovació mínima d'aire de 15,00 m3/h/m2 de superfície del garatge. 

2. Les mides mínimes d'una plaça d'aparcament seran de 2,20 m. x 4,50 m. Podran existir en els aparcaments col·lectius un 25% de places de 2,00 m. x 4,00 m. Totes tindran un àmbit d'accés del vehicle amb una maniobra senzilla. 

3. L'amplària mínima de l'accés serà de 3,00 m. per als aparcaments col·lectius i de 2,20 m. per als aparcaments privats unifamiliars. 

4. Les rampes tindran un pendent màxim del 20% que es reduirà al 4% als darrers quatre metres immediats a la sortida a l'espai públic. 

L'amplària mínima de les rampes de garatges col·lectius serà de 3,00 m. si és d'un sentit de marxa i de 5,00 m. si és de 2 sentits. 

En els garatges de menys de 40 places es pot tenir una sola rampa amb el sentit alternatiu. 


Art. 39 del Pla Parcial Via de Ponent.- TANQUES

1. La tanca del carrer serà feta amb material opac o massís fins a una alçada de 0,40 m. Per damunt la part opaca massissa i fins a una alçada màxim de 1,80 m. podrà completar-se amb material calat, reixa o filat i/o vegetació d'arbust. 

2. Les tanques entre veïns tindran, sobre el nivell natural de terres, per fora de la tanca, una alçada màxima de 1,80 m. 


Art. 40 del Pla Parcial Via de Ponent.- MOVIMENT DE TERRES

En el cas d'anivellar el sòl amb terrasses, aquestes es disposaran de manera que la seva cota no estigui 1,50 m. per sobre ni 2,20 m. per dessota de la cota natural del terreny, entenent-se per cota natural del terreny, la que resulti després d'efectuada l'obra d'urbanització. 


Art. 41 del Pla Parcial Via de Ponent.- MITGERES

Les mitgeres al descobert per raons de la topografia reculades o diferències d'alçades, seran tractades i acabades amb materials definitius de façana.
© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 15/01/2009