POUM - TÍTOL 34. Capítol II. Zona residencial (R)

Traducció no oficial gentilesa de Google

Ets a: Inici > L'Ajuntament > Accions de govern > POUM > POUM - ANNEX II. TÍTOL 34. MOLÍ D'EN ROVIRA SUD > POUM - TÍTOL 34. Capítol II. Zona residencial (R)

POUM - TÍTOL 34. Capítol II. Zona residencial (R)

Art. 21 del pla parcial Molí d'en Rovira Sud.- DEFINICIÓ

És la zona destinada a acollir l'edificació de caràcter residencial plurifamiliar i unifamiliar i els usos complementaris de l'activitat residencial.


Art. 22 del pla parcial Molí d'en Rovira Sud.- SISTEMA D'ORDENACIÓ

El sistema d'ordenació de l'edificació de la zona residencial és el de VOLUMETRIA ESPECÍFICA en la modalitat de configuració flexible.


Art. 23 del pla parcial Molí d'en Rovira Sud.- EDIFICABILITAT

El Pla Parcial estableix per a cadascun dels edificis de les zones, el sostre màxim edificable sobre rasant, així com el sostre màxim a destinar als usos complementaris, d'acord amb les quantitats establertes en la relació següent:

RESIDENCIAL 

ILLA/BLOCSOSTRE MÍNIM COMERCIAL P.B. m2t SOSTRE MÀXIM RESIDENC. m2t SOSTRE TOTAL EDIFICABLE m2t NÚM. MAXIM PLANTESNÚM. MÀXIM VIVENDES
2a 


d
0,00
0,00
0,00
0,00
960,00
836,32
960,00
240,00
960,00
836,32
960,00
240,00
PB 1PP
PB 1PP
PB 1PP
PB 1PP
8
7
8
2
4a 

c
1.275,00
1.115,74
636,96
5.100,00
4.600,72
4.604,08
6.375,00
5.716,46
5.241,04
PB 4PP
PB 4PP
PB 4PP
48
44
44
5a 


d
0,00
1.115,74
0,00
0,00
1.940,00
4.600,72
6.155,50
3.612,54
1.940,00
5.716,46
6.155,50
3.612,54
PB 1PP
PB 4PP
PB 4PP
PB 4PP
16
44
55
35 
6a 

c
1.309,00
1.115,74
636,96
5.236,00
4.600,72
5.127,24
6.545,00
5.716,46
5.764,20
PB 4PP
PB 4PP
PB 4PP
48
44
49
7a 


d
0,00
1.115,74
0,00
0,00
1.940,00
4.600,00
6.155,50
4.094,06
1.940,00
5.716,46
6.155,50
4.094,06
PB 1PP
PB 4PP
PB 4PP
PB 4PP
16
44
55
40
TOTALS 8.320,88 65.364,12 73.685,00  
607  
Art. 24 del pla parcial Molí d'en Rovira Sud.- FORMA I MIDES DE LA PARCEL.LA

1- La forma i mida obligatòria de les parcel.les són les definides als plànols d'ordenació.

2.- Les parcel.les definides conforme als criteris establerts a l'apartat anterior, constituiran les àrees de referència obligatòries per a la redacció dels avant-projectes d'edificació que es regulen a l'apartat 3 del present article. Tanmateix, i als efectes de possibilitat la gestió de l'edificació per mòduls o unitats de format inferior, als projectes de parcel.lació urbanística es podran subdividir les parcel.les inicials en parcel.les de mida inferior respectant en tot cas les condicions següents.

   a) L'àmbit mínim del Projecte de Parcel.lació Urbanístic serà el de la parcel.la inicial definida al Pla Parcial i, en cas d'incloure'n més d'una, sempre seran complertes.

   b) A totes i cadascuna de les parcel.les resultants de la parcel.lació se'ls assignarà el sostre màxim edificable de manera que no sobrepassi el sostre màxim assignat globalment a la parcel.la inicial establert al Pla Parcial.

   c) Les parcel.les interiors d'illa no edificables constituiran una única parcel.la indivisible de gestió i utilització mancomunada a càrrec de la totalitat dels titulars de les parcel.les edificables limítrofs. Aquesta vinculació tindrà caràcter indefinit, la seva propietat serà en proindivis entre els parcel.les limítrofs en proporció al sostre edificable de cadascuna d'elles, i s'haurà d'inscriure al Registre de la Propietat.

3.- Unitat mínima d'avantprojecte

   a) Per al desenvolupament d'una part dels blocs serà preceptiva la redacció d'avant-projecte que s'haurà de tramitar a l'Ajuntament. L'avant-projecte no caldrà si el projecte d'edificació compren la totalitat del bloc de la parcel.la.

   b) Els avant-projectes seran aprovats per la Corporació municipal i s'hauran de respectar als projectes d'edificació que es redactin per a completar l'edificació de cadascun dels blocs.

4.- Unitat mínima de projecte en edificacions unifamiliars agrupades.

En el cas de la realització d'edificacions unifamiliars agrupades en filera, les unitats mínim de projecte seran les que queden definies per les parcel.les grafiades. , prevenint la inclusió d'elements de gestió i utilització comunitària per a tots els habitatges de la parcel.la (aparcaments, instal.lacions, espais lliures, recollida selectiva de residus, etc.)


Art. 25 del pla parcial Molí d'en Rovira Sud .- OCUPACIÓ MÀXIMA DE LA PARCEL.LA

L'ocupació màxima de la parcel.la en planta baixa i plantes pis serà la resultant d'aplicar les alineacions d'edificació obligatòries o, en tot cas, la màxima ocupació permesa als perímetres reguladors definits gràficament i numèrica als plànols d'ordenació del pla parcial.

Les plantes soterrani resultants de rebaixar, anivellar o excavar, podran sobrepassar l'ocupació màxima de la parcel.la en planta baixa.

Les plantes soterrani podran ocupar la totalitat de la superfície definida pel perímetre regulador de l'edificació i a més podran ocupar fins un 30% del corresponent a l'espai lliure d'edificació que sigui propietat privada, computant-se com a tal tant el que correspon a la parcel.la privada, com la part proindivís corresponent a la parcel.la de la zona comunitària.


Art. 26 del pla parcial Molí d'en Rovira Sud.- REGULACIÓ DE LA FORMA DE L'EDIFICACIÓ

Configuració flexible

1. Alineacions obligatòries de l'edificació

Tots els edificis de la zona residencial respectaran les alineacions d'edificació obligatòries assenyalades gràficament als plànols d'ordenació corresponents. Les alineacions de l'edificació estableixen la posició obligatòria de les façanes que donen a vials públics i els testers que delimiten la longitud màxima dels blocs. Les façanes posteriors que donen a l'interior d'illa es regularan mitjançant perímetre regulador que defineix la profunditat edificable màxima.

S'admeten els cossos i elements sortints que puguin sobrepassar les alineacions d'edificació en les condicions establertes en els epígrafs següents:

2.- Cossos sortints

Són cossos sortints aquells que sobresurten de l'alineació de façana i tenen el caràcter d'ocupables o habitables. Són cossos sortints els miradors, tribunes, terrasses, balcons i altres similars.

Els cossos sortints només s'admeten a les façanes anterior i posterior excepte als blocs 4A, 4B, 5B, 6A, 6B i 7B, on es permet també en les façanes laterals i podran sobresortir fins un màxim determinat per la menor de les distàncies següents: 

- 1,20 ml 
- 1/10 de l'amplada del vial al qual donen façana o 1/20 del diàmetre del cercle màxim inscribible a l'espai interior d'illa 
- l'amplada de la vorera menys 0,60ml.

La longitud frontal màxima en planta del conjunt de cossos sortints tancats no sobrepassarà 1/3 de l'amplada de la façana de l'edificació. El conjunt de cossos sortints tancats i oberts no sobrepassarà, amb el mateix criteri de mesura, els 2/3 de l'amplada de la façana corresponent, i no podran situar-se a una distància inferior al seu vol de les parets mitgeres o de les façanes de tancament dels testers.

3.- Elements sortints

Els elements sortints són part integrant de l'edificació o elements constructius no habitables ni ocupables, de caràcter fix, que sobresurten de l'alineació de façana. Són elements sortints els sòcols, pilars, marquesines, ràfecs de coberta i altres similars fixes.

Respectant la composició de les façanes, es podrà autoritzar la construcció d'elements sortints limitant el seu vol al disposat pels cossos sortints, amb les particularitats següents:

· S'admeten elements sortints en planta baixa enfront el carrer sempre que no sobresurtin més d'1/50 de l'amplada del carrer, 1/10 de l'amplada de la vorera, o de 0,40ml quan afectin a menys de la cinquena part de l'amplada de la façana o de 0,15 ml si no ocupen més de la cinquena part.

· Els ràfecs de coberta podran volar un màxim de 0,45ml. En carrers d'amplada inferior a 20 ml i fins un màxim de 0,90ml en carrers d'amplada superior.

· De manera singular, en els blocs que defineixen la plaça central de l'ordenació, es permetrà un vol màxim de 0,90ml en tota la longitud de la façana determinada com alineació obligatòria de l'edificació, que inclou també les façanes d'aquests blocs que giren pels carrers B i F en una longitud de 20,50ml.

Els elements sortints no permanents, com veles, persianes, rètols, anuncis i similars, no s'inclouen en el concepte d'elements sortints regulats en aquestes normes. Regirà allò que estableixi el POUM vigent.


4.- Alçada i nombre màxim de plantes

   a) El nombre màxim de plantes de l'edificació està definit en els plànols corresponents d'ordenació de l'espai privat.

L'alçada màxima corresponent al número màxim de plantes serà l'establerta en la relació següent: 


ILLABLOCALÇADA MÀXIMA
PLANTES
2ABCD7,00 mlPB PP
4ABC16 mlPB 4PP
5A
BCD
7,00 ml
16,50 ml
PB 1PP
PB 4PP
6ABC16,50 mlPB 4PP
7A
BCD
7,00 ml
16,50 ml
PB 1PP
PB 4PP


L'alçada màxima s'amidarà verticalment des de la cota de referència de la planta baixa fins al pla horitzontal corresponent a la cara superior del forjat estructural de la planta més alta de les autoritzades.

   b) Quan l'edificació es desenvolupi escalonadament a causa del pendent del terreny, els volums d'edificació que es constitueixin sobre cadascuna de les plantes o parts de plantes qualificades de baixes s'ajustaran a l'alçada màxima que correspongui per raó de cadascuna d'aquestes plantes o parts de plantes. L'edificabilitat total no superarà la resultant d'edificar en un terreny horitzontal.

   c) Es destinarà obligatòriament el 50% de la superfície de la coberta dels edificis plurifamiliars a usos comunitaris. Aquesta part de la coberta serà accessible des dels elements comuns de l'edifici, inclòs l'ascensor.

   d) Per sobre l'alçada màxima només es permetrà:

   · La coberta definitiva de l'edifici de teula i de pendent inferior al 30%, la sortida de la qual es situa sobre una línia horitzontal que sigui paral.lela als paràmetres exteriors de les façanes, situada a una alçada no superior a la màxima i el vol de la qual no superi el màxim admès pels ràfecs, quedant la resta de l'edificació sota la coberta inclinada. Les golfes resultants no seran habitables.

   · Les cambres d'aire i elements de cobertura en els casos de coberta plana, amb una alçada total de 60 cm.

   · Les baranes fins una alçada màxima d'1,80ml.

   · Elements tècnics de les instal.lacions.

   · Remats de l'edificació exclusivament decoratius.


Art. 27 del pla parcial Molí d'en Rovira Sud.- COTA DE REFERÈNCIA DE PLANTA BAIXA

La cota de referència de la planta baixa se situarà en l'interval definit per la rasant de la vorera contigua a l'edificació fins a 60cm per sobre o per sota d'aquesta, i es considerarà en el punt mig de l'amplada de la façana de la parcel.la. Si com a conseqüència del pendent del carrer resulta una diferència de cotes superior a 1,20ml, entre les rasants de la vorera en els extrems de la façana de l'edifici, la planta baixa es subdividirà en els trams que calgui per a que no es produeixi aquesta circumstància, i cada tram resultant adoptarà la seva respectiva cota de referència d'acord al criteri abans establert.


Art. 28 del pla parcial Molí d'en Rovira Sud.- ALÇADA LLIURE MÍNIMA ENTRE PLANTES

L'alçada lliure mínima entre plantes, mesurada verticalment des del paviment fins al sostre de la planta corresponent serà la següent:

Habitatge: 2,50ml
Locals comercials: 3,00ml
Garatges: 2,25ml
Oficines i serveis: 2,50ml


Art. 29 del pla parcial Molí d'en Rovira Sud.- CONDICIONS D'ÚS

S'autoritzen únicament els usos relacionats a continuació:

1. Amb caràcter d'ús global i predominant:
· Habitatge unifamiliar i plurifamiliar

2 Amb caràcter d'usos complementaris:
· Comercial al detall
· Industrial 1a. categoria
· Oficines, despatxos, serveis professionals i personals
· Sales de reunió i espectacles
· Recreatiu, bars i restaurants
· Garatge i aparcament en planta baixa i planta soterrani
· Tots els usos propis del sistema d'equipaments relacionats al POUM vigent, excepte cementiris
· La present modificació del pla parcial permet la ubicació de locals comercials en planta baixa a les edificacions que donen front a la variant de la carretera n-340.

Els altres usos no inclosos en la relació de l'epígraf anterior s'entendran expressament prohibits.


Art.30 del pla parcial Molí d'en Rovira Sud.- ESPAIS COMUNITARIS

Als espais comunitaris només es permetrà utilitzar paviments impermeables fins un màxim del 50% de la superfície.

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 12/01/2009