POUM - TÍTOL 28. Capítol II. Ordenances de zona industrial tipus I

Traducció no oficial gentilesa de Google

Ets a: Inici > L'Ajuntament > Accions de govern > POUM > POUM - ANNEX I. TÍTOL 28. POLÍGON INDUSTRIAL DOMENYS II > POUM - TÍTOL 28. Capítol II. Ordenances de zona industrial tipus I

POUM - TÍTOL 28. Capítol II. Ordenances de zona industrial tipus I

Art. 16 del pla parcial Polígon Industrial Domenys II.- DEFINICIÓ

És sòl destinat principalment a la construcció de petites naus industrials aïllades.
L'illa D (definida en el projecte de compensació, compresa dins el parc "Agora", es destinarà a la contrucció de petites naus entre mitgeres.

La zona industrial Tipus I té una superfície de 38.900 m2.


Art. 17 del pla parcial Polígon Industrial Domenys II.- TIPUS D'ORDENACIÓ

És el d'ordenació en agrupació aïllada, definida en l'article 13.1 d'aquestes ordenances, a excepció de l'illa D, compresa en el parc Agora, on l'ordenació serà entre mitgerers, definida en l'art.13.2.


Art. 18 del pla parcial Polígon Industrial Domenys II.- CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ. SUPERFÍCIE, FORMA I MIDES

Superfície mínima de parcel·la 1.000 m2. A l'illa D la superfície mínima de la parcel.la serà de 450m2.

La llargària mínima del front de parcel·la serà de 20 m. A l'illa D la llargada mínima de façana serà de 10ml

Les tanques entre parcel·les només s'admetran en els límits laterals i posteriors tindran una alçada màxima de 2 metres i seran de material transparent, sense que en cap cas, el suport d'obra o material opac pugui superar l'alçada de 50 cm. sobre la rasant.


Art. 19 del pla parcial Polígon Industrial Domenys II.- SUPERFÍCIE D'OCUPACIÓ

L'edificació ocuparà, com a màxim el 60% de la superfície total de cada parcel·la. A l'illa D l'ocupació de parcel.la serà del 65%


Art. 20 del pla parcial Polígon Industrial Domenys II.- SUPERFÍCIE EDIFICABLE

L'edificabilitat neta màxima serà el resultat d'aplicar el coeficient de 0,78 m2 de sostre per cada m2 de superfície de la parcel·la o solar. 


Art. 21 del pla parcial Polígon Industrial Domenys II.- L'ALÇADA MÀXIMA DE L'EDIFICACIÓ

L'alçada màxima de l'edificació s'estableix en 10 m.

Serà d'aplicació allò que estableix l'art. 9è.


Art. 22 del pla parcial Polígon Industrial Domenys II.- SEPARACIÓ DE L'EDIFICACIÓ ALS LÍMITS DE LA PARCEL·LA O SOLAR

Serà la següent:

En front dels carrers sense aparcaments en bateria 10 m.

En front dels carrers amb aparcament en bateria 5 m. com a mínim.

Als altres límits de la parcel·la 5 m. com a mínim.

A l'illa D l'edificació s'ordenarà entre mitgeres i la façana de l'edificació se separarà 10 ml de l'alineació del carrer.


Art. 23 del pla parcial Polígon Industrial Domenys II.- USOS PERMESOS

- Indústria
- Magatzematge
- Comercial
- Oficines
- Equipaments de caràcter Públic i Privat
- Recreatiu


Art. 24 del pla parcial Polígon Industrial Domenys II.- APARCAMENT

A l'interior de cada parcel·la o a l'interior dels edificis es proveirà com a mínim un lloc d'aparcament de vehicles per cada 100 m2 de sostre edificat.

La superfície destinada a aparcament serà com a mínim de 25 m2 per vehicle, inclosa la part proporcional d'accés.


Art.24bis del pla parcial Polígon Industrial Domenys II.- NECESSITAT D'ESTUDI DE DETALL

A l'illa D, prèviament a la concessió de llicència d'edificació, caldrà la redacció d'un estudi de detall a l'illa que garanteixi la unitat compositiva del conjunt.
© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 08/01/2009