POUM - TÍTOL 10. Capítol III. Via de Ponent

Traducció no oficial gentilesa de Google

Ets a: Inici > L'Ajuntament > Accions de govern > POUM > POUM - ANNEX I. TÍTOL 10. VIA DE PONENT > POUM - TÍTOL 10. Capítol III. Via de Ponent

POUM - TÍTOL 10. Capítol III. Via de Ponent

Art. 42 del Pla Parcial Via de Ponent.- PLURIFAMILIARS AMB INTERIOR D'ILLA (segons POUM clau 16/1.3a)
clau 11.3 segons Pla parcial Via de Ponent.

PLA ESPECIAL ILLA 1 – SECTOR DE PONENT
Expt. 434/1997, aprovat per la C.U.B. el 7-10-1998
Paràmetres referits a l'edificació

DEFINICIÓ DE CONCEPTES

Alineació de l'edificació:
- Línia sobre la qual s'ha d'alçar obligatòriament una façana de l'edificació.

Fondària edificable màxima:
- És la distància màxima, mesurada perpendicularment a l'alineació de l'edificació, dins de la qual s'ha d'inscriure tota la part construïda.

Rasants de planta baixa:
- Queden definides per cada alineació mitjançant dues cotes altimètriques.
- Les cotes altimètriques estan referides a la cota de l'alineació de l'edificació en el punt mig del pas de vianants normals al carrer d'Amàlia Soler, definida com a cota 0,00.
- Rasants de planta baixa de la nacional 340: 0,90 i –1,20.
- Rasants de l'Avinguda del Vendrell: -1,20 i –0,60.
- Amàlia Soler Oest: -1,20 i 0,15.
- Amàlia Soler Est: -0,30 i 2,10.
- Salvador Espriu: 2,10 i 0,60.

Planta baixa:
Les plantes baixes aniran referides a les rasants de planta baixa definides per aquestes ordenances. Es considera planta baixa, tot aquell paviment situat entre 0,60 m. per sobre i 0,60 m. per sota de les rasants de planta baixa.

Planta soterrani:
És la planta situada sota de la planta que tingui la consideració de planta baixa. En la planta soterrani no es permet l'ús d'habitatge, estudi, despatx o oficina.

Plantes pis:
Són les plantes situades sobre de la planta que tingui la consideració de planta baixa.

Plantes àtic:
Són les següents:
Façana a la N-340, plantes V i VI.
Façana al carrer Salvador Espriu, plantes IV i V.

Alçada reguladora màxima:
És la cota que podran assolir el darrer sostre o element estructural de coberta, referida a la cota de l'alineació de l'edificació en el punt mig del pas de vianants normals al carrer d'Amàlia Soler, definida com cota 0,00.

Per sobre de l'alçada reguladora màxima, només es permetran els elements de formació de pendents (per coberta plana), les vessants i els elements tècnics de les instal·lacions de l'edifici.

Cossos sortints:
Són les parts de l'edificació en voladís ocupable que sobresurten de l'alineació de l'edificació o de la fondària edificable màxima. No es fa distinció entre els cossos sortints tancats o oberts. DETERMINACIONS

e. Edificabilitat

El sostre edificable màxim és de 14.850 m2. 


f. Densitat

Nombre màxim d'habitatges permesos s'estipula en 148. 


g. Fondària edificable

La fondària edificable de la planta baixa màxima és de 15 m.
La fondària edificable de la planta pis màxima és de 12 m.
La fondària edificable de la planta àtic màxima és de 10 m. 


h. Alçada reguladora

Les alçades reguladores per cada cos edificat queden definides en els plànols Normatius 2.5 Alçades reguladores i 2.6 Alçades reguladores. 


i. Número màxim de plantes

S'estableix un número màxim de plantes per cada volum edificat, definits pels plànols Normatius 2.5 Alçades reguladores i 2.6 Alçades reguladores. 


j. Planta baixa

La planta baixa tindrà una alçada lliure mínima de 3,20 m. 


k. Plantes pis

Les plantes pis tindran una alçada lliure mínima de 2,50 m. 


l. Plantes àtic

Les plantes àtic recularan obligatòriament 2 m. respecte de la façana Sud-Est en la Nacional 340 i de la façana Sud-Oest en el carrer Salvador Espriu. 


ll. Planta soterrani

Es permet la construcció de plantes soterrades en tot l'àmbit definit per l'alineació de l'edificació i la fondària edificable, i per sota dels passos públics que comuniquen l'interior d'illa amb l'exterior.

Les plantes soterrani tindran una alçada lliure mínima de 2,25 m.
Les plantes soterrani podran tenir accés, de vianants, des de l'espai públic. 


m. Coberta

Les cobertes podran ser planes o inclinades. 


n. Cossos sortints

Els cossos sortints estaran prohibits en planta baixa, i en qualsevol cas no podran volar per sota dels 3,20 m. lliures des del nivell del carrer.
No s'estableix un límit lateral dels cossos sortints.
Els cossos sortints podran volar una distància màxima, normal a la façana, d' 1,5 m.
Els cossos sortints no estan permesos en les façanes a l'interior d'illa més enllà dels 15 m. de fondària edificable de la planta baixa. NORMATIVA DE PROTECCIÓ

o. Dels nivells de les plantes pis i àtic

Els nivells de les plantes pis i àtic de les successives fases coincidiran en un mateix pla horitzontal teòric.


p. Unificació cromàtica

Els materials d'acabat hauran de ser del mateix color que els seus homòlegs d'una part ja executada o definida prèviament.

S'entén per materials homòlegs aquells que s'empren amb una funció constructiva coincident i ocupen una mateixa posició dins de la composició.


q. Uniformitat de les plantes baixes

Si la planta baixa presenta paraments opacs, aquests hauran de complir l'establert en l'Article 2.

Els rètols i senyals dels comercials quedaran inscrits en un àmbit definit compositivament a tal efecte i aquest mètode compositiu serà únic per totes les fases.


r. Composició de façanes

El criteri general de composició de les façanes és el següent: els plans principals de façana configura un element “estereotòmic” mentre que els cossos sortints es tracten tectònicament. Aquests últims i les obertures es disposen en franges horitzontals.


s. Materials de façana

Tancaments verticals: d'obra vista., o aplacat de pedra.

Cossos sortints: paraments verticals de panells d'alumini, o material lleuger similar.

Tancaments practicables: de perfileria d'alumini. Art. 43 del Pla Parcial Via de Ponent.- ZONA D'HABITATGES UNIFAMILIARS I BIFAMILIARS ARRENGLERATS

Definició:

1. Comprèn el sector de sòl residencial del Pla Parcial organitzada en vivenda unifamiliar o bifamiliar arrenglerada. 


Condicions comunes d'ordenació:

2. El tipus d'ordenació serà d'edificació arrenglerada, segons alineació de vial. La línia d'edificació vindrà definida per una línia paral·lela a l'alineació de vial situada segons indiquen els plànols d'ordenació. Les façanes davanteres de les edificacions, coincidiran obligatòriament amb aquesta.

3. S'estableix la crugia mínima de la parcel·la en sis metres (6 metres).

4. La fondària màxima edificable serà de dotze metres (12 metres) des de la línia d'edificació.

5. La coberta serà en tot cas inclinada, de teula de color entre vermell i ocre, amb un pendent del 30%.

6. Es permeten els cossos sortints oberts que poden ocupar un terç de la façana tot i respectant el pla límit de vol i amb un sortint màxim de 60 cms. com a vol màxim.

7. Usos:
- Solament es permet l'ús residencial amb garatge particular i usos artesanals i professionals sense ultrapassar en quatre el nombre de treballadors. Art. 44 del Pla Parcial Via de Ponent.- SUBZONA D'HABITATGES UNIFAMILIARS ARRENGLERATS (segons POUM clau 16/1.3b)
clau 16.1 segons pla parcial Via de Ponent

1. El tipus edificatori és d'habitatge unifamiliar desenvolupat en dúplex més una última planta sota coberta reculada tres metres (3 metres) de la façana SO.
L'orientació de totes les parcel·les és SO – NE.

2. La línia d'edificació vindrà definida per una línia paral·lela a l'alineació de vial situada a tres metres (3 metres) d'ella per les parcel·les que tenen l'accés rodat per la façana orientada NE i a sis metres (6 metres) per les parcel·les que tenen l'accés rodat per les façanes orientades al SO. 

3. L'alçada reguladora màxima es fixa en 6,50 metres corresponents a planta baixa més una planta pis. A la façana orientada a SO per damunt de l'alçada reguladora es podrà aixecar una barana d'1,10 metres. A la façana orientada N.E. es permet aixecar 1 m. per sobre l'alçada reguladora des d'on s'iniciarà l'arrancada de la coberta, amb un 30% de pendent. El carener es situarà a la meitat de la fondària edificable (6 metres). La coberta orientada al S.O. arrancarà del carener amb un pendent que pot oscil·lar entre el 15% i el –15% sobre un pla horitzontal paral·lel al pla dels forjats i situat a l'alçada del carener deixant al descobert els tres metres de reculada des de la façana SO que serà de coberta plana transitable (veure secció 16.1 adjunta). 

4. El sostre edificable màxim es fixa en 200 m2 per parcel·la. 

5. Els garatges hauran d'ubicar-se en l'interior de l'edifici. L'amplada màxima del garatge es fixa en 3,50 mts., la mínima en 2,50 metres. 

6. (redacció aprovada per la C.U.B. el 16-07-1996) Es podran agrupar parcel·les fins a un màxim de dues. ESTUDI DE DETALL DE L'ILLA 2 "ELS TIL.LERS":

(CORRESPONENT ÚNICAMENT A LES ILLES FORMADES PELS CARRERS AMÀLIA SOLER-SALVADOR ESPRIU-M.AURÈLIA CAPMANY-CREIXELL I AMÀLIA SOLER-CREIXELL-M.AURÈLIA CAPMAY-VENDRELL)

Aprovat definitivament pel Ple Municipal en sessió del dia 15 de febrer de 1994,(modificat en referència a l'alçada reguladora màxima pel Ple municipal al dia 10 de maig de 1994)

L'Estudi de Detall de l'Illa 2 "Els Til·lers" suposa l'adequació de la volumetria implícita en les Ordenances del Pla Parcial a la topografia, donant solucions satisfactòries al problema que representen els garatges en les fileres d'habitatges unifamiliars per tal de no desvirtuar la tipologia edificatòria que es pretén impulsar des del Pla Parcial.

Així doncs, es proposa la situació variable del garatge segons sigui l'accés i la partició de la planta baixa en semiplantes. En la primera i tercera filera, el garatge se situa sota l'edificació en posició de planta semisoterrani, partint-se la planta baixa en semiplantes. Pel que fa a les fileres segona i quarta, el garatge ocupa l'espai comprès entre el vial i la línia de façana, convertint el seu sostre en terrassa enjardinada al mateix nivell de la meitat de la planta baixa dels habitatges, mentre l'altra meitat de la planta intenta apropar-se al nivell del pati del darrera. En ambós casos la semiplanta que apareix com a conseqüència de la ubicació dels garatges només té accés per una de les dues façanes, restant soterrada l'altra.

Aquestes semiplantes destinades únicament a l'ús de garatge compten integrament a efectes d'edificabilitat, ja que no és possible la consideració de planta soterrani segons la definició que d'aquesta planta  fan les Ordenances Reguladores del Pla Parcial.

Per tal de  no sobrepassar el sostre edificable de l'illa establert pel Pla parcial, es rebutjen  a la nova proposta volumètrica els habitatges bifamiliars en cantonada i es fixen, normativament, les parcel.els on pot aparéixer la Planta Estudi. A la vegada el centre de l'illa és objecte d'un esponjament mitjançant la cessió gratuïta de les quatre parcel.les centrals de les rengleres  segona i tercera. Això permet la creació de dues places que augmenten l'espai dels espais lliures públics.

La renúncia a les edificacions bifamiliars en cantonada, així com la cessió de les esmentades parcel.les, significa una disminució del nombre d'habitatges de l'illa, que passen dels 90 previstos  pel pla parcial a 68 habitatges de la nova proposta.

Segons l'acord del Ple Municipal del dia 15 de febrer de 1994, que aprova definitivament l'Estudi de Detall,  es fixa la línia d'edificació a 4,20 metres de la façana i la profunditat edificable en 12,60 metres, sense alteració de la resta de paràmetres proposats en l'aprovació inicial.

Segons l'acord del Ple Municipal en sessió celebrada el dia 10 de maig de 1994 es fixa l'alçada reguladora màxima en 7,10 metres, que seran amidats de conformitat amb les normes del Pla parcial. Art. 45 del Pla Parcial Via de Ponent.- SUBZONA D'HABITATGES BIFAMILIARS ARRENGLERATS (segons POUM clau 16/1.3c)

(PARCEL.LES AMB FAÇANA AL CARRER CARLES RIBA)

L'art. 45 del Pla Parcial Via de Ponent desenvolupa les condicions d'edificació de la subzona d'habitatges bifamiliars arrenglerats (clau 16.2 segons el pla parcial que posteriorment el POUM vigent anomena clau 16/1.3c).

Els apartats 1, 2, 3 i 5 de l'esmentat article es desenvolupen en l'Estudi de detall –Illa 4 c/Carles Riba sector Via de ponent - Expt. 467/1995 (aprovat per l'Ajuntament el 26-09-1995), segons les indicacions de l'apartat 6 del mateix article que estableix que aquesta subzona entesa com una unitat d'habitatges arrenglerats que donen façana al parc SE, conjuntament amb les parcel·les de clau 16.3 que formen la façana del parc del SE, serà objecte d'un Estudi de Detall que determini la composició volumètrica del conjunt.

L'apartat 4 de l'esmentat article estableix el sostre edificable màxim per parcel.la en 276 m2. 

L'apartat 7 de l'esmentat article estableix que es podran agrupar parcel·les fins a un màxim de dues (redacció aprovada per la C.U.B. el 16-07-1996).


ESTUDI DE DETALL-ILLA 4 C/CARLES RIBA SECTOR VIA DE PONENT
Expt. 467/1995, aprovat per l'Ajuntament el 26-09-1995

Ordenances reguladores

· Tipus edificatori és habitatge unifamiliar o bifamiliar desenvolupat en tres plantes, més una última planta sota coberta reculada 3 metres de la façana SE.

· La línia d'edificació vindrà definida per una línia paral·lela a l'alineació de vial del carrer en front al parc, situada a 7,5 metres d'ella.

· L'alçada reguladora màxima es fixa en 8,65 m. a façana orientada a SE (parc), corresponent a planta baixa més dues plantes pis. A la façana orientada a SE per damunt de l'alçada reguladora es podrà aixecar una barana segons secció. A la façana orientada a NO es permet aixecar un metre sobre l'alçada de 9,50 m. des d'on s'iniciarà l'arrancada de la coberta amb un pendent del 30%. El carener se situarà a la meitat de la profunditat edificable (6 m.). La coberta orientada al SO arrancarà del carener amb un pendent del 30% segons secció, deixant al descobert els 3 metres de reculada des de la façana S.O. (parc) que serà de coberta plana transitable, dins un perímetre de coberta inclinada de 60 cm. d'ample al llindar de parcel·la i segons plànol normatiu de secció a façana. 

· Els elements sortints de la coberta: xemeneies i xunts de ventilació, tindran el mateix acabat de façana i coberta, i se situaran junt a la mitgera.

· Alçada planta baixa, 2,95 m.

· Separació lliure entre plantes, 2,50 m.

· Punt d'aplicació de l'alçada reguladora es fixa en el plànol normatiu de planta.

· Els garatges ocuparan la part posterior de la parcel·la, havent-se de cobrir amb una construcció d'alçada 2,95 m. , des d'on arrancarà la coberta inclinada al 30%, que serà transitable excepte un perímetre que restarà inclinat de 0,60 m. a llindars de parcel·la i segons plànol normatiu de secció a façana.

· Les separacions entre parcel·les veïnes hauran de respectar la pendent del 30% definida a la secció normativa, no podent ultrapassar en cap cas l'alçada de la mateixa.

· L'edificació sobre del carrer central de 6 m: deixarà el pas lliure de dos forjats i ocuparà la segona planta sencera i l'espai sota coberta segons secció normativa.
L'estructura es recolzarà sobre 8 pilars de planta rectangular de 35 x 40 cm. de secció, amb acabat de formigó vist.
L'accés se situarà a la parcel·la 17.1.7 segons servitud de pas ja establerta en el Projecte de reparcel·lació i grafiada en el plànol normatiu.

· L'alineació per la subzona d'habitatges unifamiliars o bifamiliars en cantonada, serà la mateixa que per la subzona de habitatges bifamiliars arrenglerats.

· L'alçada de la planta baixa es fixa en 2,95 m.

· Regulació dels cossos sortints oberts.
La construcció dels cossos sortints oberts serà optativa, i de portar-se a terme hauran de complir: 
    *Façana al parc i laterals:
S'autoritzen els cossos sortints oberts com a prolongació del forjat de les plantes 1 i 2, d'un volum màxim d'1 m. separats 1 m. de la mitgera, amb barana massissa fins a 95 cm. i un passamà metàl·lic. 

    *Façanes laterals:
S'autoritzen els cossos sortints tancats, com a continuïtat de l'espai interior de les plantes 1 i 2, sense superar el sostre màxim edificable.
Podran ocupar 1/3 de la longitud de façana amb un vol màxim d'1 m.

· Ràfecs.
Seran obligatoris i el seu vot serà de 0,15 cm. a tot el perímetre, excepte en la façana principal on volaran 0,40 cm. segons secció normativa.
Els canalons de recollida d'aigua seran del color de l'obra vista.

· S'estableix la obligatorietat d'esgotar el volum edificable.

· Tanca:
La tanca serà opaca amb materials de façana fins a 1 m. d'alt.
Es completarà amb reixa metàl·lica emmarcada fins a una alçada d'1,80.
El punt d'aplicació de l'alçada reguladora de la tanca és el mateix que el de l'alçada reguladora de l'edificació i ve grafiat en el plànol normatiu de planta.

· Acabats exteriors d'obligat compliment.

Tancament i murs:
Gero manual pres amb morter de c.p.
Fusteria exterior i persianes color blanc.

Coberta inclinada:
Teules planes ceràmiques.

Tanca:
Gero manual pres amb morter de c.p.
Suplement de tanca metàl·lica emmarcada pintat amb ferrogrond o similar de color gris.


· Plànols normatius.
Plànol nº 1 de planta, amb indicació d'alineacions i rasants i d'accés i suport dret de vol carrer central
Plànol nº 2 de secció, amb indicació de l'alçada reguladora i definició del perfil de la coberta.

· Plànols indicatius.
S'aporten com a documentació complementària a l'estudi de detall, atès que reflecteixen el resultat formal de la proposta.

· Per a totes les determinacions no previstes en aquesta ordenança, regirà la normativa urbanística municipal vigent a Vilafranca del Penedès.

· Disposició addicional:
Serà preceptiu el compliment del Decret 100/1984, sobre supressió de barreres arquitectòniques o normativa vigent.
D'acord amb el Decret 346/1983, de 8 de juliol, el nivell d'habitabilitat objectiva exigit als habitacles és B o normativa vigent.Art. 46 del Pla Parcial Via de Ponent.- SUBZONA D'HABITATGES BIFAMILIARS EN CANTONADA (segons POUM clau 16/1.3d)
clau 16.3 segons plal parcial Via de Ponent

1. En les cantonades dels carrers JV Foix amb carrer Salvador Espriu i amb Avda. del Vendrell i del carrer M.Aurèlia Capmany amb carrer Salvador Espriu i Avda. del Vendrell, es permet construir en quàdruplex les dues parcel·les més pròximes a elles. La planta sota coberta es recularà un metre i mig de les façanes i de les parets mitgeres que confronten amb el carrer i la tercera parcel·la unifamiliar. 

2. L'alineació serà la mateixa que els habitatges unifamiliars arrenglerats. 

3. L'alçada reguladora màxima es fixa en 9,50 m. corresponents a planta baixa més dues plantes pis, per sobre d'aquestes es permet una barana d' 1,10 m. d'alçada en tot el perímetre edificat. La tercera planta pis es construirà amb les parets de tancament enretirades 1,5 m. del perímetre edificat i tindrà una alçada de 2,50 m. fins a l'inici de la coberta. 

4. La coberta serà única per l'edificació de les dues parcel·les, serà a quatre aigües amb pendent del 30%, quadrada, simètrica i unitària. 

5. El sostre edificable màxim es fixa en 558 m2. 

6. Els garatges s'ubicaran a l'interior de l'edifici. Alternativament poden ocupar la part de la parcel·la de superfície més reduïda que queda a un costat de l'edificació. La protecció es pot realitzar amb coberta lleugera que no superi l'alçada de 2,20 m.
L'accés podrà organitzar-se sobre el carrer perpendicular a les façanes. 

7. Les dues parcel·les que composen el conjunt es podran agrupar i s'hi podran ubicar un màxim de quatre habitatges. En tot cas la construcció serà conjunta. Art. 47 del Pla Parcial Via de Ponent.- SISTEMES

Les determinacions particulars pels sistemes es regularan per les seves respectives claus previstes en la Normativa Urbanística del Pla General vigent de Vilafranca del Penedès.
- Equipament esportiu social (clau 4A.2) del PGOU80
- Equipament docent (clau 5.2) del PGOU80
- Parc urbà (clau 4A.4) del PGOU80
- Espai públic (plaça) (clau 4B.4) del PGOU80

Per a totes les determinacions no previstes en l'articulat d'aquesta ordenança regirà la Normativa Urbanística del Pla General vigent d'aquest Municipi. Art. 49 del Pla Parcial Via de Ponent.- DISPOSICIÓ ADDICIONAL:

En tots els projectes d'urbanització i d'edificació serà preceptiu l'acompliment de les determinacions especificades als capítols I i II del títol segon del Decret 100/1.984 de 10 d'abril, del Departament de Sanitat i Seguretat Social, sobre supressió de barreres arquitectòniques. 

En referència al nivell d'habitabilitat objectiva exigit als habitatges, són d'obligat acompliment les determinacions contingudes en el Decret 346/1.983 del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 20/01/2009