POUM - TÍTOL 34. Capítol III. Zona comercial i terciària (CT)

Traducció no oficial gentilesa de Google

Ets a: Inici > L'Ajuntament > Accions de govern > POUM > POUM - ANNEX II. TÍTOL 34. MOLÍ D'EN ROVIRA SUD > POUM - TÍTOL 34. Capítol III. Zona comercial i terciària (CT)

POUM - TÍTOL 34. Capítol III. Zona comercial i terciària (CT)

Art. 31 del pla parcial Molí d'en Rovira Sud.- DEFINICIÓ I SISTEMA D'ORDENACIÓ

És la zona destinada a acollir l'edificació de caràcter comercial i terciari i els usos complementaris d'aquesta activitat.


Art. 32 del pla parcial Molí d'en Rovira Sud.- EDIFICABILITAT

El Pla Parcial estableix per a l'edifici previst a la zona el sostre màxim edificable sobre la rasant d'acord amb la següent taula: 

COMERCIAL-TERCIARI

Illa      BlocSostre màxim PB Sostre màxim edificable 
3      A(PB 5PP)805,00 2.864,00
Total  2.864,00


El sostre previst es disposarà de manera que haurà de tenir relació compositiva amb el previst al subsector 5.1 de La Girada.


Art. 33 del pla parcial Molí d'en Rovira Sud.- FORMA I MIDA DE LA PARCEL·LA

La forma i mida obligatòria de la parcel.la és la definida al plànol d'ordenació corresponent.
· La parcel.la definida conforme als criteris establerts a l'apartat anterior constituirà l'àrea de referència obligatòria per a la redacció dels avantprojectes d'edificació que es regulen al següent apartat del present article. No obstant, i als efectes de possibilitar la gestió de l'edificació per mòduls o unitats de mida inferior, als projectes de parcel.lació urbanística, es podrà subdividir la parcel.la inicial en parcel.les de mida inferior respectant en tot cas les condicions següents:

· L'abast mínim del projecte de parcel.lació urbanística serà el de la parcel.la inicial definida al Pla Parcial.

· A totes i cadascuna de les parcel.les resultants de la parcel.lació s'assignarà el sostre màxim edificable de manera que no sobrepassi el màxim assignat globalment a la parcel.la inicial establerta al pla parcial.

· Els espais interiors de la parcel.la no edificable, constituiran una única parcel.la indivisible de gestió i utilització mancomunada a càrrec de la totalitat dels titulars de les parcel.les edificables restants provinents de la subdivisió de la parcel.la inicial establerta al pla parcial. Aquesta vinculació tindrà caràcter indefinit i s'haurà d'inscriure al Registre de la Propietat.

Estudi de Detall:

- Per al desenvolupament de l'edificació serà preceptiva la redacció prèvia d'un Estudi de Detall que s'haurà de tramitar a l'Ajuntament, i que haurà de definir la totalitat de l'edificació prevista en la parcel.la original de la modificació del pla parcial.

- L'Estudi de Detall serà aprovat per la Corporació municipal i s'haurà de respectar als projecte d'edificació que es redactin per a la realització de l'edificació. 

-  ESTUDI DE DETALL PER L'ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA DE LES PARCEL·LES Núm. 51 DEL SECTOR LA GIRADA I Núm. 3 DEL SECTOR MOLÍ D'EN ROVIRA SUD.

    · (Aprovat definitivament per l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès el 22 de juliol de 1.997 i acordat l'assabentat per la C.U.B. en data 17 de desembre de 1.997).

   · CONDICIONS URBANÍSTIQUES

   · A la parcel·la 51 del sector La Girada el volum edificable haurà de tenir tres parts diferenciades:

   · Un primer volum apaïsat horitzontal d'una planta i alçada màxima 5,00 metres, que serà una mena de sòcol de l'edifici, i que tindrà un ús predominantment comercial. Tot això dintre del gàlib grafiat als plànols. 

   · Un segon volum en forma de prisma quadrat de planta baixa i sis plantes senceres i part de la setena planta, d'alçada 24,00 metres, dintre d'un gàlib de 24,00 x 24,00 metres grafiat als plànols, d'un ús residencial. 

   · Un tercer volum en forma de piràmide de planta quadrada i 8,00 metres d'alçada, que serà la coberta de l'edifici i inclourà parcialment la setena planta i el badalot de la maquinària dels ascensors, la caixa d'escala i trasters no habitables. 

   · Per damunt d'aquesta piràmide només podran sobresortir les coronacions de xemeneies i xunts, i d'altres elements tècnics d'instal·lacions. 

   · Dintre del gàlib de 24,00 x 24,00 metres (PB 7) l'edifici podrà tenir cossos sortints oberts i semioberts que sobresurtin com a màxim 1,20 metres al voltant del mateix. 

   · La resta de la parcel·la podrà destinar-se a zona verda privada, aparcament de vehicles sota arbrat (clau 4.b4), i pistes esportives a l'aire lliure. 

   · Els soterranis quedaran limitats com a màxim al 30% del solar, és a dir, si que poden sobrepassar el gàlib edificable sobre rasant, deixant la resta de la parcel·la lliure d'edificacions, excepte les mencionades pistes esportives a l'aire lliure, que seran opcionals. 

   · El punt d'aplicació de l'altura reguladora i els conceptes de planta baixa i soterrani, són els establerts pel Pla General municipal. 

   · Els materials de façana seran de primera qualitat i d'acord amb les exigències del Pla Parcial i del Pla General municipal.

   · RELACIÓ COMPOSITIVA AMB EL SOLAR VEÍ (Molí d'en Rovira Sud)

   · La volumetria del solar situat a l'altre costat de la carretera de Vilanova, tindrà que desenvolupar-se amb l'altura i gàlib perimetral grafiats als plànols, tot i així, dins del gàlib mencionat, podrà desenvolupar-se el projecte amb plena llibertat compositiva, de materials i de disseny, sempre assumint les limitacions del Pla General municipal i del Pla Parcial que puguin afectar-li. 

   · Els usos permesos seran tots els que no s'oposin al Pla Parcial i al Pla General municipal.

   · ALINEACIONS I RASANTS:
   · Seran les establertes pel Pla General municipal i els Plans Parcials, Sector La Girada i Sector Molí d'en Rovira Sud, així com les distàncies de separació a carrers i veïns.Art. 34 del pla parcial Molí d'en Rovira Sud.- OCUPACIÓ MÀXIMA DE LA PARCEL·LA

L'ocupació màxima de la parcel.la en la planta baixa i plantes pis serà el resultat d'aplicar les alineacions d'edificació obligatòries o, en el seu cas, la màxima ocupació permesa dins el perímetres reguladors i definits gràficament i numèrica al plànol corresponent d'ordenació del Pla Parcial. Les plantes soterrani resultant de rebaixos, anivellaments o excavacions podran sobrepassar l'ocupació màxima de la parcel.la en planta baixa. Podran ocupar fins un 30% en planta soterrani del corresponent espai lliure d'edificació que sigui propietat privada.
© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 12/01/2009