POUM - TÍTOL 28. Capítol III. Ordenances de zona industrial tipus II

Traducció no oficial gentilesa de Google

Ets a: Inici > L'Ajuntament > Accions de govern > POUM > POUM - ANNEX I. TÍTOL 28. POLÍGON INDUSTRIAL DOMENYS II > POUM - TÍTOL 28. Capítol III. Ordenances de zona industrial tipus II

POUM - TÍTOL 28. Capítol III. Ordenances de zona industrial tipus II

Art. 25 del pla parcial Polígon Industrial Domenys II.- DEFINICIÓ

És sòl destinat principalment a industrial o magatzems que no generin situació de risc per la salubritat o la seguretat de les persones, o siguin susceptibles de mesures correctores que eliminin tot risc a la salut i a la seguretat personal o de degradació del Medi Ambient.

La zona industrial Tipus II té una superfície de 191.685 m2. Art. 26 del pla parcial Polígon Industrial Domenys II.- TIPUS D'ORDENACIÓ

És el d'ordenació en agrupació aïllada, definida en l'article 12è d'aquestes ordenances. Art. 27 del pla parcial Polígon Industrial Domenys II.- CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ. SUPERFÍCIE, FORMA I MIDES

Superfície mínima de parcel·la, 2.500 m2.

La llargària mínima del front de parcel·la serà de 30 m.

Les tanques entre parcel·les tindran una alçada màxima de 2 metres i seran de material transparent, sense que en cap cas el suport d'obra o material opac pugui superar l'alçada de 50 cm. sobre la rasant. Art. 28 del pla parcial Polígon Industrial Domenys II.- SUPERFÍCIE D'OCUPACIÓ

L'edificació ocuparà, com a màxim el 50% de la superfície total de cada parcel·la. Art. 29 del pla parcial Polígon Industrial Domenys II.- SUPERFÍCIE EDIFICABLE

L'edificabilitat neta màxima serà el resultat d'aplicar el coeficient de 0,78 m2 de sostre per cada m2 de superfície de la parcel·la o solar. Art. 30 del pla parcial Polígon Industrial Domenys II.- ALÇADA MÀXIMA DE L'EDIFICACIÓ

L'alçada màxima de l'edificació s'estableix en 10 m.

Serà d'aplicació allò que estableix l'art. 9è. Art. 31 del pla parcial Polígon Industrial Domenys II.- SEPARACIÓ DE L'EDIFICACIÓ ALS LÍMITS DE LA PARCEL·LA O SOLAR

Seran com a mínim les següents:

En front de la Variant CN-340: 15,50 m.

En front dels carrers: 10 m.

Als altres límits de la parcel·la: com a mínim 5 m. Art. 32 del pla parcial Polígon Industrial Domenys II.- USOS PERMESOS

- Indústria 
- Magatzematge
- Comercial
- Oficines
- Equipaments de caràcter Públic i Privat
- Recreatiu
- Habitatge (Limitat a un habitatge per parcel·la)

L'ús d'habitatge queda limitat a la vivenda del personal de seguretat o vigilància de l'edificació principal. Art. 33 del pla parcial Polígon Industrial Domenys II.- APARCAMENT

A l'interior de cada parcel·la o a l'interior dels edificis es proveirà com a mínim un lloc d'aparcament de vehicles per cada 100 m2 de sostre edificat.

La superfície destinada a aparcament serà com a mínim de 25 m2 per vehicle, inclosa la part proporcional d'accés.
© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 08/01/2009