POUMJ - TÍTOL 28. Capítol VI. Ordenances del sistema viari, protecció de sistemes i àrees d'aparcament

Traducció no oficial gentilesa de Google

Ets a: Inici > L'Ajuntament > Accions de govern > POUM > POUM - ANNEX I. TÍTOL 28. POLÍGON INDUSTRIAL DOMENYS II > POUMJ - TÍTOL 28. Capítol VI. Ordenances del sistema viari, protecció de sistemes i àrees d'aparcament

POUMJ - TÍTOL 28. Capítol VI. Ordenances del sistema viari, protecció de sistemes i àrees d'aparcament

Art. 43 del pla parcial Polígon Industrial Domenys II.- DEFINICIÓ

Les àrees d'aparcament públic delimitades en el plànol de zonificació del Pla Parcial estan incorporades al sistema viari.

Superfície de vials 83.990 m2
Superfície total aparcaments públics 8.913 m2
Superfície Protecció de Sistemes 13.849 m2


Art. 44 del pla parcial Polígon Industrial Domenys II.- SUPERFÍCIE D'OCUPACIÓ

En la zona de Prospecció de Sistemes, l'ocupació del sòl per edificació no podrà superar, en cap cas, el 5 per mil de la superfície total de la zona (0,50%).


Art. 45 del pla parcial Polígon Industrial Domenys II.- SUPERFÍCIE EDIFICABLE

En la zona de Protecció de Sistemes no superarà el 5 per mil (0,50%) de la superfície total de la zona.


Art. 46 del pla parcial Polígon Industrial Domenys II.- ALÇADA MÀXIMA DE L'EDIFICACIÓ

En la zona de Protecció de Sistemes no superarà els 7,5 metres.


Art. 47 del pla parcial Polígon Industrial Domenys II.- USOS

Són destinades a l'aparcament d'automòbils i camions amb l'especialització que es desprèn de la disposició grafiada en el plànol nº 6.

Es permet l'ús d'edificis destinats a instal·lacions de serveis tècnics generals de la zona.
© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 08/01/2009