POUM - ANNEX I. TÍTOL 8. SECTOR DE LA GIRADA 5.1

Traducció no oficial gentilesa de Google

Ets a: Inici > L'Ajuntament > Accions de govern > POUM > POUM - ANNEX I. TÍTOL 8. SECTOR DE LA GIRADA 5.1

POUM - ANNEX I. TÍTOL 8. SECTOR DE LA GIRADA 5.1CAPÍTOL I. ORDENANCES RELATIVES A LA QUALIFICACIÓ DEL SÒL 

Art. 17.- Determinacions generals 

1.- El sòl del Pla Parcial sector 5-1 "La Girada" es qualifica en sistemes i zones, grafiades en el plànol d'ordenació del pla parcial 0-1 "Sistemes i Zones" a escala 1:1000.

2.- Els sistemes d'ús i domini públic són:
-Reserva ferroviària (clau RF)
-Vials i estacionaments (clau V)
-Equipaments col.lectius (clau E) 5
     -Docent (clau Ed) 5/2
     -Esportiu (clau Es) 5/11
-Parcs i jardins urbans (clau P) 4-A/4

3.- Les zones d'ús o domini privat són:
-Residencial unifamiliar aïllada (clau Ra) 16/1.1a
-Residencial unifamiliar en filera (clau Rf) 16/1.1b
-Residencial plurifamiliar en blocs (clau Rb) 16/1.1c


CAPÍTOL 2. SISTEMES 

-Sistema de reserva ferroviària (clau RF)
-Sistema Viari i d'estacionament (clau V)
-Sistema d'equipaments col.lectius (clau 5)
-Sistema de parcs i jardins urbans (clau P- clau 4A/4) 


CAPÍTOL 3.- ZONA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR AÏLLADA (CLAU 16/1.1a) 

-Zona Residencial unifamiliar aïllada 


CAPÍTOL 4.- ZONA RESIDENCIAL UNIFAMLIAR EN FILERA (CLAU 16/1b) 

-Zona Residencial unifamiliar en filera 


CAPÍTOL 5.- ZONA RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR EN BLOCS (CLAU 16/1.1c) 

-Zona Residencial plurifamiliar en blocs 


CAPÍTOL 6.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL SECTOR 5.1 "LA GIRADA" 

-Conjunt "El Parquet" i Parcel·la 51
-Ajust dels límits del sector
-Unitats reparcel·lables mínimes
-Estudi de detall per l'ordenació volumètrica de les parcel·les núm.51 del sector La Girada i núm.3 del sector Molí d'en Rovira Sud. 

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 30/12/2008