Proposta d' Informe d'Integració Social per la renovació de la residència temporal

Traducció no oficial gentilesa de Google

Ets a: Inici > Vilafranca tema a tema > Ciutadania > Proposta d' Informes d'Integració Social per renovació de la residència temporal

Proposta d' Informe d'Integració Social per la renovació de la residència temporal

Informació General

El 30 de Juny de 2011 entrà en vigor el Reial Decret 557/2011, de 20 d'abril que desenvolupa el Reglament de la Llei Orgànica dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

Una de les novetats d'aquest reglament és que la gestió dels informes per la renovació de l'autorització de residència recomanables per a totes aquelles  persones que vulguin renovar les seves autoritzacions i no compleixin tots els requisits. L'Administració de l'Estat, la Generalitat i els ens locals han reconegut el caràcter facultatiu, d'aquests informes que són emesos per les Comunitats Autònomes, per tant, pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

A l'hora d'elaborar els informes, la Generalitat de Catalunya tindrà en compte:

- El coneixement del municipi, la societat catalana i de les normes fonamentals, catalanes, espanyoles i europees en drets humans.

- Formació en inserció sòcio-laboral i cultural. Si la persona sol·licitant no ha participat en cap curs, l'informe serà desfavorable.

- El coneixement de les llengües oficials. Per tal que l'informe no sigui desfavorable per motiu de desconeixement lingüístic, és imprescindible poder mantenir una conversa en català i castellà, de no ser així cal haver realitzat un curs com a mínim de 45 hores (Nivell A2) de la llengua que es desconeix.

- La participació en les xarxes socials del municipi.
Índex

 

Qui el pot demanar?

Aquelles persones estrangeres extracomunitàries, empadronades i residents al municipi, que pretenguin renovar la seva autorització de residència temporal i no compleixin algun dels requisits previstos per a la renovació de l'autorització.

 

Procediments

Cal presentar les sol·licituds, juntament amb l'original i fotocòpia de tota la documentació necessària, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès. C/ de la Cort, 14, planta baixa.

Les sol·liciutds seran adreçades a Convivència i Ciutadania que es posarà en contacte telefònicament amb la persona per convocar-la a una entrevista.

Des de Convivència i Ciutadania s'elaborarà la proposta d'informe d'integració social  que serà enviada telemàticament a la Direcció General per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya (DGI), qui emetrà l'informe definitiu i enviarà un SMS al mòbil que s'ha facilitat en la sol·licitud amb l'adreça de l'OBF (Oficina de Benestar i Familia) on es podrà anar a recollir l'informe emès per la Generalitat.  Un cop rebut aquest missatge durant una setmana es podrà anar a buscar l'informe d'integració social a la OBF, passada aquesta setmana, si no s'ha recollit l'informe caldrà esperar que DGI (Direcció General per a la Immigració) l'envï per correu certificat a l'adreça facilitada.

 

Documentació necessària (el dia de l'entrevista cal dur tots el originals).

  • Sol·licitud de l'informe d'integració social (GENCAT) per duplicat.
  • Fotocòpia de les pàgines del passaport on hi apareix la fotografia del titular i el número de passaport. En cas que la persona interessada estigui renovant el seu passaport, a través de la respectiva representació diplomàtica acreditada, s'adjuntarà també còpia de la certificació consolar que prova la renovació en curs del passaport.
  • Fotocòpia del NIE.
  • Volant històric de l'empadronament.
  • Fotocòpia de certificats i/o documents acreditatius que demostrin la participació en accions formatives destinades al coneixement i respecte dels valors constitucional, dels valors estatuaris de Catalunya, dels valors de la Unió Europea, dels drets humans, les llibertats públiques, la democràcia, la tolerància i la igualtat entre homes i dones.
  • Fotocòpia de certificats i/o documents acreditatius que demostrin la participació en programes d'inserció cultural de coneixement de la societat catalana.
  • Fotocòpia de certificats i/o documents acreditatius que demostrin la participació en cursos de coneixement lingüístic, així com del grau de coneixement assolit.
  • Fotocòpia de certificats i/o documents acreditatius de pertinença a entitats, associacions, ONGS, gimnàs, biblioteca (es poden presentar carnets, llicències esportives...) que demostrin la participació en xarxes socials.

 

Temps mitjà de resolució

En el termini màxim de 30 dies hàbils, a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi entrat al registre de l'Ajuntament, s'enviarà la proposta de l'informe a la Direcció General per a la Immigració a través de la plataforma Eacat.

Des del moment que la Direcció General per a la Immigració rep la proposta de l'informe ha d'emetre l'informe definitiu favorable o desfavorable en un termini màxim de màxim de 30 dies hàbils, i enviar-lo per correu certificat a l'adreça que l'interessat hagi especificat en la sol·licitud.

L'informe emès per la Generalitat caduca als 3 mesos.

 

Normativa relacionada

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social. 

Llei orgànica 2/2009, d'11 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

Reial decret 557/2011, de 20 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, després de la reforma mitjançant la Llei orgànica 2/2009

 

Més informació

Departament de Benestar Social i Família _ Informes d'Estrangeria:
www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/immigracio/estrangeria
© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 10/11/2016


Segueix-nos a :