Proposta d' Informes Municipals d'Arrelament Social

Traducció no oficial gentilesa de Google

Ets a: Inici > Vilafranca tema a tema > Ciutadania > Proposta d' Informes Municipals d'Arrelament Social

Proposta d' Informes Municipals d'Arrelament Social

Informació General

El 30 de Juny de 2011 entrà en vigor el Reial Decret 557/2011, de 20 d'abril que desenvolupa el Reglament de la Llei Orgànica dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

Una de les novetats d'aquest reglament és que la gestió dels informes d'arrelament són emesos per les Comunitats Autònomes, per tant, pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

Per tal d'aconseguir l'atorgament de residència temporal per circumstàncies exepcionals, sempre que la persona no pugui acreditar vincles familiars amb una persona estrangera amb residència legal o amb un/a ciutada/na espanyol/a (cònjuges, ascendents o descendents en línia directa), cal disposar de l'informe emès per la Generalitat de Catalunya on s'indica l'arrelament social del/la sol·licitant.

A l'hora d'elaborar els informes, la Generalitat de Catalunya tindrà en compte:

-  El coneixement de les dues llengües oficials del país, és a dir el català i el castellà:
Per tal que l'informe no sigui desfavorable per motiu de desconeixement lingüístic, és imprescindible poder mantenir una conversa en català i en castellà, de no ser així cal haver realitzat un curs com a mínim de 45 hores de la llengua que es desconeix.
A efectes de determinar les competències lingüístiques, en cas que es presentin cursos de 45h per justificar el desconeixement d'alguna de les llengües o d'ambdues, només són vàlids els cursos del Consorci de Normalització Lingüística, pels cursos de català i els cursos del Departament d'Ensenyament - Escola d'Adults - pels cursos de castellà, o altres organismes públics competents o bé per entitats conveniades amb aquests organismes.

-  El coneixement de la societat d'acollida (codis de civisme, normes bàsiques de convivència, drets i deures elementals, obligacions fiscals, història del país, identitat pròpia...).

-  El coneixement del mercat laboral (els drets i deures elementals dels treballadors, el paper de les organitzacions sindicals, el treball per compte propi o aliè...).


Índex

 

Qui el pot demanar?

Aquelles persones estrangeres no comunitàries, majors d'edat (o majors de 16 anys amb autorització del representant legal) i en situació administrativa irregular, empadronades i residents al municipi, que puguin acreditar documentalment haver viscut a l'Estat Espanyol durant 3 anys consecutius, anteriors al moment de la sol•licitud, i disposar de mitjans de vida. Caldrà també tenir coneixements de català i castellà, les dues llengües oficials al país, com també, coneixement de l'entorn i la societat catalana.

 

Procediments

Cal presentar les sol•licituds, juntament amb l'original i fotocòpia de tota la documentació necessària, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès. C/ de la Cort, 14, planta baixa.
Les sol•licituds seran adreçades al Departament de Convivència i Ciutadania que es posarà en contacte telefònicament i/o per carta, en cas necessari, amb la persona interesada per convocar-la a una entrevista.
Des de Convivència i Ciutadania s'elaborarà la proposta d'informe d'arrelament social que serà enviada telemàticament a la Direcció General per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya, qui emetrà l'informe definitiu.
DGIM enviarà un SMS al sol·licitant al número de mòbil que s'ha facilitat en la sol·licitud, amb l'adreça de l'OBF. En el termini d'una setmana es podrà passar a recollir a l'adreça indicada.

 

Documentació necessària (el dia de l'entrevista cal dur tots el originals)

• Sol•licitud informe d'arrelament  (GENCAT) per duplicat.
• Fotocòpia de les pàgines del passaport on hi apareix la fotografia del titular i el número de passaport. En cas que la persona interessada estigui renovant el seu passaport, a través de la respectiva representació diplomàtica acreditada, s'adjuntarà també còpia de la certificació consolar que prova la renovació en curs del passaport.
• Volant històric d'empadronament.
• Fotocòpia del contracte de treball de durada mínima d'un any signats per l'ocupador/a i la persona sol•licitant.
• Fotocòpies de més d'un contracte de treball en la mateixa ocupació, treballant simultàniament per més d'un ocupador. Els contractes han de ser d'una durada mínima d'un any i han de sumar una jornada setmanal no inferior a 30 hores.
• Fotocòpies dels justificants de l'activitat per compte propi.
• En el cas d'habitatge pròpi, fotocòpia del contracte de lloguer o l'escriptura de l'habitatge o d'altres documents que justifiquin la legítima ocupació del mateix.
• Fotocòpia de certificats i/o documents acreditatius de pertinença a entitats, associacions, ONGs... (es poden presentar carnets, llicències esportives...).
• Fotocòpia de cursos que s'hagin realitzat de programes formatius, de llengua, d'inserció social, d'acollida laboral, etc.
• Si el cònjuge, pares o fills són residents legals: fotocòpia del l'autorització de residència del familiar, llibre de família, certificat de matrimoni o de registre de parella de fet.
• En els casos d'excempció de contracte:
- Volant de convivència.
- Fotocòpia del Llibre de família.
- Fotocòpia de l'autorització de residència i treball de la persona de qui es depèn econòmicament.
- Fotocòpia del certificat literal de matrimoni o certificat d'inscripció al registre de parelles de fet.
- Contracte de treball de la persona de qui es depèn econòmicament.
- En els casos d'activitat per compte propi: còpia del projecte de negoci amb la descripció de l'activitat econòmica (les primeres pàgines).
• Qualsevol altra documentació que, al vostre criteri, sigui determinant de la vostra integració social en els termes que indica l'article 124.2 del Reial decret 557/2011, de 20 d'abril.

 

Temps mitjà de resolució

En el termini màxim de 30 dies hàbils, a comptar des de la data en què la sol•licitud hagi entrat al registre de l'Ajuntament, s'enviarà la proposta de l'informe a la Direcció General per a la Immigració a través de la plataforma Eacat.
Des del moment que la Direcció General per a la Immigració rep la proposta de l'informe ha d'emetre l'informe definitiu favorable o desfavorable en un termini màxim de 30 dies hàbils, i enviar-lo per correu certificat a l'adreça que l'interessat hagi especificat en la sol•licitud.
L'informe emès per la Generalitat caduca als 3 mesos.

 

Normativa relacionada

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.
 

Llei orgànica 2/2009, d'11 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social. 

Reial decret 557/2011, de 20 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, després de la reforma mitjançant la Llei orgànica 2/2009

 

Més informació

Departament de Benestar Social i Família _ Informes d'Estrangeria:
www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/immigracio/estrangeria
© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 10/11/2016


Segueix-nos a :