Edictes, anuncis i bans

Traducció no oficial gentilesa de Google

Ets a: Inici > L'Ajuntament t'informa > Edictes, anuncis i bans

Edictes, anuncis i bans

Índex

 

Anuncis

ANUNCI

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 2 de maig de 2017, va acordar informar favorablement la sol·licitud formulada per Juan Antonio Gómez Sevilla, en nom de ART RETOLACIÓ VISUAL, SL, per a l'autorització d'usos i obres provisionals per la instal·lació d'una activitat destinada a impressió i arts gràfiques, en el carrer Comerç, núm. 8 baixos.

De conformitat amb l'art. 54.2 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, se sol·licitarà el preceptiu informe a la Comissió Territorial d'Urbanisme i se sotmet a informació pública pel termini de vint dies l'esmentada autorització, mitjançant la publicació en el BOP, als efectes de formulació de les al·legacions i reclamacions que es considerin convenients. El seu contingut pot ser objecte de consulta pública a les dependències d'urbanisme i serveis tècnics de l'ajuntament (pl. de Jaume I, 8), en horari de 12 a 14 hs, a més de trobar-se accessible per mitjans telemàtics en el següent enllaç:

Memòria d'usos i obres provisionals (pdf)

Vilafranca del Penedès, 8 de maig de 2017

L'Alcalde
Pere Regull i Riba
 
A N U N C I

La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 24 d'abril de 2017, va aprovar inicialment el Pla Especial presentat per l'empresa EXCAVACIONS CHE SL per a la implantació d'una planta de reciclatge i valorització de residus procedents de la construcció en una finca, classificada com a sòl no urbanitzable de la seva propietat i situada en el Camí de la Pedrera, al costat de la Deixalleria.

Se sotmet al tràmit d'informació pública pel termini d'un mes, als efectes del seu examen i de formulació de les al·legacions i reclamacions que es considerin convenient, essent competència del Ple municipal l'aprovació definitiva del Pla especial, previs informes favorables dels organismes afectats per raó de llurs competències sectorials. 

El seu contingut pot ser objecte de consulta pública a les dependències d'urbanisme i serveis tècnics de l'Ajuntament (pl. de Jaume I, 8), en horari de 12 a 14 hs, a més de trobar-se accessible per mitjans telemàtics en els enllaços següents:

Document inicial estratègic (pdf)
Estudi de la mobilitat generada (pdf)
Pla especial Planta de Triatge (pdf)

Vilafranca del Penedès, 25 d'abril de 2017

L'alcalde,
Pere Regull i Riba
A N U N C I

La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 24 d'abril de 2017, va acordar aprovar inicialment el projecte d'Urbanització de l'Eix de la Via, àmbits 6 i 7, aparcament sobre la Llosa entre els carrers Camp de Cellerot i Santa Digna i urbanització de la Cruïlla del c/ Santa Digna i c/ Rafael Soler de Vilafranca del Penedès, se sotmet al tràmit d'informació pública pel termini d'un mes, a partir de la data de publicació en el BOP, als efectes de formulació de les al·legacions i reclamacions que es considerin convenients. En cas de no formular-se al·legacions, el projecte s'entendrà aprovat definitivament sense necessitat d'un nou acord exprés. 

El seu contingut pot ser objecte de consulta pública a les dependències d'urbanisme i serveis tècnics de l'Ajuntament (pl. de Jaume I, 8), en horari de 12 a 14 hs, a més de trobar-se accessible per mitjans telemàtics en els enllaços següents:

Volum 1 (pdf)
Volum 2 (pdf)


Vilafranca del Penedès, 25 d'abril de 2016

L'alcalde,
Pere Regull i Riba

A N U N C I


La Junta de Govern Local en data 27 de març de 2017 va acordar aprovar inicialment el següents projectes:

- Projecte d'execució de les obres d'adequació d'un local per a joves a l'antic mercat de la Pelegrina, al c/ Baltà de Cela, núm. 45 i 47 de Vilafranca del Penedès.

- Projecte d'execució de les obres d'adequació d'un passeig i una àrea d'esbarjo per a gossos en la part posterior del Cementiri de Vilafranca del Penedes.

Se sotmeten al tràmit d'informació pública pel termini de trenta dies hàbils, a partir de la data de publicació en el BOP, als efectes de formulació de les al·legacions i reclamacions que es considerin convenients. . En cas de no formular-se al·legacions, els projectes s'entendran aprovats definitivament sense necessitat d'un nou acord exprés. 

El seu contingut pot ser objecte de consulta pública a les dependències d'urbanisme i serveis tècnics de l'ajuntament (pl. de Jaume I, 8), en horari de 12 a 14 hs, a més de trobar-se accessible per mitjans telemàtics en els següents documents adjunts:

Projecte d'execució de les obres d'adequació d'un local per a joves a l'antic mercat de la Pelegrina
Memòria - Volum 1_SIGNAT (pdf)
Memòria - Volum 2 (pdf)
Memòria - Volum 3 (pdf)

Projecte d'execució de les obres d'adequació d'un passeig i una àrea d'esbarjo per a gossos
Plànol - Alçat (pdf)
Plànol - Emplaçament (pdf)
Projecte (pdf)


Vilafranca del Penedès, 29 de març de 2017

A N U N C I

Aprovat per aquest ajuntament l'expedient i el Plec de Clàusules administratives que han de regir la concessió temporal i demanial sobre sòl de domini públic municipal, qualificat d'equipament, ubicat al sector de sòl dels Cirerers, per tal de permetre la construcció i posada en funcionament d'un equipament de titularitat i gestió privada dedicat a l'ús de tanatori i serveis funeraris en general, se sotmet a informació pública pel termini de trenta dies hàbils següents a la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Provincia, als efectes de reclamacions, en cas de no presentar-se al·legacions es consideraran aprovats definitivament. 
Simultàniament s'anuncia concurs públic per a la concessió dels esmentats terrenys, si bé en cas de formular-se reclamacions contra el plec de condicions s'entendrà suspesa la convocatòria fins la resolució d'aquestes.

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
b) Dependència que tramita l'expedient: Unitat administrativa d'Urbanisme.
c) Número expedient: 1/2017/EG_CU
2. Objecte de la concessió:
L'ús privatiu d'un terreny de domini públic destinat exclusivament a la construcció d'un edifici amb ús de tanatori i serveis funeraris a Vilafranca del Penedès.
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
4. Tipus licitació:
- cànon total : 570.000€ (pels 50 anys de la vigència)
5. Garanties.
Provisional: no s'exigeix
Definitiva: 15.000 euros
6. Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Compres i contractació.
b) Telèfon: 938920462
c) Correu electrònic: contractacio@vilafranca.org  
d) En el perfil de contractant de l'Ajuntament:
e) www.vilafranca.cat/licitacions  
7. Requisits dels licitadors.
Els prescrits en el Plec de Clàusules administratives d'aquest procediment.
8. Presentació d'ofertes.
a) Termini de presentació: 15 dies naturals, a partir de l'endemà a la data de finalització del termini d'exposició pública del plec o de la data de resolució d'al·legacions, si se'n produeixen. Si el termini de presentació s'escau en dissabte o dia festiu, aquest s'ajornarà fins el primer dia hàbil següent. També es podran presentar per correu, havent-se d'acreditar segons clàusula 20.1. del Plec.
b) Documentació a presentar: S'ajustarà a la prescrita en el Plec de Clàusules administratives d'aquest procediment.
c) Lloc de presentació: Planta baixa de la casa de Vila (Oficina d'atenció ciutadana), carrer de la Cort, núm. 1, de les 8 a les 14 hores.
9. Obertura de les ofertes.
a) Lloc: Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
b) Data:
Sobre A. (Qualificació de documents en acte privat) El dia hàbil següent al d'acabament del període de presentació de proposicions.
Sobre B. En el termini màxim de 7 dies hàbils des de l'obertura del sobre A.
Sobre C. En el termini màxim de 10 dies hàbils des de l'obertura del sobre B.
10. Despeses a càrrec de l'adjudicatari:
a. Les que es produeixin amb motiu dels tràmits preparatoris i de formalització del contracte, si s'escau.
b. Les d'elevació del contracte a escriptura púbica, si així ho sol·licita el contractista.
c. L'import dels anuncis de la convocatòria de licitació als butlletins oficials fins un màxim de 250 euros. 

Més informació: PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (pdf)


Vilafranca del Penedès, 28 de març de 2017

L'Alcalde,
Pere Regull i RibaA N U N C I 

La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 6 de març de 2017, va aprovar Inicialment el Pla Especial Casa de la Festa Major, de concreció de les condicions d'ordenació i edificació dels sòls situats en el núm. 14 de la Plaça Vall Del Castell i en el núm. 63 del carrer Muralla dels Vallets.
Se sotmet al tràmit d'informació pública pel termini d'un mes, als efectes del seu examen i de formulació de les al·legacions i reclamacions que es considerin convenient, essent competència del Ple municipal l'aprovació definitiva del Pla especial, previs informes favorables dels organismes afectats per raó de llurs competències sectorials. 

El seu contingut pot ser objecte de consulta pública a les dependències d'urbanisme i serveis tècnics de l'ajuntament (pl. de Jaume I, 8), en horari de 12 a 14h, i també en el següent enllaç:

· Pla Especial Casa de la Festa Major. Document per a l'aprovació inicial (pdf)


Vilafranca del Penedès, 10 de març de 2017

L'alcalde,
Pere Regull i Riba

A N U N C I


El Regidor de Territori, Serveis Urbans i Medi Ambient per resolució del dia 27 de desembre de 2016, va acordar sotmetre l'expedient de llicència d'obra major, consistent en l'ampliació d'un habitatge existent en sòl no urbanitzable per a la creació d'un nou habitatge vinculat a la mateixa explotació agrària que l'existent, al tràmit d'informació pública per un període de 20 dies, als efectes de formulació de les al·legacions i reclamacions que es considerin convenients, en aplicació de l'article 57 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de protecció de la legalitat urbanística. 

El seu contingut pot ser objecte de consulta pública a les dependències d'urbanisme i serveis tècnics de l'ajuntament (pl. de Jaume I, 8), en horari de 12 a 14 hs, a més de trobar-se accessible per mitjans telemàtics en els següents documents relacionats:

Projecte bàsic (pdf)
Projecte urbanístic (pdf)
Còpia simple de l'escriptura. Divisió horitzontal (pdf)
Contracte de conreu (pdf)


Vilafranca del Penedès, 17 de gener de 2017

L'alcalde
Pere Regull i Riba

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS MUNICIPALS PER ALS CONTRACTES DE LLOGUER SIGNATS AL 2016


L'Ajuntament de Vilafranca convoca subvencions per a facilitar l'accés a l'habitatge de lloguer.

Les persones beneficiàries d'aquests ajuts són:
- Joves entre 18 i 35 anys.
- Pensionistes majors de 60 anys.
- Famílies monoparentals.
- Persones amb càrregues familiars.
- Persones amb certificat de discapacitat.
- Persones en situació d'atur.
- Persones provinents de desnonaments i execucions hipotecàries.

Cal que l'habitatge s'hagi llogat dins el període de l'1 de gener de 2016 al 31 de desembre de 2016.

El període per a presentar la sol·licitud d'aquests ajuts finalitzarà a les 14 hores del dimecres 15 de febrer de 2017.

Per a més informació i presentació de sol·licituds, les persones interessades es poden adreçar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Vilafranca, c/ de la Cort, 14, en horari de 9h a 14h, de dilluns a divendres, i tardes de 16'30h a 19h, de dilluns a dijous. 

Documents relacionats (pdf):
1. Carpeta A3
2. Infomació general 2016 
3. Aportació de documents 
4. Declaracions resposables. Sol·licitant
5. Declaracions responsables. Pares
6. Autorització AEAT
7. Domiciliació bancària
ANUNCI

Aprovada inicialment, per acord del Ple municipal de data 22 de novembre de 2016, la modificació de l'Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana de Vilafranca del Penedès, es sotmet a informació pública pel termini de trenta dies a comptar des del dia següent al de la darrera publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, durant els quals es pot examinar l'expedient en el Departament de Secretaria d'aquest ajuntament i presentar al·legacions o reclamacions. Si no n'hi haguessin, la modificació de l'Ordenança s'entendrà aprovada definitivament sense necessitat d'un nou acord exprés, i entrarà en vigor l'endemà de la publicació del seu text complert en el Butlletí Oficial de la Província.

Vilafranca del Penedès, 28 de novembre de 2016

DILIGÈNCIA.- per a fer constar que el període d'informació pública de la modificació de la present Ordenança va del 13 de desembre de 2016 al 25 de gener de 2017. 

ALTRES DOCUMENTS: Certificat de Modificació (pdf)

L'alcalde,
Pere Regull i Riba

ANUNCI

Aprovada inicialment, per acord del Ple municipal de data 18 d'octubre de 2016, l'Ordenança municipal reguladora de l'ús i defensa dels camins públics rurals de Vilafranca del Penedès, es sotmet a informació pública pel termini de trenta dies a comptar des del dia següent al de la darrera publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, durant els quals es pot examinar l'expedient en el Departament de Secretaria d'aquest ajuntament i presentar al·legacions o reclamacions. Si no n'hi haguessin, l'Ordenança s'entendrà aprovada definitivament sense necessitat d'un nou acord exprés, i entrarà en vigor l'endemà de la publicació del seu text complert en el Butlletí Oficial de la Província. 

Annex:
Text de l'ordenança (pdf)

DILIGÈNCIA.- Per a fer constar que el període d'informació pública de la present Ordenança va del 4 de novembre al 19 de desembre de 2016, ambdós inclosos.

Vilafranca del Penedès, 21 d'octubre de 2016

L'alcalde,
Pere Regull i Riba


A N U N C I


La Junta de Govern Local de l'ajuntament de Vilafranca, en sessió del dia 1 de febrer de 2016, va aprovar:

La suspensió cautelar de l'atorgament de les llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament d'algunes de les edificacions catalogades i inventariades pel POUM vigent. Resten excloses d'aquesta suspensió les obres necessàries per a mantenir les condicions mínimes de seguretat, salubritat i ornat públic; i aquelles que per les seves característiques puguin ser comunicades a l'Ajuntament en règim d'assabentat les quals no suposin modificacions estructurals, comportin intervencions sobre les distribucions interiors, modificació d'obertures i/o façanes, o enderrocs totals o parcials d'elements decoratius.

Aquesta suspensió cautelar també afecta a l'atorgament de llicències d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets en aquestes mateixes edificacions. Resten excloses d'aquesta suspensió la instal·lació o ampliació d'activitats sotmeses al règim de comunicació, sempre i quan aquesta instal·lació o ampliació no comporti l'execució d'obres objecte de suspensió.

Es va aprovar el plànol que identifica gràficament les edificacions afectades per la suspensió proposada. Aquesta suspensió restarà vigent fins que el Pla especial i Catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès, sigui aprovat inicialment i tindrà una durada màxima d'un any.

El seu contingut pot ser objecte de consulta pública a les dependències d'urbanisme i serveis tècnics de l'ajuntament (pl. de Jaume I, 8), en horari de 12 a 14 hs, a més de trobar-se accessible el contingut per mitjans telemàtics en aquest enllaç (pdf)

Vilafranca del Penedès, 5 de febrer de 2016.

L'ALCALDE
Pere Regull Riba


A N U N C I

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 7 de setembre de 2015 ha acordar, entre altres punts els següents:

1.- Aprovar inicialment la relació de béns i drets afectats per l'actuació expropiatòria d'una part de la finca del carrer Sant Bernat, núm. 14, (Ref. Cadastral 1081116CF9718S0001YK) destinada a equipaments genèrics –Clau 5, com a reserva de sòl per a la futura ampliació de les dependències del Vinseum.

2.- Sotmetre a informació pública mitjançant edicte en el BOP i en un diari, i a audiència de les parts interessades, per un termini de 15 dies, la relació de béns i drets afectats, a fi que els interessats puguin formular al·legacions sobre la procedència de l'ocupació i el seu estat material o legal, amb notificació als que apareguin com a titulars de drets.

El contingut d'aquesta relació de béns i drets afectats, pot ser objecte de consulta pública a les dependències d'urbanisme i serveis tècnics de l'ajuntament (pl. de Jaume I, 8), en horari de 12 a 14 hs.

Un cop transcorregut el termini per al·legacions, es resoldran les presentades, i s'adoptarà una resolució concreta sobre la necessitat d'ocupació, amb l'aprovació definitiva de la relació de béns i drets afectats. L'acord esmentat iniciarà l'expedient expropiatori, i es publicarà en el BOP i es notificarà a les persones interessades.

Vilafranca del Penedès, 9 de setembre de 2015.
L'ALCALDE
Pere Regull Riba

 

Bans

BAN 

En compliment del que preveu l'article 6.3 de l'Ordenança reguladora dels establiments de pública concurrència de Vilafranca del Penedès, aprovada  definitivament pel ple d'aquest Ajuntament en sessió celebrada el dia 27 d'octubre de 2015, s'obre un període d'informació pública, per tal de què les persones interessades puguin revisar l'expedient en aquest Ajuntament (departament de Governació, segona planta de l'Ajuntament) i puguin formular les al·legacions o suggeriments que estimin adients. 

Aquests expedients estaran a exposició pública fins al proper 24 de maig de 2016:
MIGUEL TORRES, SA per l'autorització de la Llicència municipal ambiental de la sala Alfons XIII (sala de convencions i esdeveniments), al c/ Miquel Torres i Carbó, núm. 6, d'aquesta vila.
CONSUM S. COOP. VALENCIANA per l'autorització de la Llicència municipal ambiental d'ampliació d'una activitat de supermercat amb aparcament a l'Av. de Tarragona, núm. 97-101, d'aquesta vila. 

Vilafranca del Penedès, 28 d'abril de 2016

L'alcalde
Pere Regull i Riba

BAN 

En compliment del que preveu l'article 6.3 de l'Ordenança reguladora dels establiments de pública concurrència de Vilafranca del Penedès, aprovada definitivament pel ple d'aquest Ajuntament en sessió celebrada el dia 27 d'octubre de 2015, s'obre un període d'informació pública, per tal de què les persones interessades puguin revisar l'expedient en aquest Ajuntament (departament de Governació, segona planta de l'Ajuntament) i puguin formular les al·legacions o suggeriments que estimin adients.

Aquests expedients estaran a exposició pública fins al proper 21 de març de 2016:
NEXT TREND EVENTS, SL per l'autorització de la Llicència municipal ambiental d'una activitat de ”Subministrament de carburants”, a la Ronda de mar, núm. 24, d'aquesta vila.


Vilafranca del Penedès, 23 de febrer de 2016 

L'alcalde
Pere Regull i Riba


 BAN

En compliment del que preveu l'article 6.3 de l'Ordenança reguladora dels establiments de pública concurrència de Vilafranca del Penedès, aprovada definitivament pel ple d'aquest Ajuntament en sessió celebrada el dia 27 d'octubre de 2015, s'obre un període d'informació pública, per tal de què les persones interessades puguin revisar l'expedient en aquest Ajuntament (departament de Governació, segona planta de l'Ajuntament) i puguin formular les al·legacions o suggeriments que estimin adients.

Aquests expedients estaran a exposició pública fins el proper 14 de març de 2016:
ESTABLIMENTS VIENA, SA
per l'autorització de la Llicència municipal ambiental d'una activitat de Bar Restaurant B3 amb terrassa exterior, a l' Av. De Tarragona, núm. 143, d'aquesta vila.


Vilafranca del Penedès, 17 de febrer de 2016


L'alcalde
Pere Regull i Riba BAN

En compliment del que preveu l'article 6.3 de l'Ordenança reguladora dels establiments de pública concurrència de Vilafranca del Penedès, aprovada definitivament pel ple d'aquest Ajuntament en sessió celebrada el dia 27 d'octubre de 2015, s'obre un període d'informació pública, per tal de què les persones interessades puguin revisar l'expedient en aquest Ajuntament (departament de Governació, segona planta de l'Ajuntament) i puguin formular les al·legacions o suggeriments que estimin adients.

Aquest expedient estarà a informació pública fins el proper dia 7 de desembre de 2015:
GRANGELA, SA per l'autorització d'ampliació de la Llicència municipal ambiental d'una activitat de Centre Esportiu - Gimnàs, al c/ J.V. Foix, núm. 1, d'aquesta vila.


Vilafranca del Penedès, 10 de novembre de 2015

L'alcalde
Pere Regull i Riba
 

 B A N

En compliment del que preveu l'article 3.1 lletra e) de l'Ordenança reguladora dels règims d'intervenció administrativa de les activitats i instal·lacions de Vilafranca del Penedès, aprovada definitivament pel ple d'aquest Ajuntament en sessió celebrada el dia 28 de setembre de 2010, s'obre un període d'informació pública, per tal de què les persones interessades puguin revisar l'expedient en aquest Ajuntament (departament de Governació, segona planta de l'Ajuntament) i puguin formular les al·legacions o suggeriments que estimin adients.

Aquest expedient estarà a informació pública fins el proper dia 18 de desembre de 2015:
AKZO NOBEL PACKAGING COATINGS, SA per l'autorització d'un canvi no substancial de la Llicència municipal ambiental d'una activitat de Fabricació de pintures, vernissos i revestiments similars, al c/ Agricultura, núm. 7-10, d'aquesta vila.


Vilafranca del Penedès, 10 de novembre de 2015

L'alcalde
Pere Regull i Riba


 

 

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 09/05/2017


Segueix-nos a :