Edictes, anuncis i bans

Traducció no oficial gentilesa de Google

Ets a: Inici > L'Ajuntament t'informa > Edictes, anuncis i bans

Edictes, anuncis i bans

Índex

 

Anuncis

ANUNCI

Aprovada inicialment, per acord del Ple municipal de data 21 de novembre de 2017, l'Ordenança municipal reguladora de l'administració electrònica a l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, es sotmet a informació pública pel termini de trenta dies a comptar des del dia següent al de la darrera publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, durant els quals es pot examinar l'expedient en el Departament de Secretaria d'aquest ajuntament i presentar al·legacions o reclamacions. Si no n'hi haguessin, l'Ordenança s'entendrà aprovada definitivament sense necessitat d'un nou acord exprés, i entrarà en vigor l'endemà de la publicació del seu text complert en el Butlletí Oficial de la Província. 

El període d'informació pública de l'expedient finalitza el proper dia 25 de gener de 2018.


Vilafranca del Penedès, 27 de novembre de 2017

L'ALCALDE
Pere Regull Riba
ANUNCI

Aprovats inicialment per la Junta de Govern Local, en sessió del dia 30 d'octubre de 2017, el projecte de reparcel·lació com també el projecte d'urbanització, del PAU 18, presentats per la Junta de Compensació del PAU 18.

Se sotmeten al tràmit d'informació púbica, pel termini d'un mes, a partir de la data de publicació en el BOP, als efectes de formulació de les al·legacions i reclamacions que es considerin convenients. El seu contingut pot ser objecte de consulta pública a les dependències d'urbanisme i serveis tècnics de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès (pl. Jaume I, 8) en horari de 12 a 14h. També està disponible en format digital, en els següents enllaços:

1. Projecte de reparcel·lació (pdf)
2. Projecte d'urbanització (pdf)

Vilafranca del Penedès, 13 de novembre de 2017
L'alcalde


CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS MUNICIPALS PER ALS CONTRACTES DE LLOGUER SIGNATS AL 2016

L'Ajuntament de Vilafranca convoca subvencions per a facilitar l'accés a l'habitatge de lloguer.

Les persones beneficiàries d'aquests ajuts són:
- Joves entre 18 i 35 anys.
- Pensionistes majors de 60 anys.
- Famílies monoparentals.
- Persones amb càrregues familiars.
- Persones amb certificat de discapacitat.
- Persones en situació d'atur.
- Persones provinents de desnonaments i execucions hipotecàries.

Cal que l'habitatge s'hagi llogat dins el període de l'1 de gener de 2016 al 31 de desembre de 2016.

El període per a presentar la sol·licitud d'aquests ajuts finalitzarà a les 14 hores del dimecres 15 de febrer de 2017.

Per a més informació i presentació de sol·licituds, les persones interessades es poden adreçar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Vilafranca, c/ de la Cort, 14, en horari de 9h a 14h, de dilluns a divendres, i tardes de 16'30h a 19h, de dilluns a dijous. 

Documents relacionats (pdf):
1. Carpeta A3
2. Infomació general 2016 
3. Aportació de documents 
4. Declaracions resposables. Sol·licitant
5. Declaracions responsables. Pares
6. Autorització AEAT
7. Domiciliació bancària

Aprovada inicialment, per acord del Ple municipal de data 22 de novembre de 2016, la modificació de l'Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana de Vilafranca del Penedès, es sotmet a informació pública pel termini de trenta dies a comptar des del dia següent al de la darrera publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, durant els quals es pot examinar l'expedient en el Departament de Secretaria d'aquest ajuntament i presentar al·legacions o reclamacions. Si no n'hi haguessin, la modificació de l'Ordenança s'entendrà aprovada definitivament sense necessitat d'un nou acord exprés, i entrarà en vigor l'endemà de la publicació del seu text complert en el Butlletí Oficial de la Província.

Vilafranca del Penedès, 28 de novembre de 2016

DILIGÈNCIA.- per a fer constar que el període d'informació pública de la modificació de la present Ordenança va del 13 de desembre de 2016 al 25 de gener de 2017. 

ALTRES DOCUMENTS: Certificat de Modificació (pdf)

L'alcalde,
Pere Regull i Riba


 

 

 

Bans

BAN 

En compliment del que preveu l'article 6.3 de l'Ordenança reguladora dels establiments de pública concurrència de Vilafranca del Penedès, aprovada  definitivament pel ple d'aquest Ajuntament en sessió celebrada el dia 27 d'octubre de 2015, s'obre un període d'informació pública, per tal de què les persones interessades puguin revisar l'expedient en aquest Ajuntament (departament de Governació, segona planta de l'Ajuntament) i puguin formular les al·legacions o suggeriments que estimin adients. 

Aquests expedients estaran a exposició pública fins al proper 24 de maig de 2016:
MIGUEL TORRES, SA per l'autorització de la Llicència municipal ambiental de la sala Alfons XIII (sala de convencions i esdeveniments), al c/ Miquel Torres i Carbó, núm. 6, d'aquesta vila.
CONSUM S. COOP. VALENCIANA per l'autorització de la Llicència municipal ambiental d'ampliació d'una activitat de supermercat amb aparcament a l'Av. de Tarragona, núm. 97-101, d'aquesta vila. 

Vilafranca del Penedès, 28 d'abril de 2016

L'alcalde
Pere Regull i Riba

BAN 

En compliment del que preveu l'article 6.3 de l'Ordenança reguladora dels establiments de pública concurrència de Vilafranca del Penedès, aprovada definitivament pel ple d'aquest Ajuntament en sessió celebrada el dia 27 d'octubre de 2015, s'obre un període d'informació pública, per tal de què les persones interessades puguin revisar l'expedient en aquest Ajuntament (departament de Governació, segona planta de l'Ajuntament) i puguin formular les al·legacions o suggeriments que estimin adients.

Aquests expedients estaran a exposició pública fins al proper 21 de març de 2016:
NEXT TREND EVENTS, SL per l'autorització de la Llicència municipal ambiental d'una activitat de ”Subministrament de carburants”, a la Ronda de mar, núm. 24, d'aquesta vila.


Vilafranca del Penedès, 23 de febrer de 2016 

L'alcalde
Pere Regull i Riba


 BAN

En compliment del que preveu l'article 6.3 de l'Ordenança reguladora dels establiments de pública concurrència de Vilafranca del Penedès, aprovada definitivament pel ple d'aquest Ajuntament en sessió celebrada el dia 27 d'octubre de 2015, s'obre un període d'informació pública, per tal de què les persones interessades puguin revisar l'expedient en aquest Ajuntament (departament de Governació, segona planta de l'Ajuntament) i puguin formular les al·legacions o suggeriments que estimin adients.

Aquests expedients estaran a exposició pública fins el proper 14 de març de 2016:
ESTABLIMENTS VIENA, SA
per l'autorització de la Llicència municipal ambiental d'una activitat de Bar Restaurant B3 amb terrassa exterior, a l' Av. De Tarragona, núm. 143, d'aquesta vila.


Vilafranca del Penedès, 17 de febrer de 2016


L'alcalde
Pere Regull i Riba BAN

En compliment del que preveu l'article 6.3 de l'Ordenança reguladora dels establiments de pública concurrència de Vilafranca del Penedès, aprovada definitivament pel ple d'aquest Ajuntament en sessió celebrada el dia 27 d'octubre de 2015, s'obre un període d'informació pública, per tal de què les persones interessades puguin revisar l'expedient en aquest Ajuntament (departament de Governació, segona planta de l'Ajuntament) i puguin formular les al·legacions o suggeriments que estimin adients.

Aquest expedient estarà a informació pública fins el proper dia 7 de desembre de 2015:
GRANGELA, SA per l'autorització d'ampliació de la Llicència municipal ambiental d'una activitat de Centre Esportiu - Gimnàs, al c/ J.V. Foix, núm. 1, d'aquesta vila.


Vilafranca del Penedès, 10 de novembre de 2015

L'alcalde
Pere Regull i Riba
 

 B A N

En compliment del que preveu l'article 3.1 lletra e) de l'Ordenança reguladora dels règims d'intervenció administrativa de les activitats i instal·lacions de Vilafranca del Penedès, aprovada definitivament pel ple d'aquest Ajuntament en sessió celebrada el dia 28 de setembre de 2010, s'obre un període d'informació pública, per tal de què les persones interessades puguin revisar l'expedient en aquest Ajuntament (departament de Governació, segona planta de l'Ajuntament) i puguin formular les al·legacions o suggeriments que estimin adients.

Aquest expedient estarà a informació pública fins el proper dia 18 de desembre de 2015:
AKZO NOBEL PACKAGING COATINGS, SA per l'autorització d'un canvi no substancial de la Llicència municipal ambiental d'una activitat de Fabricació de pintures, vernissos i revestiments similars, al c/ Agricultura, núm. 7-10, d'aquesta vila.


Vilafranca del Penedès, 10 de novembre de 2015

L'alcalde
Pere Regull i Riba


 

 

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 13/12/2017


Segueix-nos a :