Edictes, anuncis i bans

Traducció no oficial gentilesa de Google

Ets a: Inici > L'Ajuntament t'informa > Edictes, anuncis i bans

Edictes, anuncis i bans

Índex

 

Anuncis

ANUNCI

De conformitat amb el que disposa l'art. 17 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, el servei d'Estadística-Padró d'habitants de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès està tramitant l'expedient número 4/2017/SEC_MPH, mitjançant el qual es disposa donar de baixa d'ofici del Padró Municipal d'Habitants a les persones, menors d'edat, relacionades a la llista adjunta.

Atès que no s'ha pogut notificar personalment la baixa als representants legals dels menors interessats, es procedeix a la publicació d'aquest anunci a fi de que en el termini de 15 dies hàbils posteriors al de la publicació en el BOE, els interessats en els procediments puguin comparèixer al servei d'estadística del carrer de la Cort número 14 de Vilafranca del Penedès, pel coneixement del contingut íntegre de l'expedient i poder presentar les al•legacions i justificacions que creguin oportunes o interposar els recursos procedents. 

Consulta llistat persones menors d'edat afectades (pdf)

Vilafranca del Penedès, 8 de febrer de 2018 

L'alcalde, 
Pere Regull i Riba

ANUNCI

De conformitat amb el que disposa l'art. 17 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, el servei d'Estadística-Padró d'habitants de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès està tramitant l'expedient número 4/2017/SEC_MPH, mitjançant el qual es disposa donar de baixa d'ofici del Padró Municipal d'Habitants a les persones relacionades a la llista adjunta. 

Atès que no s'ha pogut notificar personalment la baixa, es procedeix a la publicació d'aquest anunci a fi de que en el termini de 15 dies hàbils posteriors al de la publicació en el BOE, els interessats en els procediments puguin comparèixer al servei d'estadística del carrer de la Cort, número 14 de Vilafranca del Penedès, pel coneixement del contingut íntegre de l'expedient i poder presentar les al·legacions i justificacions que creguin oportunes o interposar els recursos procedents. 

Consulta llistat persones afectades (pdf)

Vilafranca del Penedès, 8 de febrer de 2018 

L'alcalde, 
Pere Regull i Riba
ANUNCI

No havent estat possible la pràctica de la notificació, en el termes que estableix l'article 42 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, de l'expedient 1/2017/SEC_DAB de caducitat de nínxols del Cementiri Municipal de Vilafranca del Penedès. 

En virtut de l'anterior, disposo que les persones relacionades hauran de comparèixer en el termini de 10 dies a comptar de l'endemà de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de l'Estat, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, en el departament de Secretaria de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, carrer de la Cort, 14, per al coneixement íntegre de l'esmentat expedient. 

Tanmateix, s'adverteix a les persones interessades que, de no comparèixer en el termini esmentat, la notificació s'entendrà produïda a tots els efectes legals des del dia següent al venciment del termini senyalat per a comparèixer.

Babarro Collada, Marina Av. Madrid, 60, 4t 4ª Barcelona - nínxol 3
Bové Prats, Maria Carme c/ de la Gleva, 38 Barcelona - nínxol 134
Bueno Zambrano, Dolores c/ Conde Lumiares, 26 1 B Alacant - nínxol 522 
Camacho Farreras, Francisco c/ Montblanc, 63, s/àtic 3r Vilafranca - nínxol 682
Cerezuela López, Gador c/ Germanor, 6, 2n 2a Vilafranca - nínxol 127 
Codinach Font, Francisco Av. Meridiana, 109, baixos 1 Barcelona -nínxol 36
Díaz Amaya, Ana Av. Font de la Pólvora, 1 1r 3a Girona - nínxol 91
Díaz Amaya, Ana Av. Font de la Pólvora, 1 1r 3a Girona - nínxol 378
Díaz Rodríguez, José c/ Espirall, 52, 4t 2a Vilafranca - nínxol 100
Estero Campoy, José c/ Sant Miquel, 101, 1r 1a Barcelona - nínxol 49
Ferri Tel, Maria c/ Provença, 478, 5è 2a Barcelona - nínxol 141
Gibert Muns, Ignacio c/ Añastro, 27, 2 C Madrid - nínxol 47
Guevara García, Ginés José c/ Nord, 22, 1r 4a Vilafranca - nínxol 341
Guillén Vecino, Martín c/ Nord, 6 Esc. B àtic 1a Vilafranca - nínxol 251
Janer Rovira, Rosario c/ Font, 37, 1r Vilafranca - nínxol 49
Laseras Campdepadrós, José c/ Peguera, 20, 1r 3a Vilafranca - nínxol 65
Maldonado Espinoza, Dolores del S. c/ Ignasi Iglésias, 53, 2n 4a Vilafranca - nínxol 381
Larbi Mansouri, Mohamed c/ Antonio Acedo, 2 A2, 4t 1a Vilafranca - nínxol 226
Martínez Martínez, Juan Urb. Ranchos Bonany, 260 Querol - nínxol 51
Masachs Masachs, Miguel c/ Sant Pere, 118 Vilafranca - nínxol 9
Masachs Masachs, Miguel c/ Sant Pere, 118 Vilafranca - nínxol 112
Monjonell Martinell, Gerónimo Av. Diagonal, 630, 2n 2a Barcelona - nínxol 44
Mullerachs Boladeras, Milagros Ronda Guinardó, 19, 9è 4a Barcelona - nínxol 107
Pérez Pérez, Felisa c/ Sant Cosme, 174, 2n 2a El Prat de Ll. - nínxol 727
Rodríguez Alonso, Saturnino c/ Doctor Badia, 3 Vilafranca - nínxol 47
Ruíz Montilla, Bartolomé c/ Peonia, 38 El Vendrell - nínxol 611
Sabater Parera, Montserrat Av. Tarragona, 2 Vilafranca - nínxol 34
Sanchis Castelló, Milagros c/ Cremat Gran, 5-7, 2n 1r Barcelona - nínxol 76
Santiago Pérez, David Av. del Ganxo, 1 baixos Olivella nínxol 40
Vidal Pons, Juan c/ Marcas Grau, 1, 1r Gavà - nínxol 28
Vila Amorós, José c/ Astúries, 85, 4t 4t Barcelona - nínxol 769

Vilafranca del Penedès, 12 de febrer de 2018
L'alcalde
Pere Regull i Riba

 CONVOCATÒRIA PER CONCEDIR AJUTS I SUBVENCIONS PER FER ACTIVITATS D'INTERÈS PÚBLIC LOCAL EN EL CAMP DEL MEDI AMBIENT

L'Ajuntament de Vilafranca, en la sessió de la Junta de Govern local el dia 5 de febrer de 2018, ha acordat efectuar una convocatòria pública per a concedir ajuts i subvencions a les entitats privades i a les persones físiques sense ànim de lucre que programin activitats d'interès públic local en el camp del medi ambient, durant el període que va des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2018.

El termini de presentació de les sol·licituds serà des del 12 de febrer fins al 16 de març de 2018, i aquestes s'hauran de presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

La quantitat total concedida en concepte d'ajuts i subvencions no podrà excedir, globalment, la quantitat de 9.000 euros, que corresponen a la partida 4.17001.48900.

Els requisits, les bases reguladores i els criteris generals i de prioritat per concedir els ajuts, així com els impresos de sol·licitud, es podran obtenir: 

- A l'Oficina d'Atenció Ciutadana, a la planta baixa de la Casa de la Vila, de dilluns a dijous, de 9 a 14h i de 16,30 a 19h, i els divendres de 9 a 14h.
- Al tràmit online que trobareu en aquest enllaç

Vilafranca del Penedès, 8 de febrer de 2018 

 ANUNCI

Relació dels admesos a la convocatòria pública per a l'accés a 24 parcel·les d'horta pública a la zona de l'Espirall –c/Francesc Candel-, en règim d'ús privatiu del domini públic. 

Resultat de la convocatòria (pdf)

Més informació a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, a la planta baixa de la Casa de la Vila, de dilluns a dijous, de 8,30 a 14h i de 16,30 a 19h, i els divendres, de 8,30 a 14h. 
ANUNCI

La Junta de Govern Local en data 29 de gener de 2018, va acordar aprovar inicialment els Estatuts i Bases d'actuació corresponents al polígon d'actuació urbanística 12 del POUM, tal com han estat presentats pel 90,11% dels propietaris dels terrenys inclosos en la delimitació del PAU 12 (exp. 2/2017/URB_EUC) i sotmetre'ls al tràmit d'informació pública pel termini d'un mes, a partir de la darrera publicació o citació personal de caràcter preceptiu, als efectes de formulació de les al·legacions i reclamacions que es considerin convenients. 

El seu contingut pot ser objecte de consulta pública a les dependències d'urbanisme i serveis tècnics de l'ajuntament (pl. de Jaume I, 8), en horari de 12 a 14 hores, a més de trobar-se accessible en format digital, en el següent enllaç (pdf).

Vilafranca del Penedès, 29 de gener de 2018

L'alcalde
Pere Regull i Riba 

 ANUNCI

Aprovada inicialment, per acord del Ple municipal de data 21 de novembre de 2017, la carta de serveis dels serveis d'aigua, clavegueram i energies alternatives, que presta l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès a través de l'empresa municipal EMAVSA, d'acord amb el text incorporat a l'expedient, es sotmet a informació pública pel termini de trenta dies a comptar des del dia següent al de la darrera publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, durant els quals es pot examinar l'expedient en el departament de Secretaria d'aquest ajuntament i presentar al·legacions o reclamacions. Si no n'hi haguessin, la carta de serveis s'entendrà aprovada definitivament sense necessitat d'un nou acord exprés, i entrarà en vigor l'endemà de la publicació del seu text complert en el Butlletí Oficial de la Província.

El període d'informació pública de l'expedient finalitza el proper 1 de març de 2018.

Vilafranca del Penedès, 10 de gener de 2018

L'alcalde,
Pere Regull i Riba  

 ANUNCI

Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local, en sessió del dia 22 de gener de 2018, l'Estudi de Detall presentat per CONGERMI, SL, redactat en base a l'article 24.3 del Pla Parcial Molí d'en Rovira Sud, per a la concreció de les característiques estètiques i constructives de les parcel·les del Pla Parcial Molí d'en Rovira sud, situades a l'Avda. del Garraf, núm. 28 a 58. (Exp. 2/2017/URB_VOL), resta en informació pública pel termini dels vint dies hàbils a partir de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la província, als efectes del seu examen i al·legacions. 

El seu contingut pot ser objecte de consulta pública a les dependències d'urbanisme i serveis tècnics de l'ajuntament (pl. de Jaume I, 8), en horari de 12 a 14 hores, a més de trobar-se accessible en aquest enllaç.

Vilafranca del Penedès, 23 de gener de 2016

L'alcalde
Pere Regull i Riba CONVOCATÒRIA PER CONCEDIR AJUTS I SUBVENCIONS PER FER ACTIVITATS CULTURALS O FESTIVES D'INTERÈS PÚBLIC LOCAL

L'Ajuntament de Vilafranca, en la sessió de la Junta de Govern local el dia 15 de gener de 2018, ha acordat efectuar una convocatòria pública per a concedir ajuts i subvencions a les entitats privades i a les persones físiques sense ànim de lucre, que programin activitats culturals o festives d'interès públic local durant el període que va des de l'1 de gener fins al 30 d'abril de 2018.

El termini de presentació de les sol·licituds serà del 22 de gener fins al 9 de febrer de 2018 i s'hauran de presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Vilafranca.

La quantitat total concedida en concepte d'ajuts i subvencions no podrà excedir, globalment, la quantitat de 8.000 euros.

Els requisits, les bases reguladores i els criteris generals i de prioritat per concedir els ajuts, així com els impresos de sol·licitud, es podran obtenir:
• Oficina d'Atenció Ciutadana, a la planta baixa de l'Ajuntament, de dilluns a dijous, de 9 a 14h i de 16.30 a 19h i els divendres i vigílies de festius de 9 a 14h
Servei de Cultura/L'Escorxador, carrer de l'Escorxador, 21, de 16.30 a 20.30h.
• També es poden obtenir els impresos al web de Cultura i a l'apartat de Tràmits del web municipal


Vilafranca del Penedès, 15 de gener de 2018 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS MUNICIPALS PER ALS CONTRACTES DE LLOGUER SIGNATS AL 2017


L'Ajuntament de Vilafranca convoca subvencions per a facilitar l'accés a l'habitatge de lloguer.

Les persones beneficiàries d'aquests ajuts són:
- Joves entre 18 i 35 anys.
- Pensionistes majors de 60 anys.
- Famílies monoparentals
- Persones amb càrregues familiars.
- Persones amb certificat de discapacitat
- Persones en situació d'atur.
- Persones provinents de desnonaments i execucions hipotecàries.
- Famílies nombroses.

Cal que l'habitatge s'hagi llogat dins el període de l'1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017.

Cal que les persones signants a la sol·licitud estiguin empadronades i resideixin efectivament a Vilafranca del Penedès, durant un mínim de 5 anys anteriors a la presentació de la sol·licitud.

El període per a presentar la sol·licitud d'aquests ajuts finalitzarà a les 14h del divendres 16 de febrer de 2018.

Per a més informació i presentació de sol·licituds, les persones interessades es poden adreçar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, situada al carrer de la Cort, 14, en horari de 9h a 14h, de dilluns a divendres, i tardes de 16'30h a 19h, de dilluns a dijous.

Documents relacionats (pdf): 
1. Sol.licitud
2. Informació general 2017
3. Declaracions responsables. Sol·licitants
4. Declaracions responsables. Pares/mares
5. Domiciliació bancària

 CONVOCATÒRIA BORSA DE DOCENTS 

L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès convoca a professionals autònoms per a la creació d'una borsa de docents experts per a la impartició del Certificat professional següent:

 Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

• Presentació d'ofertes, tal i com s'indica al Perfil del contractant
• Termini de presentació: 25 de gener de 2018

Per a més informació sobre els requisits, vegeu l'anunci de licitació al Perfil del contractant de l'Ajuntament de Vilafranca: Expedient 5465/2017/CMN. 


ANUNCI

La Junta de Govern Local en data 18 de desembre de 2017, va acordar aprovar inicialment la constitució de la Junta de Compensació PAU-7 (Antiga UA6) del POUM de Vilafranca del Penedès, i sotmetre l'expedient al tràmit d'informació pública pel termini d'un mes, als efectes de formulació de les al·legacions i reclamacions que es considerin convenients. 

També es concedirà audiència, amb citació personal, a totes les persones interessades. El seu contingut pot ser objecte de consulta pública a les dependències d'urbanisme i serveis tècnics de l'ajuntament (pl. de Jaume I, 8), en horari de 12 a 14 hores, a  més de trobar-se accessible per mitjans telemàtics a través del web de l'ajuntament.

Vilafranca del Penedès, 8 de gener de 2018

L'ALCALDE
Pere Regull Riba 


ANUNCI

Aprovada inicialment, per acord del Ple municipal de data 12 de desembre de 2017, l'Ordenança municipal reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença, es sotmet a informació pública pel termini de trenta dies a comptar des del dia següent al de la darrera publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, durant els quals es pot examinar l'expedient en el Departament de Salut d'aquest ajuntament i presentar al·legacions o reclamacions. 

Si no n'hi haguessin, l'Ordenança s'entendrà aprovada definitivament sense necessitat d'un nou acord exprés, i entrarà en vigor l'endemà de la publicació del seu text complert en el Butlletí Oficial de la Província.
El període d'informació pública de l'expedient finalitza el proper dia 20 de febrer de 2018.

Vilafranca del Penedès, 27 de desembre de 2017


L'ALCALDE
Pere Regull Riba 


ANUNCI

Aprovada inicialment, per acord del Ple municipal de data 12 de desembre de 2017, la modificació dels articles 1.1, 1.3, 8, 9, 11, 13, 14, 21, 22, 23, 26 i 27 dels estatuts del Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès, es sotmet a informació pública pel termini de trenta dies a comptar des del dia següent al de la darrera publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, durant els quals es pot examinar l'expedient a l'Àrea de Serveis a les Persones d'aquest ajuntament i presentar al·legacions o reclamacions. 

Si no n'hi haguessin, la modificació dels estatuts s'entendrà aprovada definitivament sense necessitat d'un nou acord exprés, i entrarà en vigor l'endemà de la publicació del seu text complert en el Butlletí Oficial de la Província.
El període d'informació pública de l'expedient finalitza el proper 20 de febrer de 2018.

Vilafranca del Penedès, 27 de desembre de 2017

L'ALCALDE
Pere Regull Riba 


ANUNCI

Aprovada inicialment, per acord del Ple municipal de data 21 de novembre de 2017, l'Ordenança municipal reguladora de l'administració electrònica a l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, es sotmet a informació pública pel termini de trenta dies a comptar des del dia següent al de la darrera publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, durant els quals es pot examinar l'expedient en el Departament de Secretaria d'aquest ajuntament i presentar al·legacions o reclamacions. Si no n'hi haguessin, l'Ordenança s'entendrà aprovada definitivament sense necessitat d'un nou acord exprés, i entrarà en vigor l'endemà de la publicació del seu text complert en el Butlletí Oficial de la Província. 

El període d'informació pública de l'expedient finalitza el proper dia 25 de gener de 2018.


Vilafranca del Penedès, 27 de novembre de 2017

L'ALCALDE
Pere Regull Riba

 
ANUNCI

Aprovats inicialment per la Junta de Govern Local, en sessió del dia 30 d'octubre de 2017, el projecte de reparcel·lació com també el projecte d'urbanització, del PAU 18, presentats per la Junta de Compensació del PAU 18.

Se sotmeten al tràmit d'informació púbica, pel termini d'un mes, a partir de la data de publicació en el BOP, als efectes de formulació de les al·legacions i reclamacions que es considerin convenients. El seu contingut pot ser objecte de consulta pública a les dependències d'urbanisme i serveis tècnics de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès (pl. Jaume I, 8) en horari de 12 a 14h. També està disponible en format digital, en els següents enllaços:

1. Projecte de reparcel·lació (pdf)
2. Projecte d'urbanització (pdf)

Vilafranca del Penedès, 13 de novembre de 2017
L'alcalde 

 

Bans

BAN 

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 15/02/2018


Segueix-nos a :