Edictes, anuncis i bans

Traducció no oficial gentilesa de Google

Ets a: Inici > L'Ajuntament t'informa > Edictes, anuncis i bans

Edictes, anuncis i bans

Índex

 

Anuncis


ANUNCI


El Ple municipal en data 25 de juliol de 2017, va aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu de la fase 1B Ampliació i reforma del Palau Reial. Vinseum, museu de les cultures del vi de Catalunya amb un pressupost d'execució per contracta de 4.499.897,50 euros (Iva inclòs).

Se sotmet al tràmit d'informació púbica, pel termini de trenta dies hàbils, a partir de la data de publicació en el BOP, als efectes de formulació de les al.legacions i reclamacions que es considerin convenients. En cas de no formular-se al.legacions el projecte s'entendrà aprovat definitivament sense necessitat d'un nou acord exprés. El seu contingut pot ser objecte de consulta pública a les dependències d'urbanisme i serveis tècnics de l'ajuntament (Pl. de Jaume I, 8) en horari de 12 a 14 hrs, a més de trobar-se accessible per mitjans telemàtics a través del web de l'ajuntament (http://www.vilafranca.cat /html/infoiactualitat/anuncis.html).

Vilafranca del Penedès, 27 de juliol de 2017

L'alcalde, Pere Regull i Riba


Consulteu el document aquí.
ANUNCI


La Junta de Govern Local, en data 17 de juliol de 2017, va aprovar inicialment el projecte sobre la reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc en la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli de població de La Serreta de Vilafranca del Penedès, amb un pressupost de 3.752,45€ IVA Inclòs, i compost dels següents documents pdf:

1. Memòria
2. Plec de Condicions Tècniques
3. Pressupost
4. Estudi de Seguretat i Salut
5. Plànols: 1 | 2 | 3
6. Document de Procediments Administratius

Se sotmet al tràmit d'informació pública, pel termini de trenta dies hàbils, a partir de la data de publicació en el BOP, als efectes de formulació de les al·legacions i reclamacions que es considerin convenients. En cas de no formular-se al·legacions el projecte s'entendrà aprovat definitivament sense necessitat d'un nou acord exprés. 

El seu contingut pot ser objecte de consulta pública a les dependències d'Urbanisme i Medi Ambient de l'Ajuntament (Pl. Jaume I núm. 8) en horari de 12 a 14h, a més de trobar-se accessible per mitjans telemàtics en aquest anunci.


Vist i plau 

L'Alcalde,
Pere Regull i Riba


ANUNCI

La Junta de Govern Local en data 26 de juny de 2017, va aprovar inicialment el projecte d'execució de les obres Reforma i Ampliació de la Casa de la Festa Major de Vilafranca del Penedès, amb un pressupost d'execució per contracte de 735.377,51 euros (Iva inclòs) i compost dels següents documents:

1. Projecte bàsic i executiu de Reforma i Ampliació de la Casa de la Festa Major, signat per Arquitectura Genís Planelles, SLP, en data març del 2017, que inclou el projecte estructural de Nolac Enginyers. 
- Documentació 1/5 (pdf)
- Documentació 2/5 (pdf)
Documentació 3/5 (pdf)
- Documentació 4/5 (pdf)
- Documentació 5/5 (pdf)

2. Projecte Bàsic i Executiu d'Enderroc d'Edificis Annexos a la Casa del a Festa Major signat per Arquitectura Genís Planelles, SLP en data març de 2017
- Documentació (pdf) 

3. Projecte de les Instal·lacions de la Reforma i Ampliació de la Casa de la Festa major, signat per Kinea management, SLP el mes de maig de 2017
- Documentació (pdf) 

Se sotmet al tràmit d'informació púbica, pel termini de trenta dies hàbils, a partir de la data de publicació en el BOP, als efects de formulació de les al·legacions i reclamacions que es considerin convenients. En cas de no formular-se al·legacions el projecte s'entendrà aprovat definitivament sense necessitat d'un nou acord exprés. El seu contingut pot ser objecte de consulta pública a les dependències d'urbanisme i serveis tècnics de l'ajuntament (Pl. de Jaume I, 8) en horari de 12 a 14 hrs, a més de trobar-se accessible per mitjans telemàtics a través del web de l'ajuntament.

Vilafranca del Penedès, 26 de juny de 2017

L'alcalde
Pere Regull i Riba 

 

 


 
ANUNCI

La Junta de Govern Local en data 5 de juny de 2017 va acordar aprovar inicialment el següents projectes:

- Projecte d'execució de les obres de Reforma dels equipaments i de la Pl. Doctor Bonet, - Centre Cívic Espirall de Vilafranca del Penedès, amb un pressupost de 452.651,85 € IVA inclòs.

- Projecte d'execució de les obres de Remodelació de l'Espai entre Blocs - Plaça de l'Espirall de Vilafranca del Penedès, amb un pressupost de 106.697,41 € IVA inclòs.

Se sotmeten al tràmit d'informació pública pel termini de trenta dies hàbils, a partir de la data de publicació en el BOP, als efectes de formulació de les al·legacions i reclamacions que es considerin convenients. En cas de no formular-se al·legacions, els projectes s'entendran aprovats definitivament sense necessitat d'un nou acord exprés. 

El seu contingut pot ser objecte de consulta pública a les dependències d'urbanisme i serveis tècnics de l'ajuntament (pl. de Jaume I, 8), en horari de 12 a 14 hs, a més de trobar-se accessible per mitjans telemàtics en els següents enllaços:

Projecte d'execució de les obres de Reforma dels equipaments i de la Pl. Doctor Bonet
 - Documentació escrita (pdf)
 - Documentació gràfica (pdf)

Projecte d'execució de les obres de Remodelació de l'Espai entre Blocs
 - Documentació (pdf)

Vilafranca del Penedès, 6 de juny de 2017

L'alcalde
Pere Regull i Riba CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS MUNICIPALS PER ALS CONTRACTES DE LLOGUER SIGNATS AL 2016

L'Ajuntament de Vilafranca convoca subvencions per a facilitar l'accés a l'habitatge de lloguer.

Les persones beneficiàries d'aquests ajuts són:
- Joves entre 18 i 35 anys.
- Pensionistes majors de 60 anys.
- Famílies monoparentals.
- Persones amb càrregues familiars.
- Persones amb certificat de discapacitat.
- Persones en situació d'atur.
- Persones provinents de desnonaments i execucions hipotecàries.

Cal que l'habitatge s'hagi llogat dins el període de l'1 de gener de 2016 al 31 de desembre de 2016.

El període per a presentar la sol·licitud d'aquests ajuts finalitzarà a les 14 hores del dimecres 15 de febrer de 2017.

Per a més informació i presentació de sol·licituds, les persones interessades es poden adreçar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Vilafranca, c/ de la Cort, 14, en horari de 9h a 14h, de dilluns a divendres, i tardes de 16'30h a 19h, de dilluns a dijous. 

Documents relacionats (pdf):
1. Carpeta A3
2. Infomació general 2016 
3. Aportació de documents 
4. Declaracions resposables. Sol·licitant
5. Declaracions responsables. Pares
6. Autorització AEAT
7. Domiciliació bancària

Aprovada inicialment, per acord del Ple municipal de data 22 de novembre de 2016, la modificació de l'Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana de Vilafranca del Penedès, es sotmet a informació pública pel termini de trenta dies a comptar des del dia següent al de la darrera publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, durant els quals es pot examinar l'expedient en el Departament de Secretaria d'aquest ajuntament i presentar al·legacions o reclamacions. Si no n'hi haguessin, la modificació de l'Ordenança s'entendrà aprovada definitivament sense necessitat d'un nou acord exprés, i entrarà en vigor l'endemà de la publicació del seu text complert en el Butlletí Oficial de la Província.

Vilafranca del Penedès, 28 de novembre de 2016

DILIGÈNCIA.- per a fer constar que el període d'informació pública de la modificació de la present Ordenança va del 13 de desembre de 2016 al 25 de gener de 2017. 

ALTRES DOCUMENTS: Certificat de Modificació (pdf)

L'alcalde,
Pere Regull i Riba


 

 

Bans

BAN 

En compliment del que preveu l'article 6.3 de l'Ordenança reguladora dels establiments de pública concurrència de Vilafranca del Penedès, aprovada  definitivament pel ple d'aquest Ajuntament en sessió celebrada el dia 27 d'octubre de 2015, s'obre un període d'informació pública, per tal de què les persones interessades puguin revisar l'expedient en aquest Ajuntament (departament de Governació, segona planta de l'Ajuntament) i puguin formular les al·legacions o suggeriments que estimin adients. 

Aquests expedients estaran a exposició pública fins al proper 24 de maig de 2016:
MIGUEL TORRES, SA per l'autorització de la Llicència municipal ambiental de la sala Alfons XIII (sala de convencions i esdeveniments), al c/ Miquel Torres i Carbó, núm. 6, d'aquesta vila.
CONSUM S. COOP. VALENCIANA per l'autorització de la Llicència municipal ambiental d'ampliació d'una activitat de supermercat amb aparcament a l'Av. de Tarragona, núm. 97-101, d'aquesta vila. 

Vilafranca del Penedès, 28 d'abril de 2016

L'alcalde
Pere Regull i Riba

BAN 

En compliment del que preveu l'article 6.3 de l'Ordenança reguladora dels establiments de pública concurrència de Vilafranca del Penedès, aprovada definitivament pel ple d'aquest Ajuntament en sessió celebrada el dia 27 d'octubre de 2015, s'obre un període d'informació pública, per tal de què les persones interessades puguin revisar l'expedient en aquest Ajuntament (departament de Governació, segona planta de l'Ajuntament) i puguin formular les al·legacions o suggeriments que estimin adients.

Aquests expedients estaran a exposició pública fins al proper 21 de març de 2016:
NEXT TREND EVENTS, SL per l'autorització de la Llicència municipal ambiental d'una activitat de ”Subministrament de carburants”, a la Ronda de mar, núm. 24, d'aquesta vila.


Vilafranca del Penedès, 23 de febrer de 2016 

L'alcalde
Pere Regull i Riba


 BAN

En compliment del que preveu l'article 6.3 de l'Ordenança reguladora dels establiments de pública concurrència de Vilafranca del Penedès, aprovada definitivament pel ple d'aquest Ajuntament en sessió celebrada el dia 27 d'octubre de 2015, s'obre un període d'informació pública, per tal de què les persones interessades puguin revisar l'expedient en aquest Ajuntament (departament de Governació, segona planta de l'Ajuntament) i puguin formular les al·legacions o suggeriments que estimin adients.

Aquests expedients estaran a exposició pública fins el proper 14 de març de 2016:
ESTABLIMENTS VIENA, SA
per l'autorització de la Llicència municipal ambiental d'una activitat de Bar Restaurant B3 amb terrassa exterior, a l' Av. De Tarragona, núm. 143, d'aquesta vila.


Vilafranca del Penedès, 17 de febrer de 2016


L'alcalde
Pere Regull i Riba BAN

En compliment del que preveu l'article 6.3 de l'Ordenança reguladora dels establiments de pública concurrència de Vilafranca del Penedès, aprovada definitivament pel ple d'aquest Ajuntament en sessió celebrada el dia 27 d'octubre de 2015, s'obre un període d'informació pública, per tal de què les persones interessades puguin revisar l'expedient en aquest Ajuntament (departament de Governació, segona planta de l'Ajuntament) i puguin formular les al·legacions o suggeriments que estimin adients.

Aquest expedient estarà a informació pública fins el proper dia 7 de desembre de 2015:
GRANGELA, SA per l'autorització d'ampliació de la Llicència municipal ambiental d'una activitat de Centre Esportiu - Gimnàs, al c/ J.V. Foix, núm. 1, d'aquesta vila.


Vilafranca del Penedès, 10 de novembre de 2015

L'alcalde
Pere Regull i Riba
 

 B A N

En compliment del que preveu l'article 3.1 lletra e) de l'Ordenança reguladora dels règims d'intervenció administrativa de les activitats i instal·lacions de Vilafranca del Penedès, aprovada definitivament pel ple d'aquest Ajuntament en sessió celebrada el dia 28 de setembre de 2010, s'obre un període d'informació pública, per tal de què les persones interessades puguin revisar l'expedient en aquest Ajuntament (departament de Governació, segona planta de l'Ajuntament) i puguin formular les al·legacions o suggeriments que estimin adients.

Aquest expedient estarà a informació pública fins el proper dia 18 de desembre de 2015:
AKZO NOBEL PACKAGING COATINGS, SA per l'autorització d'un canvi no substancial de la Llicència municipal ambiental d'una activitat de Fabricació de pintures, vernissos i revestiments similars, al c/ Agricultura, núm. 7-10, d'aquesta vila.


Vilafranca del Penedès, 10 de novembre de 2015

L'alcalde
Pere Regull i Riba


 

 

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 01/08/2017


Segueix-nos a :