Edictes, anuncis i bans

Traducció no oficial gentilesa de Google

Ets a: Inici > L'Ajuntament t'informa > Edictes, anuncis i bans

Edictes, anuncis i bans

Índex

 

Anuncis

A N U N C I

La Junta de Govern Local en data 16 de juliol de 2018, va aprovar inicialment el projecte d'execució de les obres d'Ampliació de l'Alberg de Càrites, situat al carrer Guardiola, comprensiu de memòria, plànols, ple de prescripcions tècniques particular i pressupost d'execució per contracta de 135.743,84€ IVA inclòs, (exp. 6/2018/URB_OIM).

Se sotmet al tràmit d'informació pública, d'acord amb l'article 37 del ROAS, pel termini de trenta dies hàbils, a partir de la data de publicació en el BOP, als efectes de formulació de les al·legacions i reclamacions que es considerin convenients. En cas de no formular-se al·legacions el projecte s'entendrà aprovat definitivament sense necessitat d'un nou acord exprés. El seu contingut pot ser objecte de consulta pública a les dependències d'urbanisme i serveis tècnics de l'ajuntament (Pl. de Jaume I, 8) en horari de 12 a 14 hrs, a més de trobar-se accessible en els següents enllaços:

Memòria (pdf)
Plànols (pdf) 

Vilafranca del Penedès, 24 de juliol de 2018

L'alcalde
Pere Regull i Riba
 A N U N C I

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 23 d'abril de 2018, va aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, del Polígon d'actuació urbanística núm. 18 (PAU 18 – Antiga UA-29).

El que es publica significant que contra aquest acte, que és definitiu en via administrativa, podeu interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant del mateix òrgan municipal que l'ha dictat, en el termini màxim d'un mes a partir de l'endemà de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la província, Contra l'acte de resolució expressa del recurs de reposició, o bé directament contra aquest acte administratiu, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos que s'han de comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. Tanmateix, podeu presentar qualsevol altre recurs que considereu adient d'acord amb la llei.

Vilafranca del Penedès, a 23 d'abril de 2018.


L'ALCALDE
Pere Regull Riba
 ANUNCI

Aprovada inicialment, per acord del Ple municipal de data 20 de març de 2018, la modificació de l'annex de l'Ordenança municipal de circulació de Vilafranca del Penedès, es sotmet a informació pública pel termini de trenta dies a comptar des
del dia següent al de la darrera publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, durant els quals es pot examinar l'expedient en el Departament de Secretaria d'aquest ajuntament i presentar al·legacions o reclamacions. Si no n'hi haguessin, l'annex de l'Ordenança s'entendrà aprovat definitivament sense necessitat d'un nou acord exprés, i entrarà en vigor l'endemà de la publicació del seu text complet en el Butlletí Oficial de la Província. 

Vilafranca del Penedès, 22 de març de 2018 

L'alcalde,
Pere Regull i Riba


ANUNCI

Aprovat per Decret d'Alcaldia de data 9 de gener de 2018 l'inici d'expedient per investigar la titularitat del bé immoble: carreró de la plaça de Jaume I, entre els números de policia administrativa 16 i 18, de Vilafranca del Penedès, a l'efecte de determinar la titularitat correcta del mateix, d'acord amb el que es disposa en l'article 49 del Reglament de Béns de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, es procedeix a la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en el setmanari El 3 de Vuit, així com al taulell electrònic municipal per un termini de quinze dies hàbils.
Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. 

Vilafranca del Penedès, 14 de febrer de 2018

El secretari, 
Eduard Marcó Alberti

ANUNCI

De conformitat amb el que disposa l'art. 17 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, el servei d'Estadística-Padró d'habitants de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès està tramitant l'expedient número 4/2017/SEC_MPH, mitjançant el qual es disposa donar de baixa d'ofici del Padró Municipal d'Habitants a les persones, menors d'edat, relacionades a la llista adjunta.

Atès que no s'ha pogut notificar personalment la baixa als representants legals dels menors interessats, es procedeix a la publicació d'aquest anunci a fi de que en el termini de 15 dies hàbils posteriors al de la publicació en el BOE, els interessats en els procediments puguin comparèixer al servei d'estadística del carrer de la Cort número 14 de Vilafranca del Penedès, pel coneixement del contingut íntegre de l'expedient i poder presentar les al·legacions i justificacions que creguin oportunes o interposar els recursos procedents. 

Consulta llistat persones menors d'edat afectades (pdf)

Vilafranca del Penedès, 8 de febrer de 2018 

L'alcalde, 
Pere Regull i RibaANUNCI

De conformitat amb el que disposa l'art. 17 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, el servei d'Estadística-Padró d'habitants de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès està tramitant l'expedient número 4/2017/SEC_MPH, mitjançant el qual es disposa donar de baixa d'ofici del Padró Municipal d'Habitants a les persones relacionades a la llista adjunta. 

Atès que no s'ha pogut notificar personalment la baixa, es procedeix a la publicació d'aquest anunci a fi de que en el termini de 15 dies hàbils posteriors al de la publicació en el BOE, els interessats en els procediments puguin comparèixer al servei d'estadística del carrer de la Cort, número 14 de Vilafranca del Penedès, pel coneixement del contingut íntegre de l'expedient i poder presentar les al·legacions i justificacions que creguin oportunes o interposar els recursos procedents. 

Consulta llistat persones afectades (pdf)

Vilafranca del Penedès, 8 de febrer de 2018 

L'alcalde, 
Pere Regull i Riba
  

 


ANUNCI

No havent estat possible la pràctica de la notificació, en el termes que estableix l'article 42 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, de l'expedient 1/2017/SEC_DAB de caducitat de nínxols del Cementiri Municipal de Vilafranca del Penedès. 

En virtut de l'anterior, disposo que les persones relacionades hauran de comparèixer en el termini de 10 dies a comptar de l'endemà de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de l'Estat, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, en el departament de Secretaria de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, carrer de la Cort, 14, per al coneixement íntegre de l'esmentat expedient. 

Tanmateix, s'adverteix a les persones interessades que, de no comparèixer en el termini esmentat, la notificació s'entendrà produïda a tots els efectes legals des del dia següent al venciment del termini senyalat per a comparèixer.

Babarro Collada, Marina Av. Madrid, 60, 4t 4ª Barcelona - nínxol 3
Bové Prats, Maria Carme c/ de la Gleva, 38 Barcelona - nínxol 134
Bueno Zambrano, Dolores c/ Conde Lumiares, 26 1 B Alacant - nínxol 522 
Camacho Farreras, Francisco c/ Montblanc, 63, s/àtic 3r Vilafranca - nínxol 682
Cerezuela López, Gador c/ Germanor, 6, 2n 2a Vilafranca - nínxol 127 
Codinach Font, Francisco Av. Meridiana, 109, baixos 1 Barcelona -nínxol 36
Díaz Amaya, Ana Av. Font de la Pólvora, 1 1r 3a Girona - nínxol 91
Díaz Amaya, Ana Av. Font de la Pólvora, 1 1r 3a Girona - nínxol 378
Díaz Rodríguez, José c/ Espirall, 52, 4t 2a Vilafranca - nínxol 100
Estero Campoy, José c/ Sant Miquel, 101, 1r 1a Barcelona - nínxol 49
Ferri Tel, Maria c/ Provença, 478, 5è 2a Barcelona - nínxol 141
Gibert Muns, Ignacio c/ Añastro, 27, 2 C Madrid - nínxol 47
Guevara García, Ginés José c/ Nord, 22, 1r 4a Vilafranca - nínxol 341
Guillén Vecino, Martín c/ Nord, 6 Esc. B àtic 1a Vilafranca - nínxol 251
Janer Rovira, Rosario c/ Font, 37, 1r Vilafranca - nínxol 49
Laseras Campdepadrós, José c/ Peguera, 20, 1r 3a Vilafranca - nínxol 65
Maldonado Espinoza, Dolores del S. c/ Ignasi Iglésias, 53, 2n 4a Vilafranca - nínxol 381
Larbi Mansouri, Mohamed c/ Antonio Acedo, 2 A2, 4t 1a Vilafranca - nínxol 226
Martínez Martínez, Juan Urb. Ranchos Bonany, 260 Querol - nínxol 51
Masachs Masachs, Miguel c/ Sant Pere, 118 Vilafranca - nínxol 9
Masachs Masachs, Miguel c/ Sant Pere, 118 Vilafranca - nínxol 112
Monjonell Martinell, Gerónimo Av. Diagonal, 630, 2n 2a Barcelona - nínxol 44
Mullerachs Boladeras, Milagros Ronda Guinardó, 19, 9è 4a Barcelona - nínxol 107
Pérez Pérez, Felisa c/ Sant Cosme, 174, 2n 2a El Prat de Ll. - nínxol 727
Rodríguez Alonso, Saturnino c/ Doctor Badia, 3 Vilafranca - nínxol 47
Ruíz Montilla, Bartolomé c/ Peonia, 38 El Vendrell - nínxol 611
Sabater Parera, Montserrat Av. Tarragona, 2 Vilafranca - nínxol 34
Sanchis Castelló, Milagros c/ Cremat Gran, 5-7, 2n 1r Barcelona - nínxol 76
Santiago Pérez, David Av. del Ganxo, 1 baixos Olivella nínxol 40
Vidal Pons, Juan c/ Marcas Grau, 1, 1r Gavà - nínxol 28
Vila Amorós, José c/ Astúries, 85, 4t 4t Barcelona - nínxol 769

Vilafranca del Penedès, 12 de febrer de 2018
L'alcalde
Pere Regull i Riba CONVOCATÒRIA PER CONCEDIR AJUTS I SUBVENCIONS PER FER ACTIVITATS D'INTERÈS PÚBLIC LOCAL EN EL CAMP DEL MEDI AMBIENT

L'Ajuntament de Vilafranca, en la sessió de la Junta de Govern local el dia 5 de febrer de 2018, ha acordat efectuar una convocatòria pública per a concedir ajuts i subvencions a les entitats privades i a les persones físiques sense ànim de lucre que programin activitats d'interès públic local en el camp del medi ambient, durant el període que va des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2018.

El termini de presentació de les sol·licituds serà des del 12 de febrer fins al 16 de març de 2018, i aquestes s'hauran de presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

La quantitat total concedida en concepte d'ajuts i subvencions no podrà excedir, globalment, la quantitat de 9.000 euros, que corresponen a la partida 4.17001.48900.

Els requisits, les bases reguladores i els criteris generals i de prioritat per concedir els ajuts, així com els impresos de sol·licitud, es podran obtenir: 

- A l'Oficina d'Atenció Ciutadana, a la planta baixa de la Casa de la Vila, de dilluns a dijous, de 9 a 14h i de 16,30 a 19h, i els divendres de 9 a 14h.
- Al tràmit online que trobareu en aquest enllaç

Vilafranca del Penedès, 8 de febrer de 2018 

 ANUNCI

Relació dels admesos a la convocatòria pública per a l'accés a 24 parcel·les d'horta pública a la zona de l'Espirall –c/Francesc Candel-, en règim d'ús privatiu del domini públic. 

Resultat de la convocatòria (pdf)

Més informació a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, a la planta baixa de la Casa de la Vila, de dilluns a dijous, de 8,30 a 14h i de 16,30 a 19h, i els divendres, de 8,30 a 14h. 

 ANUNCI

Aprovada inicialment, per acord del Ple municipal de data 21 de novembre de 2017, la carta de serveis dels serveis d'aigua, clavegueram i energies alternatives, que presta l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès a través de l'empresa municipal EMAVSA, d'acord amb el text incorporat a l'expedient, es sotmet a informació pública pel termini de trenta dies a comptar des del dia següent al de la darrera publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, durant els quals es pot examinar l'expedient en el departament de Secretaria d'aquest ajuntament i presentar al·legacions o reclamacions. Si no n'hi haguessin, la carta de serveis s'entendrà aprovada definitivament sense necessitat d'un nou acord exprés, i entrarà en vigor l'endemà de la publicació del seu text complert en el Butlletí Oficial de la Província.

El període d'informació pública de l'expedient finalitza el proper 1 de març de 2018.

Vilafranca del Penedès, 10 de gener de 2018

L'alcalde,
Pere Regull i Riba  

 


CONVOCATÒRIA PER CONCEDIR AJUTS I SUBVENCIONS PER FER ACTIVITATS CULTURALS O FESTIVES D'INTERÈS PÚBLIC LOCAL

L'Ajuntament de Vilafranca, en la sessió de la Junta de Govern local el dia 15 de gener de 2018, ha acordat efectuar una convocatòria pública per a concedir ajuts i subvencions a les entitats privades i a les persones físiques sense ànim de lucre, que programin activitats culturals o festives d'interès públic local durant el període que va des de l'1 de gener fins al 30 d'abril de 2018.

El termini de presentació de les sol·licituds serà del 22 de gener fins al 9 de febrer de 2018 i s'hauran de presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Vilafranca.

La quantitat total concedida en concepte d'ajuts i subvencions no podrà excedir, globalment, la quantitat de 8.000 euros.

Els requisits, les bases reguladores i els criteris generals i de prioritat per concedir els ajuts, així com els impresos de sol·licitud, es podran obtenir:
• Oficina d'Atenció Ciutadana, a la planta baixa de l'Ajuntament, de dilluns a dijous, de 9 a 14h i de 16.30 a 19h i els divendres i vigílies de festius de 9 a 14h
Servei de Cultura/L'Escorxador, carrer de l'Escorxador, 21, de 16.30 a 20.30h.
• També es poden obtenir els impresos al web de Cultura i a l'apartat de Tràmits del web municipal


Vilafranca del Penedès, 15 de gener de 2018 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS MUNICIPALS PER ALS CONTRACTES DE LLOGUER SIGNATS AL 2017


L'Ajuntament de Vilafranca convoca subvencions per a facilitar l'accés a l'habitatge de lloguer.

Les persones beneficiàries d'aquests ajuts són:
- Joves entre 18 i 35 anys.
- Pensionistes majors de 60 anys.
- Famílies monoparentals
- Persones amb càrregues familiars.
- Persones amb certificat de discapacitat
- Persones en situació d'atur.
- Persones provinents de desnonaments i execucions hipotecàries.
- Famílies nombroses.

Cal que l'habitatge s'hagi llogat dins el període de l'1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017.

Cal que les persones signants a la sol·licitud estiguin empadronades i resideixin efectivament a Vilafranca del Penedès, durant un mínim de 5 anys anteriors a la presentació de la sol·licitud.

El període per a presentar la sol·licitud d'aquests ajuts finalitzarà a les 14h del divendres 16 de febrer de 2018.

Per a més informació i presentació de sol·licituds, les persones interessades es poden adreçar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, situada al carrer de la Cort, 14, en horari de 9h a 14h, de dilluns a divendres, i tardes de 16'30h a 19h, de dilluns a dijous.

Documents relacionats (pdf): 
1. Sol.licitud
2. Informació general 2017
3. Declaracions responsables. Sol·licitants
4. Declaracions responsables. Pares/mares
5. Domiciliació bancària

 


 

 


CONVOCATÒRIA BORSA DE DOCENTS 

L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès convoca a professionals autònoms per a la creació d'una borsa de docents experts per a la impartició del Certificat professional següent:

 Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

• Presentació d'ofertes, tal i com s'indica al Perfil del contractant
• Termini de presentació: 25 de gener de 2018

Per a més informació sobre els requisits, vegeu l'anunci de licitació al Perfil del contractant de l'Ajuntament de Vilafranca: Expedient 5465/2017/CMN. 


ANUNCI

 

Aprovada inicialment, per acord del Ple municipal de data 12 de desembre de 2017, l'Ordenança municipal reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença, es sotmet a informació pública pel termini de trenta dies a comptar des del dia següent al de la darrera publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, durant els quals es pot examinar l'expedient en el Departament de Salut d'aquest ajuntament i presentar al·legacions o reclamacions. 

Si no n'hi haguessin, l'Ordenança s'entendrà aprovada definitivament sense necessitat d'un nou acord exprés, i entrarà en vigor l'endemà de la publicació del seu text complert en el Butlletí Oficial de la Província.
El període d'informació pública de l'expedient finalitza el proper dia 20 de febrer de 2018.

Vilafranca del Penedès, 27 de desembre de 2017


L'ALCALDE
Pere Regull Riba 


ANUNCI

Aprovada inicialment, per acord del Ple municipal de data 12 de desembre de 2017, la modificació dels articles 1.1, 1.3, 8, 9, 11, 13, 14, 21, 22, 23, 26 i 27 dels estatuts del Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès, es sotmet a informació pública pel termini de trenta dies a comptar des del dia següent al de la darrera publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, durant els quals es pot examinar l'expedient a l'Àrea de Serveis a les Persones d'aquest ajuntament i presentar al·legacions o reclamacions. 

Si no n'hi haguessin, la modificació dels estatuts s'entendrà aprovada definitivament sense necessitat d'un nou acord exprés, i entrarà en vigor l'endemà de la publicació del seu text complert en el Butlletí Oficial de la Província.
El període d'informació pública de l'expedient finalitza el proper 20 de febrer de 2018.

Vilafranca del Penedès, 27 de desembre de 2017

L'ALCALDE
Pere Regull Riba 


ANUNCI

Aprovada inicialment, per acord del Ple municipal de data 21 de novembre de 2017, l'Ordenança municipal reguladora de l'administració electrònica a l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, es sotmet a informació pública pel termini de trenta dies a comptar des del dia següent al de la darrera publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, durant els quals es pot examinar l'expedient en el Departament de Secretaria d'aquest ajuntament i presentar al·legacions o reclamacions. Si no n'hi haguessin, l'Ordenança s'entendrà aprovada definitivament sense necessitat d'un nou acord exprés, i entrarà en vigor l'endemà de la publicació del seu text complert en el Butlletí Oficial de la Província. 

El període d'informació pública de l'expedient finalitza el proper dia 25 de gener de 2018.


Vilafranca del Penedès, 27 de novembre de 2017

L'ALCALDE
Pere Regull Riba

 

 

Bans

BAN 

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 05/09/2018


Segueix-nos a :