Convenis urbanístics

Traducció no oficial gentilesa de Google

Ets a: Inici > L'Ajuntament t'informa > Convenis i subvencions > Convenis urbanístics

Convenis urbanístics

19/02/2010

Conveni cessió local Col·legi d'Aparelladors

Conveni per a la cessió d’ús gratuïta d’un local situat a la planta 4a de l'edifici de la plaça del Penedès núm. 3, propietat de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, a favor del Col•legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona.

Aprovart per la Junta de Govern Local en data 22 de gener de 2010.

Signat per l'alcalde Pere Regull Riba i per la representant del col·legi, Maria-Rosa Remolà i Ferrer, el dia 18 de febrer de 2010.

Periode de vigència: 4 anys des del 1 de març de 2010, prorrogable tàcitament d'any en any

Més informació:

26/03/2012

Conveni Casino Unió Comercial (CUC) - Cessió Terrenys Pau, 19

Conveni per a la cessió gratuïta d'ús d'uns terrenys situats en l'àmbit del PAU-19 (Ctra. Barcelona), per a usos esportius.

Aprovat per la J.G.L. en data 17 de febrer de 2012 i signat en data 26 de març de 2012, per l'alcalde, Sr. Pere Regull i pel representant de l'entitat, Sr. Jaume Llopart.

Vigència: El termini de cessió serà de 20 anys i es podrà prorrogar tàcitament de dos anys en dos anys.

Més informació:

08/08/2016

Aparcament c/ Ferran, 4-6

Conveni per a la cessió d'ús de terrenys al c/ Ferran, 4-6, per fer un aparcament.

Conveni signat en data 15/03/18 entre els Sr. Juan José i Fernando Forés García, en representació de LAUMEL-51 SL i Betonburg, SL, respectivament i l'alcalde accidental sr. Josep M Martí i Rafolsl.

La cessió temporal serà per un termini de tres anys.

Més informació:

01/10/2013

Conveni - Adq. finca c/ Migdia, 22 i Rehabilitació Ps. Alcover

Conveni i addenda per a l'adquisició de sòl destinat a allotjaments protegiTS

Signats per l'alcalde, Sr. Pere Regull i Riba i pel representat de l'entitat, el Sr. Joan Cuscó i Clarasó,

Conveni signat en data 12 de desembre de 2014, ratificat en acords de JGL del 02/02/2015 i del 01/06/2015

Addenda a l'escriptura de Compravenda, signada en data 23 de desembre de 2015.Més informació:

25/01/2016

Conveni Fundació Amàlia Soler - Allotjaments Protegits i local c/ Migdia, 22

Conveni entre l'Ajuntament de Vilafranca i la Fundació Amàlia soler, per a la transmissió d'allotjaments protegits i local per a equipaments al c/ Migdia, 22Més informació:

20/03/2014

Conveni Cessió Finca c/ Sant Pau 7-13 per aparcament

Conveni Cessió d'ús terrenys c/ Sant Pau, 7-13, per aparcament de vehicles.

Aprovat en JGL de data 3 de març de 2014.

Signat per l'alcalde, Sr. Pere Regull i Riba i pel representant de la societat DANIL ALT PENEDES, SL el Sr. Carles Bono i Cabré en data 4 de març de 2014Aquest conveni té una vigència inicial de 3 anys, essent prorrogat automàticament d'any en any si cap de les parts no el denuncia amb una antelació de dos mesos.

Més informació:

14/04/2014

Convenis cessió terrenys per millora tram c/ guardiola

Conveni sobre cessió de terrenys per a la millora i ordenació d'un tram del carrer de Guardiola de vilafranca

Aprovats per la Junta de Govern Local en data 17 de març de 2014.

Signats per Sr. Josep m. Martí i Ràfols, tinent d'alcalde de Territori i Medi Ambient i pels propietaris de les finques: Fèlix i Antonio Freixedas en nom de Promocions Immobiliàries Freixedas-Roig, SL i per la Sra. Gerturdis Guasch, en data 25 de març de 2014.

Més informació:

14/04/2014

Endesa - Cessio instal·lacions (auditori)

Conveni cessió d'instal·lacions + traspàs projectes i permisos (Auditori)

Aprovat en Junta de Govern Local en data 3 de març de 2014.

Signat per l'alcalde, Sr. Pere Regull i el Sr. Ricardo Cabestre, en nom d'ENDESA

Més informació:

19/12/2014

Conveni cessió finca c/ Progres, 48 - c/ Ferran

Conveni Cessió d'ús terrenys c/ Progrés, 48 - c/ Ferran, per a aparcament de vehicles.

Aprovat en JGL de data 1 de desembre de 2014.

Signat per l'alcalde, Sr. Pere Regull i Riba i pel representant de la societat RAPEJUN, SL el Sr. Àlex Pallarés Alier en data 18 de desembre de 2014

Aquest conveni té una vigència inicial d'1 any, essent prorrogat automàticament de sis en sis mesos si cap de les parts no el denuncia amb una antelació de dos mesos.

Més informació:

11/02/2015

Concessió Administrativa per a l'ocupació del domini públic ferroviari

Concessió Administrativa atorgada per ADIF I ADIF-ALTA VELOCIDAD a l'Ajuntament de Vilafranca, per a l'ocupació del domini públic ferroviari, durant un període de cinc anys a partir de la seva formalització.

Document signat en data 1 de març de 2015, entre l'alcalde, Sr. Pere Regull i el Sr. Juan Manuel de las Heras Ayuso, com a apoderat d'ADIF I ADIF-ALTA VELOCIDAD.

Més informació:

20/04/2015

ENDESA - Soterrament línies MT Av Tarragona - Av Vendrell

Document de l'acord de soterrament de les línies de Mitja Tensió de 25 KV ER-1 ER-2 que travessen l'Av Tarragona a l'alçada de l'Av del Vendrell.

Aprovat en Junta de Govern Local en data 9 de febrer de 2015

Signat pel Coordinador de l'Àrea de Territori i Medi Ambient, Sr. Josep M. Martí Ràfols i el Sr. Marcos Lalueza Lanau, en nom d'ENDESA

Més informació:

23/03/2016

2016 Conveni Ajuntament, NOU VERD I PINNAE

Conveni entre l'Ajuntament, l'entitat Nou Verd SCCl i la Fundació Pinnae, en el marc del projecte "Vinyes per Calor".

Aprovat en JGL de data 14 de març de 2016.

Signat per l'alcalde, Sr. Pere Regull i Riba, el president de la Cooperativa Nou Verd, SR. Jaume Domenech i Via i pel president de la Fundació Pinnae, Sr. Martí Solé i Bordes, en data 17 de març de 2016

Més informació:

29/04/2016

Conveni SOM ENERGIA

Conveni entre l'Ajuntament I SOM ENERGIA, SCCL, per estimular la producció d'energia local i l'eradicació de la pobresa energètica al muncipi.

Aprovat en JGL de data 21 de març de 2016.

Signat per l'alcalde, Sr. Pere Regull i Riba, el president de la Cooperativa Nou Verd, SR. Jaume Domenech i Via i pel president de la Fundació Pinnae, Sr. Martí Solé i Bordes, en data 28 d'abril de 2016

Vigència del conveni: 1 any

Més informació:

18/07/2016

2016 - SUD4 - La Pelegrina -Civiarquitectura - cessio us terrenys per aparcament

Conveni entre l'Ajuntament I CIVIARQUITECTURA, per cessió d'us terrenys per aparcament de vehicles.

Aprovat en JGL de data 20 de juny de 2016.

Signat per l'alcalde, Sr. Pere Regull i Riba, i pel l'apoderat de Civiarquitectura, Sr. Ángel Guzmán Méndez,en data 25 d'abril de 2016.

Més informació:

14/02/2017

2016 Fundacio Privada Hàbitat3 - polítiques programes socials habitatge

Conveni marc entre l'Ajuntament I la Fundació Privada Hàbitat3 Tercer Sector Social en l'àmbit de les polítiques i programes socials d'habitatge .

Aprovat en JGL de data 6 de juny de 2016.

Signat per l'alcalde, Sr. Pere Regull i Riba, i per la Presidena de la Fundació, Sra. Carme Trilla i Bellart,en data 15 de juny de 2016.

Vigència: 4 anys, prorrogable per anualitat successives.

Addenda al conveni, signada el 20/12/2016

Vigència: 4 anys, prorrogable per anualitat successives.

Més informació:

18/07/2016

2016 UA20 - Obres anticipades Zona Verde

Conveni entre l'Ajuntament I la Junta de Compensació de la UA20, sobre l'anticipació de determinades obres d'urbanització.

Aprovat en JGL de data 20 de juny de 2016.

Signat per l'alcalde, Sr. Pere Regull i Riba, i pel president la la Junta de Compensació Sr. Joan Hill Güell, en data 12 de juliol de 2016.

Més informació:

22/11/2017

ET Biblioteca- ENDESA Convenis de cessió d'ús local i de cessió d'instal·lacions

Convenis de Cessió d'ús de local per Centre de Transformació (CCTT) i de cessió d'instal·lacions més traspàs projecte i permisos i servitud de pas sobre terrenys a Favor d'Endesa distribució Elèctrica, SLU (EXP. 549656)

Aprovat en la Junta de Govern Local de data 16 d'octubre de 2017.

Signat per l'alcalde Sr. Pere Regull i Riba i pel Sr. Cesar Fusté Sánchez, en representació d'Endesa Distribució Elèctrica, SLU, en data 23 d'octubre de 2017

Més informació:

06/02/2018

Instal·lació d'ascensors en Pl. Felix Mestre Nutó, núm. 6 i 8

Convenis per a la instal·lació d'ascensors en les finques de la Pl. Felíx Mestre Nutó, núm. 6 i 8, a Favor de les respectives comunitats de propietaris.

Aprovat en la Junta de Govern Local de data 18 de desembre de 2017.

Signat per l'alcalde Sr. Pere Regull i Riba i pels Sr. Cándido Hernandez Blanes i el Sr. Salvador García Lopez, com a presidents de les comunitats de propietaris de la Pl. Felix Mestre Nuutó, núm 6 i 8, respectivament.

Més informació:

10/05/2016

2016 Concessio administrativa domini public ferroviari fase II

Concessió Administrativa atorgada per ADIF I ADIF-ALTA VELOCIDAD a l'Ajuntament de Vilafranca, per a l'ocupació del domini públic ferroviari, durant un període de 46 mesos a partir de la seva formalització.

Document signat en data 1 de maig de 2016, entre l'alcalde, Sr. Pere Regull i el Sr. Juan Manuel de las Heras Ayuso, com a apoderat d'ADIF I ADIF-ALTA VELOCIDAD.

Més informació:

10/03/2015

2015 Conveni per a l'adequació de la seu de la Fundació Mas Albornà

Conveni de col.laboració entre el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès i la Fundació privada Mas Albornà, per a l'adequació dels serveis ocupacionals de la Fundació.

Signat per la consellera de Benestar i Família, Neus Munté; l'alcalde de Vilafranca, Pere Regull, i el president la Fundació Privada Mas Albornà, Martí Solé, el dia 6 de febrer de 2015.Acord Ple 20/03/2018 - Ampliació de la superfície cedida

Més informació:

04/05/2018

Conveni Programa de Mediació per al lloguer Social d'habitatges 2014 I addenda 2018

Conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès relatiu al Programa de mediació per al lloguer social d'habitatges

Més informació:

04/05/2018

Conveni Oficina Local d'Habitatge de Vilafranca del Penedès 2014 i Addenda 2018

Conveni de col·laboració i d'encàrrec de gestions entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès relatiu a l'Oficina Local d'Habitatge situada a Vilafranca del Penedès

Més informació:
© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 22/05/2018


Segueix-nos a :