Notícies

Traducció no oficial gentilesa de Google

Ets a: Inici >L'Ajuntament t'informa > Notícies > Detall de la notícia

Notícies

Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Ajuntament de Vilafranca del Penedès
20/03/2020

Sol·licitud de suspensió d'execució de contracte

Els contractes públics de serveis i subministraments de prestació successiva l'execució dels quals esdevingui impossible com a conseqüència del COVID-19, resten automàticament suspesos.

L'article 34.1 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, en relació als contractes públics de serveis i subministraments de prestació successiva l'execució dels quals esdevingui impossible com a conseqüència del COVID-19, resten automàticament suspesos des del moment en què es va produir la situació de fet que va impedir la seva prestació amb el règim que determina el RDL.

A tal efecte, el mateix Reial Decret Legislatiu preveu la possibilitat d'abonament dels danys i perjudicis patits, prèvia sol·licitud i acreditació fefaent de la seva realitat, efectivitat i quantia. 

Aquests danys i perjudicis seran únicament els següents: 
1. Les despeses salarials que efectivament hagueu abonat al personal ja adscrit al contracte en data 14 de març de 2020 al contracte,bi durant el període de suspensió.
2. Les despeses per manteniment de la garantia definitiva, relatius al període de suspensió.
3. Les despeses de lloguer o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i equips relatius al període de suspensió adscrits directament a l'execució del contracte, sempre que acrediteu que aquests mitjans no van poder ser utilitzats per altres fins diferents durant la suspensió del contracte.
4. Les despeses de pòlisses d'assegurança previstes en el plec i vinculades a l'objecte del contracte que hagueu subscrit i estiguin vigents en el moment de la suspensió.
L'aplicació de l'anterior només serà possible quan l'Ajuntament, a instància vostra i en el termini de cinc dies naturals, apreciï la impossibilitat d'execució del contracte com a conseqüència de la situació descrita. 

A tal efecte, si creieu que és el vostre cas i hi esteu interessats, haureu de presentar en el termini més breu possible, una sol·licitud a l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, via registre d'entrada telemàtic, reflectint el següent:
1. Les raons per les quals l'execució del contracte ha esdevingut impossible.
2. El personal, les dependències, els vehicles, la maquinària, les instal·lacions i els equips adscrits a l'execució del contracte en aquell moment.
3. Motius que impossibiliten la utilització pel contractista d'aquests mitjans en un altre contracte.
Aquestes circumstàncies podran ser objecte de comprovació posterior. 

Transcorregut el termini de 5 dies naturals sense que us notifiquen la resolució expressa, la sol·licitud s'entendrà desestimada. 

Així mateix, el reconeixement del dret a les indemnitzacions i al pagament de danys i perjudicis només tindrà lloc quan el contractista principal acrediti fefaentment que es compleixen les següents condicions:
- Que el contractista principal, els subcontractistes, proveïdors i subministradors que hagin estat contractats per a l'execució del contracte estiguin al corrent del compliment de les seves obligacions laborals i socials, amb data 14 de març de 2020.
- Que el contractista principal estigui al corrent en el compliment de les seves obligacions de pagament als seus subcontractistes i subministradors, d'acord amb les previsions dels articles 216 i 217 LCSP, a data 14 de març de 2020. 

Accediu al tràmitAjuntament de Vilafranca del Penedès
Ajuntament de Vilafranca del Penedès
© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 26/03/2020


Segueix-nos a :