Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Directori

TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL (TGSS)
Comparteix:

La Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) és un Servei Comú de la Seguretat Social, tutelat pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social del Govern d'Espanya, amb personalitat jurídica pròpia, en el qual pels principis de solidaritat financera i caixa única, s'unifiquen tots els recursos econòmics i l'administració financera del Sistema de la Seguretat Social.[1]

És un Servei Comú en ser un organisme encarregat de la gestió de determinades funcions comunes a les diferents Entitats Gestores del Sistema de la Seguretat Social.

icona pàgina web Horaris
De dilluns a divendres
De 9 a 14 h.
icona mapa Mapa
TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL (TGSS)

La Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) és un Servei Comú de la Seguretat Social, tutelat pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social del Govern d'Espanya, amb personalitat jurídica pròpia, en el qual pels principis de solidaritat financera i caixa única, s'unifiquen tots els recursos econòmics i l'administració financera del Sistema de la Seguretat Social.[1]

És un Servei Comú en ser un organisme encarregat de la gestió de determinades funcions comunes a les diferents Entitats Gestores del Sistema de la Seguretat Social.

Més informació
 • La Inscripció d'empreses i l'Afiliació, altes i baixes dels treballadors.
 • Gestió i control de la cotització i de la recaptació de les quotes i altres recursos de finançament del sistema de la Seguretat Social.
 • Gestió del Sistema de Remissió Electrònica de Dades (RED).
 • Ajornament o fraccionament de les quotes de la Seguretat Social.
 • La titularitat, gestió i administració dels béns i drets que constitueixen el patrimoni únic de la Seguretat Social, sense perjudici de les facultats que les Entitats Gestores de la Seguretat Social, les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social i l'Institut Nacional de Salut tenen atribuïdes.
 • L'organització dels mitjans i el disseny i gestió dels processos necessaris per a l'ingrés de les quotes i altres recursos financers del Sistema de la Seguretat Social.
 • L'ordenació del pagament de les obligacions de la Seguretat Social i la distribució en el temps i al territori de les disponibilitats dineràries per satisfer puntualment aquestes obligacions.
 • Elaboració de l'avantprojecte de pressupostos de despeses de la Tresoreria i dels recursos del Sistema.
 • Gestió del Fons de Reserva de la Seguretat Social.
 • Gestió dels règims de previsió voluntària a què es refereix el Decret 1716/1974, de 25 d'abril.
 • Constitució, gestió i aplicació del fons d'estabilització del sistema de Seguretat Social al fet que es refereix la disposició addicional 2a. del Reial decret-Llei 36/1978, de 16 de novembre.
 • Desenvolupament dels programes de lluita contra el frau.
Temes relacionats
Comparteix:

pujar inici

Accessibilitat