POUM

Traducció no oficial gentilesa de Google

Ets a: Inici > L'Ajuntament > Pla General (POUM) > POUM

POUM

imatge planejament urbanístic vigent_POUM
      
      Consulta el planejament urbanístic vigent de Vilafranca del Penedès.
 
Després d'un procés intens de reflexió i de debat, amb una àmplia participació ciutadana, el ple municipal va aprovar, primer inicialment i després provisionalment, el nou Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) de Vilafranca del Penedès, adaptat ja a les previsions de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme. 

El POUM va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona (Generalitat de Catalunya) el dia 11 de juny de 2003. Posteriorment la mateixa Comissió Territorial, el dia 15 d'octubre de 2003, va donar la seva conformitat al text refós del POUM que va aprovar i trametre l'Ajuntament, i va ordenar-ne la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat. 

Posteriorment, es va veure la necessitat d'incorporar una sèrie de modificacions puntuals corresponents a errades gràfiques i disfuncions, que han estat aprovades per la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Generalitat el dia 29 de març de 2007, i les corresponents a la Modificació puntual del POUM referida als articles concrets que es troben afectats per l'entrada en vigor del nou DL 1/2009 de 22 de desembre d'ordenació dels equipaments comercials, aprovada el dia 12 de maig de 2011 per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, amb la incorporació de la Modificació puntual del POUM Errades i Disfuncions II (aprovada definitivament per la CTUB el 31 d'octubre de 2012).
S'inclou també la modificació puntual del POUM-Ajustos dels usos admesos al sector Els Cireres , aprovada definitivament per la CTUB el 14 de març de 2013.


El POUM que podeu consultar aquí es correspon amb al text refós oficial.
D'acord amb la llei, el POUM és l'instrument d'ordenació urbanística integral del territori municipal. Entre altres finalitats, el Pla classifica el sòl amb vista a l'establiment del règim jurídic corresponent i qualifica aquest sòl en zones i sistemes, defineix el model d'implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanístic sostenible, defineix també l'estructura general que cal adoptar per a l'ordenació urbanística del territori i estableix les pautes per a fer-ne el desenvolupament. 
banner-planols-POUM

Títol 1. Disposicions generals

Títol 2. Règim del sòl

Títol 3. Disposicions comunes de l'ordenació, de l'ús i condicions d'habitabilitat

Títol 4. Regulació dels sistemes urbanístics

Títol 5. Regulació del sòl urbà

Títol 6. Regulació del sòl urbanitzable

Títol 7. Regulació del sòl no urbanitzable


 Cal tenir en compte el següent:

- Podeu consultar la totalitat de les normes urbanístiques del POUM. De forma associada als articles corresponents de les normes, podeu visualitzar també les fitxes detallades dels diferents polígons d'actuació urbanística, sectors de pla de millora urbana i sectors de sòl urbanitzable.

- Independentment de les normes urbanístiques, podeu també tenir accés a diferents plànols d'ordenació.

- No s'han incorporat a la pàgina web de l'Ajuntament la resta de documents que formen part del POUM, com la memòria i els estudis complementaris, el catàleg de béns a protegir, l'agenda, l'avaluació econòmica i financera i l'informe mediambiental. Es poden consultar però aquests documents en els Serveis d'Urbanisme de l'Ajuntament (plaça de Jaume I núm. 8, 2ª planta). 

- Al final dels índex de cada títol, podeu accedir al contingut dels diferents capítols que inclou.

- Els articles que contenen alguna modificació puntual del POUM estan marcats amb el grafisme (M) i s'ha utilitzat lletra cursiva per diferenciar les parts del text modificades.

- S'inclouen tres nous annexos que són:

ANNEX I
Normativa corresponent a la clau 16

Títol 8. Sector de la Girada 5.1

Títol 9. Pla del Diable

Títol 10. Via de Ponent

Títol 11. Balcó de les Clotes

Títol 12. UA3-Illa C/Peguera_C/St.Jaume

Títol 13. UA4 - Illa del Gas

Títol 14. UA5- Cases a la plaça Lluís Via

Títol 15. UA7- Blocs a l'Espirall i C. Igualada

Títol 16. UA9- Blocs a C/Pere el Gran

Títol 17. UA10 - Bloc al C/Eugeni d'Ors i parc St.Julià

Títol 18. UA11- Conjunt d'habitatges al Parc de St.Julià

Títol 19. UA12- Rambla Moret

Títol 20. UA13- Plaça de la Sardana

Títol 21. UA15 Ctra. de Moja

Títol 22. UA17- C/General Cortijo

Títol 23. UA24- C/St. Jordi

Títol 24. UA28- Blocs al C/Eugeni d'Ors

Títol 25. Celler Cooperatiu

Títol 26. Estació de Mercaderies

Títol 27. Les Fonts

Títol 28. Polígon industrial Domenys II

Títol 29. UA16 - Illa a l'Avda.Tarragona i Avda. Vendrell

Títol 30. UA20 - Melió i Avda. Barcelona

Títol 31. TIGSA

Títol 32. Illa Camí de Moja


ANNEX II
Normativa corresponent als plans parcials aprovats amb posterioritat a l'aprovació del POUM (desenvolupament de l'art.260 del POUM)

Títol 33. La Girada II

Títol 34. Molí d'en Rovira Sud

Títol 35. Ciutat Jardí Sant Julià

Títol 36. Melió Residencial

Títol 37. Domenys I

Títol 38. Els Cirerers

Títol 39. Domenys III


ANNEX III
Normes complementàries

Títol 40. Peri

Títol 41. Normes del Pla Especial i Catàleg dels Àmbits d'Interès

Títol 42. Normes Reguladores de les intervencions a les plantes baixes del carrer Cort i Pl. Constitució

Títol 43. Pla Especial Vinseum

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 25/09/2015


Segueix-nos a :