Calendari Fiscal

Traducció no oficial gentilesa de Google

Ets a: Inici > L'Ajuntament > Hisenda Municipal > Calendari Fiscal

Calendari Fiscal


Dates de pagamentConceptes que recapta l'ORGT per delegació de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès
02.03.2020 
a 04.05.2020
 • IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
  Per a rebuts domiciliats es faran dos càrrecs, els dies 04.05.2020 i 01.09.2020
 • 04.05.2020
  a 06.07.2020
 • IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA
  Per a rebuts domiciliats es faran dos càrrecs, els dies 01.07.2020 i 02.11.2020
 • IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES ESPECIALS
 • TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS
 • TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES  A TRAVÉS DE LA VORAVIA I RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PER APARCAMENT EXCLUSIU
 • TAXA SERVEI DE CEMENTIRI
   
 • 04.09.2020
  a 05.11.2020
 • IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA
 • TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES COMERCIALS
  Per a rebuts domiciliats es faran dos càrrecs, els dies 01.10.2020 i  01.12.2020
 • 18.09.2020
  a 18.11.2020
 • IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES


 • * Considereu únicament els rebuts que us afecten en el vostre cas. Si teniu els rebuts domiciliats, se us carregaran en el compte en els últims dies del període de pagament.


  Impost sobre vehicles de tracció mecànica (rebuts domiciliats):
  1a. fracció: 4 de maig de 2020
  2a. Fracció: 1 de setembre de 2020

  Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana (rebuts domiciliats):
  1er. termini: 1 de juliol de 2020
  2on. termini: 2 de novembre de 2020

  Taxa per recollida d'escombraries comercials (rebuts domiciliats):
  1er. termini: 1 d'octubre de 2020
  2on. termini: 1 de desembre de 2020


  Podeu consultar aquí la totalitat del calendari fiscal vigent

  Bonificacions
  Consulteu les condicions de les bonificacions a les diferents ordenances.
  L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha introduït diverses bonificacions i exempcions que tenen en compte les possibilitats econòmiques dels contribuents i que s'ajusten als principis de suficiència econòmica i d'equitat fiscal. L'Ajuntament de Vilafranca ha treballat per atendre les necessitats dels col·lectius més desafavorits i donar prioritat a diferents valors com la promoció d'actituds de respecte pel medi ambient, la creació d'activitat econòmica o el suport a les famílies. 

  Podeu consultar aquí les condicions i quantia de les diferents bonificacions establertes.  IMPOSTOS MUNICIPALS MÉS HABITUALS
  IBI (impost sobre béns immobles)
  Heu de pagar aquest impost cada any si sou propietari d'un immoble a 1 de gener. En cas de transmissió, el nou propietari l'ha de pagar a partir de l'any següent.

  IVTM (Impost sobre vehicles de tracció mecànica)
  Si sou propietari d'un vehicle donat d'alta (cotxe, moto, tractor...) heu de pagar aquest impost a l'Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del vehicle.

  IVTNU (Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana)
  Heu de presentar la declaració i pagar l'impost si veneu un pis, un local o un terreny, o bé si n'adquiriu mitjançant donació o successió.

  Impost sobre activitats econòmiques
  Han de presentar declaració de l'impost totes les entitats que exerceixen una activitat econòmica i han obtingut un import net de la seva xifra de negocis igual o superior a 1.000.000 d'euros durant el pernúltim exercici anterior al de la meritació de l'impost.

  Altres conceptes
  També heu de pagar taxes o preus públics si us beneficieu del domini públic o d'un servei que presti l'Ajuntament (recollida i tractament d'escombraries, entrada de vehicles, servei de cementiri).

  Més informació a la pàgina web de l'ORGT o al telèfon 900.715.017.


  Contingut relacionat

  © 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
  C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
  Última actualització: 19/02/2020


  Segueix-nos a :