Edictes, anuncis i bans

Traducció no oficial gentilesa de Google

Ets a: Inici > L'Ajuntament t'informa > Edictes, anuncis i bans

Edictes, anuncis i bans

Índex

 

Anuncis

A N U N C I

La Junta de Govern Local en data 3 de desembre de 2018, va aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu del nou pavelló annex al pavelló de la Gamba de Vilafranca del Penedès, amb un pressupost de 3.342.797,18 euros (IVA inclòs) (Exp. 7/2018/URB_OIM).

Se sotmet al tràmit d'informació púbica, pel termini de trenta dies hàbils, a partir de la data de publicació en el BOP, als efectes de formulació de les al·legacions i reclamacions que es considerin convenients. En cas de no formular-se al·legacions el projecte s'entendrà aprovat definitivament sense necessitat d'un nou acord exprés. El seu contingut pot ser objecte de consulta pública a les dependències d'urbanisme i serveis tècnics de l'ajuntament (Pl. de Jaume I, 8) en horari de 12 a 14 hores, a més de trobar-se accessible en el següent enllaç

Projecte d'obres (pdf)

A N U N C I

La societat BORN HALAL, SL, ha presentat sol·licitud de llicència d'obres per al condicionament de naus i entorn per a explotació ramadera, a la finca Ds. Bordallet, 23, Pol. 6, Parcel·la 6, de Vilafranca del Penedès, classificada com a sòl no urbanitzable.
De conformitat amb allò establert a l'article 49.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, i a l'article 58 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, se sotmet al tràmit d'informació púbica, pel termini de vint dies hàbils, a partir de la data de publicació en el BOP, als efectes de formulació de les al·legacions i reclamacions que es considerin convenients.

El seu contingut pot ser objecte de consulta pública a les dependències d'urbanisme i serveis tècnics de l'ajuntament (Pl. de Jaume I, 8) en horari de 12 a 14 hores, a més de trobar-se accessible en els següents enllaços:

Document 1. Projecte d'Obres (pdf)
Document Annex (pdf)

Vilafranca del Penedès, 5 de desembre de2018 

L'alcalde
Pere Regull i Riba
A N U N C I 

El Ple municipal, en sessió del dia 27 de novembre de 2018, va aprovar inicialment una modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) de Vilafranca del Penedès, que afecta concretament l'àmbit del carrer del Comerç, en els termes resultants de la documentació que consta incorporada a l'expedient. En el mateix acord del Ple en el seu punt cinquè s'acorda:

D'acord amb l'article 73.2 del Text refós de la Llei d'urbanisme, l'aprovació inicial de la modificació de POUM obliga a adoptar certes mesures suspensives de tramitacions urbanístiques i de noves llicències en l'àmbit en què les noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic.

Es posa en relleu que en aquest cas l'àmbit ja tenia restringides les possibilitats d'atorgar noves llicències urbanístiques d'obres o de nous usos i activitats, pel fet de tractar-se de sòl urbà no consolidat subjecte a nou plantejament.

Tanmateix, formalment s'acorda suspendre, pel termini màxim de dos anys que s'aixecarà amb anterioritat si s'aprova de forma definitiva aquesta modificació puntual de POUM, la tramitació de qualsevol pla urbanístic derivat i per tant també de qualsevol instrument de gestió urbanística, que afecti l'àmbit de la modificació puntual de POUM. També se suspèn en el mateix àmbit el tràmit de llicències o comunicacions de parcel·lació de terrenys, edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, instal·lació o ampliació d'usos i activitats. Qualsevol nou ús s'hauria d'autoritzar amb caràcter provisional i en règim de precarietat, si es donen els requisits legals per aquesta mena d'actuacions.

Es publicarà aquest acord de suspensió en el Butlletí Oficial de la província, en el DOGC i en un diari, amb una referència gràfica a l'àmbit afectat. L'acord de suspensió entra en vigor l'endemà de la publicació en el BOPB.

El seu contingut pot ser objecte de consulta pública a les dependències d'Urbanisme i Serveis Tècnics de l'Ajuntament (Pl. de Jaume I, 8) en horari de 12 a 14 hores, a més de trobar-se accessible per mitjans telemàtics a través del següent enllaç:

Annex Plànol (pdf)


Vilafranca del Penedès, 28 de novembre de 2018

L'ALCALDE
Pere Regull Riba


A N U N C I


Aprovada inicialment pel Ple municipal, en sessió del dia 27 de novembre de 2018, una modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) de Vilafranca del Penedès, que afecta concretament l'àmbit del carrer del Comerç, en els termes resultants de la documentació que consta incorporada a l'expedient. En el mateix acord es va aprovar el programa de participació ciutadana relatiu al procés d'aquesta modificació puntual del POUM, el que es posa en general coneixement d'acord amb els articles 22 i 105 del Reglament de la Llei d'urbanisme.

Se sotmet al tràmit d'informació pública pel termini de dos mesos, a comptar des de l'última de les publicacions d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la província i en el Diari Oficial de la Generalitat, als efectes de formulació de les al·legacions i reclamacions que es considerin convenients. En cas de no formular-se al·legacions, la modificació s'entendrà aprovada provisionalment i es trametrà l'expedient a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, competent en qualsevol cas per a l'aprovació definitiva.

El seu contingut pot ser objecte de consulta pública a les dependències d'urbanisme i serveis tècnics de l'ajuntament (Pl. de Jaume I, 8) en horari de 12 a 14 hores, a més de trobar-se accessible per mitjans telemàtics en el següent enllaç.

Vilafranca del Penedès, 28 de novembre de 2018

L'alcalde,
Pere Regull Riba

A N U N C I

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 23 d'abril de 2018, va aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, del Polígon d'actuació urbanística núm. 18 (PAU 18 – Antiga UA-29).

El que es publica significant que contra aquest acte, que és definitiu en via administrativa, podeu interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant del mateix òrgan municipal que l'ha dictat, en el termini màxim d'un mes a partir de l'endemà de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la província, contra l'acte de resolució expressa del recurs de reposició, o bé directament contra aquest acte administratiu, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos que s'han de comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. Tanmateix, podeu presentar qualsevol altre recurs que considereu adient d'acord amb la llei.

Vilafranca del Penedès, a 23 d'abril de 2018.


L'ALCALDE
Pere Regull Riba
  ANUNCI

Relació dels admesos a la convocatòria pública per a l'accés a 24 parcel·les d'horta pública a la zona de l'Espirall –c/Francesc Candel-, en règim d'ús privatiu del domini públic. 

Resultat de la convocatòria (pdf)

Més informació a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, a la planta baixa de la Casa de la Vila, de dilluns a dijous, de 8,30 a 14h i de 16,30 a 19h, i els divendres, de 8,30 a 14h. 
 CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS MUNICIPALS PER ALS CONTRACTES DE LLOGUER SIGNATS AL 2017


L'Ajuntament de Vilafranca convoca subvencions per a facilitar l'accés a l'habitatge de lloguer.

Les persones beneficiàries d'aquests ajuts són:
- Joves entre 18 i 35 anys.
- Pensionistes majors de 60 anys.
- Famílies monoparentals
- Persones amb càrregues familiars.
- Persones amb certificat de discapacitat
- Persones en situació d'atur.
- Persones provinents de desnonaments i execucions hipotecàries.
- Famílies nombroses.

Cal que l'habitatge s'hagi llogat dins el període de l'1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017.

Cal que les persones signants a la sol·licitud estiguin empadronades i resideixin efectivament a Vilafranca del Penedès, durant un mínim de 5 anys anteriors a la presentació de la sol·licitud.

El període per a presentar la sol·licitud d'aquests ajuts finalitzarà a les 14h del divendres 16 de febrer de 2018.

Per a més informació i presentació de sol·licituds, les persones interessades es poden adreçar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, situada al carrer de la Cort, 14, en horari de 9h a 14h, de dilluns a divendres, i tardes de 16'30h a 19h, de dilluns a dijous.

Documents relacionats (pdf): 
1. Sol.licitud
2. Informació general 2017
3. Declaracions responsables. Sol·licitants
4. Declaracions responsables. Pares/mares
5. Domiciliació bancària

 


 

 CONVOCATÒRIA BORSA DE DOCENTS 

L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès convoca a professionals autònoms per a la creació d'una borsa de docents experts per a la impartició del Certificat professional següent:

 Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

• Presentació d'ofertes, tal i com s'indica al Perfil del contractant
• Termini de presentació: 25 de gener de 2018

Per a més informació sobre els requisits, vegeu l'anunci de licitació al Perfil del contractant de l'Ajuntament de Vilafranca: Expedient 5465/2017/CMN.  

Bans

BAN 

 

Edictes

EDICTE

El Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 16 d'octubre de 2018, ha adoptat el següent acord relatiu a la fiscalitat municipal que ha de regir durant l'exercici econòmic de 2019:

PRIMER: Aprovar les modificacions per a l'exercici de 2019 i següents de l'ordenança núm. 31 reguladora de les prestacions patrimonials no tributàries del servei de subministrament d'aigua potable i del servei de clavegueram.

SEGON: Exposar al públic l'acord precedent al tauler d'edictes de la Corporació durant trenta dies, comptats des del següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, així com en un diari de gran difusió en la província. En aquest període els interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions oportunes. Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap reclamació, l'acord adoptat quedarà aprovat definitivament, publicant-se tot seguit en el Butlletí Oficial de la Província l'acord elevat a definitiu i el text íntegre de les modificacions aprovades, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2019 i, regiran mentre no s'acordi la seva modificació o derogació expresses. 

Documentació
Certificat aprovació ordenança 31 (pdf)

Vilafranca del Penedès, 17 d'octubre de 2018

L'ALCALDE
Pere Regull i Riba
 EDICTE

El Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 16 d'octubre de 2018, ha adoptat els següents acords relatius a la fiscalitat municipal que ha de regir durant l'exercici econòmic de 2019:

PRIMER: Aprovar les modificacions, per a l'exercici de 2019 i següents, de les ordenances fiscals, dels preus públics i de les prestacions patrimonials no tributàries que es detallen a continuació:

00 Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

02 Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa de les activitats i instal•lacions dels ciutadans i les empreses, a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació o declaració responsable, i pels controls posteriors a l'inici de les activitats, els controls periòdics i les revisions periòdiques

04 Taxa de servei de cementiri, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter municipal.

05 Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme.

06 Taxa pel servei de gestió de residus municipals.

07 Taxa per retirada de vehicles o immobilització dels mateixos per mitjans mecànics, abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública.

08 Taxa per expedició de documents administratius.

09 Taxa per prestació de serveis dels mercats municipals.

10 Taxa per reposició de paviment asfàltic, d'obertura de sondatges o rases a la via pública, així com de les vorades i voreres que s'haguessin modificat per a guals, i danys a l'arbrat i espais verds.

11 Taxa per la prestació de serveis vinculats a la concessió d'ús d'estands a les Fires de Maig, Fira del Gall i Festa del Xató.

12 Taxa per entrada de vehicles a través de la voravia i reserves de la via pública per aparcament exclusiu

13 Taxa per ocupació del sòl, vol i subsòl de la via pública.

14 Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires

15 Taxa per ocupació de la via pública amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, situats en terrenys d'ús públic i indústries de carrer.

16 Taxa per utilització d'instal·lacions, materials i estris municipals.

18 Prestació patrimonial no tributària per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals.

19 Preu públic per escolarització en llars d'infants municipals.

20 Preu públic per prestacions de serveis en instal·lacions esportives municipals.

22 Preu públic per assistència a activitats artístiques i culturals que es realitzin en el teatre municipal Cal Bolet o que estiguin realitzades per la regidoria de Cultura o l'Ajuntament de Vilafranca.

23 Preu públic per assistència a activitats artístiques que es realitzin a l'Auditori Municipal.

24 Preu públic per serveis d'hosteleria a l'Alberg Municipal.

25 Preu públic per la prestació de serveis al Centre Àgora.

26 Impost sobre béns immobles.

27 Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

28 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

29 Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

30 Impost sobre activitats econòmiques.

32 Preu públic per prestacions de serveis al pavelló Firal municipal.

33 Preu públic per assistència a activitats lúdiques, artístiques i culturals i per l'organització de cursos, seminaris i jornades organitzats pels serveis municipals.

34 Preu públic per assistència a l'escola municipal de música de M.Dolors Calvet de l'Institut Municipal de Formació

36 Taxa per serveis especials de la Policia Local

37 Taxa per inspecció sanitària per als comerços minoristes, establiments i serveis d'àmbit municipal que desenvolupin activitats que puguin suposar un risc per a la salut pública.

38 Taxa per la prestació del servei de visites turístiques guiades.

39 Taxa per la utilització dels horts municipals.

40 Preu públic per l'assistència a l'escola municipal d'Art Arsenal de l'Institut Municipal de Formació

41 Preu públic de l'escola de formació professional d'Enoturisme de Catalunya de l'Institut Municipal de Formació

SEGON: Exposar al públic els acords precedents durant el termini dels trenta dies hàbils següents a la publicació d'anuncis al Butlletí Oficial de la província, almenys en un diari de gran difusió i al tauler d'anuncis i a la pàgina web de la corporació. En aquest període els interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions i al·legacions oportunes. Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap reclamació o al·legació, els acords adoptats s'entendran automàticament aprovats de forma definitiva, publicant-se tot seguit en el Butlletí Oficial de la Província els acords elevats a definitius i el text íntegre de les modificacions aprovades, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2019 i, regiran mentre no s'acordi la seva modificació o derogació expresses. Si hi ha al·legacions o reclamacions, el Ple municipal s'hi haurà de pronunciar, i aprovar definitivament de forma expressa les Ordenances afectades publicant l'acord i el text íntegre corresponent. 

Documentació
Modificació Ordenances Fiscals 2019 (pdf)


Vilafranca del Penedès, 17 d'octubre de 2018


L'ALCALDE
Pere Regull i Riba
© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 11/12/2018


Segueix-nos a :