Convenis urbanístics

Traducció no oficial gentilesa de Google

Ets a: Inici > L'Ajuntament t'informa > Convenis i subvencions > Convenis urbanístics

Convenis urbanístics

19/02/2010

Conveni cessió local Col·legi d'Aparelladors

Conveni per a la cessió d’ús gratuïta d’un local situat a la planta 4a de l'edifici de la plaça del Penedès núm. 3, propietat de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, a favor del Col•legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona.

Aprovart per la Junta de Govern Local en data 22 de gener de 2010.

Signat per l'alcalde Pere Regull Riba i per la representant del col·legi, Maria-Rosa Remolà i Ferrer, el dia 18 de febrer de 2010.

Periode de vigència: 4 anys des del 1 de març de 2010, prorrogable tàcitament d'any en any

Més informació:

26/03/2012

Conveni Casino Unió Comercial (CUC) - Cessió Terrenys Pau, 19

Conveni per a la cessió gratuïta d'ús d'uns terrenys situats en l'àmbit del PAU-19 (Ctra. Barcelona), per a usos esportius.

Aprovat per la J.G.L. en data 17 de febrer de 2012 i signat en data 26 de març de 2012, per l'alcalde, Sr. Pere Regull i pel representant de l'entitat, Sr. Jaume Llopart.

Vigència: El termini de cessió serà de 20 anys i es podrà prorrogar tàcitament de dos anys en dos anys.

Més informació:

08/08/2016

Aparcament c/ Ferran, 4-6

Conveni per a la cessió d'ús de terrenys al c/ Ferran, 4-6, per fer un aparcament.

Conveni signat en data 15/03/18 entre els Sr. Juan José i Fernando Forés García, en representació de LAUMEL-51 SL i Betonburg, SL, respectivament i l'alcalde accidental sr. Josep M Martí i Rafolsl.

La cessió temporal serà per un termini de tres anys.

Més informació:

25/01/2016

Conveni Fundació Amàlia Soler - Allotjaments Protegits i local c/ Migdia, 22

Conveni entre l'Ajuntament de Vilafranca i la Fundació Amàlia soler, per a la transmissió d'allotjaments protegits i local per a equipaments al c/ Migdia, 22Més informació:

20/03/2014

Conveni Cessió Finca c/ Sant Pau 7-13 per aparcament

Conveni Cessió d'ús terrenys c/ Sant Pau, 7-13, per aparcament de vehicles.

Aprovat en JGL de data 3 de març de 2014.

Signat per l'alcalde, Sr. Pere Regull i Riba i pel representant de la societat DANIL ALT PENEDES, SL el Sr. Carles Bono i Cabré en data 4 de març de 2014Aquest conveni té una vigència inicial de 3 anys, essent prorrogat automàticament d'any en any si cap de les parts no el denuncia amb una antelació de dos mesos.

Més informació:

14/04/2014

Convenis cessió terrenys per millora tram c/ guardiola

Conveni sobre cessió de terrenys per a la millora i ordenació d'un tram del carrer de Guardiola de vilafranca

Aprovats per la Junta de Govern Local en data 17 de març de 2014.

Signats per Sr. Josep m. Martí i Ràfols, tinent d'alcalde de Territori i Medi Ambient i pels propietaris de les finques: Fèlix i Antonio Freixedas en nom de Promocions Immobiliàries Freixedas-Roig, SL i per la Sra. Gerturdis Guasch, en data 25 de març de 2014.

Més informació:

14/04/2014

Endesa - Cessio instal·lacions (auditori)

Conveni cessió d'instal·lacions + traspàs projectes i permisos (Auditori)

Aprovat en Junta de Govern Local en data 3 de març de 2014.

Signat per l'alcalde, Sr. Pere Regull i el Sr. Ricardo Cabestre, en nom d'ENDESA

Més informació:

11/02/2015

Concessió Administrativa per a l'ocupació del domini públic ferroviari

Concessió Administrativa atorgada per ADIF I ADIF-ALTA VELOCIDAD a l'Ajuntament de Vilafranca, per a l'ocupació del domini públic ferroviari, durant un període de cinc anys a partir de la seva formalització.

Document signat en data 1 de març de 2015, entre l'alcalde, Sr. Pere Regull i el Sr. Juan Manuel de las Heras Ayuso, com a apoderat d'ADIF I ADIF-ALTA VELOCIDAD.

Més informació:

20/04/2015

ENDESA - Soterrament línies MT Av Tarragona - Av Vendrell

Document de l'acord de soterrament de les línies de Mitja Tensió de 25 KV ER-1 ER-2 que travessen l'Av Tarragona a l'alçada de l'Av del Vendrell.

Aprovat en Junta de Govern Local en data 9 de febrer de 2015

Signat pel Coordinador de l'Àrea de Territori i Medi Ambient, Sr. Josep M. Martí Ràfols i el Sr. Marcos Lalueza Lanau, en nom d'ENDESA

Més informació:

23/03/2016

2016 Conveni Ajuntament, NOU VERD I PINNAE

Conveni entre l'Ajuntament, l'entitat Nou Verd SCCl i la Fundació Pinnae, en el marc del projecte "Vinyes per Calor".

Aprovat en JGL de data 14 de març de 2016.

Signat per l'alcalde, Sr. Pere Regull i Riba, el president de la Cooperativa Nou Verd, SR. Jaume Domenech i Via i pel president de la Fundació Pinnae, Sr. Martí Solé i Bordes, en data 17 de març de 2016

Més informació:

29/04/2016

Conveni SOM ENERGIA

Conveni entre l'Ajuntament I SOM ENERGIA, SCCL, per estimular la producció d'energia local i l'eradicació de la pobresa energètica al muncipi.

Aprovat en JGL de data 21 de març de 2016.

Signat per l'alcalde, Sr. Pere Regull i Riba, el president de la Cooperativa Nou Verd, SR. Jaume Domenech i Via i pel president de la Fundació Pinnae, Sr. Martí Solé i Bordes, en data 28 d'abril de 2016

Vigència del conveni: 1 any

Més informació:

18/07/2016

2016 - SUD4 - La Pelegrina -Civiarquitectura - cessio us terrenys per aparcament

Conveni entre l'Ajuntament I CIVIARQUITECTURA, per cessió d'us terrenys per aparcament de vehicles.

Aprovat en JGL de data 20 de juny de 2016.

Signat per l'alcalde, Sr. Pere Regull i Riba, i pel l'apoderat de Civiarquitectura, Sr. Ángel Guzmán Méndez,en data 25 d'abril de 2016.

Més informació:

14/02/2017

2016 Fundacio Privada Hàbitat3 - polítiques programes socials habitatge

Conveni marc entre l'Ajuntament I la Fundació Privada Hàbitat3 Tercer Sector Social en l'àmbit de les polítiques i programes socials d'habitatge .

Aprovat en JGL de data 6 de juny de 2016.

Signat per l'alcalde, Sr. Pere Regull i Riba, i per la Presidena de la Fundació, Sra. Carme Trilla i Bellart,en data 15 de juny de 2016.

Vigència: 4 anys, prorrogable per anualitat successives.

Addenda al conveni, signada el 20/12/2016

Vigència: 4 anys, prorrogable per anualitat successives.

Més informació:

18/07/2016

2016 UA20 - Obres anticipades Zona Verde

Conveni entre l'Ajuntament I la Junta de Compensació de la UA20, sobre l'anticipació de determinades obres d'urbanització.

Aprovat en JGL de data 20 de juny de 2016.

Signat per l'alcalde, Sr. Pere Regull i Riba, i pel president la la Junta de Compensació Sr. Joan Hill Güell, en data 12 de juliol de 2016.

Més informació:

22/11/2017

ET Biblioteca- ENDESA Convenis de cessió d'ús local i de cessió d'instal·lacions

Convenis de Cessió d'ús de local per Centre de Transformació (CCTT) i de cessió d'instal·lacions més traspàs projecte i permisos i servitud de pas sobre terrenys a Favor d'Endesa distribució Elèctrica, SLU (EXP. 549656)

Aprovat en la Junta de Govern Local de data 16 d'octubre de 2017.

Signat per l'alcalde Sr. Pere Regull i Riba i pel Sr. Cesar Fusté Sánchez, en representació d'Endesa Distribució Elèctrica, SLU, en data 23 d'octubre de 2017

Més informació:

10/05/2016

2016 Concessio administrativa domini public ferroviari fase II

Concessió Administrativa atorgada per ADIF I ADIF-ALTA VELOCIDAD a l'Ajuntament de Vilafranca, per a l'ocupació del domini públic ferroviari, durant un període de 46 mesos a partir de la seva formalització.

Document signat en data 1 de maig de 2016, entre l'alcalde, Sr. Pere Regull i el Sr. Juan Manuel de las Heras Ayuso, com a apoderat d'ADIF I ADIF-ALTA VELOCIDAD.

Més informació:

10/03/2015

2015 Conveni per a l'adequació de la seu de la Fundació Mas Albornà

Conveni de col.laboració entre el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès i la Fundació privada Mas Albornà, per a l'adequació dels serveis ocupacionals de la Fundació.

Signat per la consellera de Benestar i Família, Neus Munté; l'alcalde de Vilafranca, Pere Regull, i el president la Fundació Privada Mas Albornà, Martí Solé, el dia 6 de febrer de 2015.Acord Ple 20/03/2018 - Ampliació de la superfície cedida

Més informació:

29/07/2019

Conveni Adequació Paisatgística Rotondes C-15

Conveni de suport, assistència i la cooperació en la contractació i l'execució de l'obra d'adequació paisatgística: Rotonda C-15.

Aprovat en JGL de data 8 de juliol de 2019.

Signat per l'alcalde, Sr. Pere Regull i Riba i pel president del Consell Comarcal Alt Penedès, el Sr. Xavier Lluch i Llopart en data 10 de juliol de 2019.

Aquest conveni serà vigent fins que finalitzi el termini de garantia de l'obra.

Més informació:

02/08/2019

Cartografia topogràfica urbana a escala 1:1.000

Conveni de col·laboració entre l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès per a la realització i el finançament de les 521 ha de la cartografia topogràfica urbana 1:1.000 de Vilafranca del Penedès.

Aprovat per la Junta de Govern Local en data 15 d'abril de 2019.

Signat per l'alcalde Pere Regull Riba i pel director de l'Institut, Jaume Massó i Cartagena, el dia 23 d'abril de 2019.

Més informació:

25/03/2019

Conveni Programa de Mediació per al lloguer Social d'habitatges 2019

Conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès relatiu al Programa de mediació per al lloguer social d'habitatges

Aprovat per la Junta de Govern Local en data 4/03/2019.

Signat en data 25/03/2019

Més informació:

25/03/2019

Conveni Oficina Local d'Habitatge de Vilafranca del Penedès 2019

Conveni de col·laboració i d'encàrrec de gestions entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès relatiu a l'Oficina Local d'Habitatge situada a Vilafranca del Penedès

Aprovat per la Junta de Govern Local en data 4/03/2019.

Signat en data 25/03/2019

Més informació:
© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 02/08/2019


Segueix-nos a :