Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Ets a: Inici > Seu electrònica > Notificacions electròniques

Notificacions electròniques

 Accés a les notificacions

La notificació electrònica es un sistema ràpid i eficaç que permet agilitzar les comunicacions entre l’Ajuntament i la ciutadania. Per tal de poder realitzar la notificació electrònica necessitem l’autorització de la persona interessada. Les persones jurídiques, empreses, entitats, professionals i empleats públics pel que fa a la seva relació de servei a l’Ajuntament, però, hi estan obligades, sense que puguin rebutjar vàlidament l’ús del sistema. Aquesta autorització comporta que s’accepten plenament i sense reserves per part de l’usuari les condicions d’utilització del servei de notificacions electròniques, amb els efectes jurídics que se’n puguin derivar.

El sistema de notificacions i comunicacions electròniques envia a la persona interessada un correu electrònic informatiu i un sms a l’adreça i telèfon que s’hagin indicat, avisant del dipòsit de la notificació/comunicació (cal revisar que aquest correu electrònic no quedi emmagatzemat a la carpeta de correu brossa). Per accedir-hi cal entrar a l’adreça d’internet (URL) que indica el correu o prémer el botó d'aquesta pàgina, i identificar-se a partir d’alguna d’aquestes dues opcions:

-Mitjançant un certificat digital reconegut (DNI electrònic, certificat Idcat,…)
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/validador/#1450087630072-d2a9bd43-debe

-Mitjançant una clau d’accés d’un sol ús. El sistema envia, a l’adreça de correu electrònic i/o al telèfon mòbil que s’hagin facilitat en la sol·licitud, una paraula de pas, que cal introduir en l’espai de notificacions electròniques del web per tal d’accedir al contingut de la notificació.

Des del moment del dipòsit de la notificació per part de l’Ajuntament es disposa de 10 dies naturals (o 5 dies naturals en el cas dels expedients de contractació) per accedir a la notificació electrònica rebuda. Si transcorregut aquest termini no heu accedit a la notificació, aquesta s’entendrà rebutjada a tots els efectes, i l’acte es donarà per notificat a tots els efectes legals sense necessitat de cap altre tràmit, i continuarà el procediment (article 43 de la Lle 39/2015 de procediment administratiu comú), llevat que d’ofici o a instància del destinatari o destinatària es comprovi fefaentment la impossibilitat tècnica o material d’accedir-hi.

Podeu revocar l’autorització de notificació electrònica, si sou persona física no obligada, en qualsevol moment, mitjançant la presentació en qualsevol registre municipal de l’imprès corresponent a tal efecte, o amb l’enviament d'aquesta instància disponible al web.


 Accés a les notificacions


Si teniu problemes per consultar una notificació electrònica podeu accedir aquí.
© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 26/04/2012


Segueix-nos a :