Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Llicència d'obres majors

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

TRÀMIT MUNICIPAL

S'entén com a obres majors, les obres de construcció d'edificacions i instal·lacions de tota mena de nova planta o que impliquin una modificació de l'estructura o el volum de l'edifici.

Llicència exigida i regulada per la legislació urbanística vigent (article 179 del Text refós de la Llei d'urbanisme) i el Pla d'ordenació urbanística municipal.

Llicència també exigida per a la contractació dels serveis d'energia elèctrica, d'aigua, gas, etc., d'aqcord amb el regulat en l'article 236 del Reglament del Text refós de la Llei d'urbanisme.

Preu:

El previst a l'Ordenança Fiscal núm. 5

Informació general

Qui el pot demanar?
La promoció o entitat interessada
Procediments

La persona interessada en la realització d'obres majors, ha de presentar a l'oficina del Servei d'Atenció al Ciutadà (OAC) la documentació corresponent.

La taxa i l'ICIO s'acreditaran i meritaran quan es presenti la sol·licitud de llicència i als pocs dies de la presentació, la persona interessada rebrà les pertinents liquidacions que haurà de satisfer en una entitat col·laboradora, tot aportant els justificants de pagament a l'ajuntament. A partir del moment en què es justifiqui el pagament de la taxa i de l'ICIO, els Serveis Tècnics municipals iniciaran la tramitació de l'expedient d'obres.

Temps mitjà de resolució
Dos mesos
Observacions
- En la realització d'obres en zona de servitud de carreteres, ferrocarrils o altres serveis, haurà de sol·licitar-se també l'autorització de l'ens titular (Demarcació Carreteres de l'Estat - Direcció General de Carreteres - Vies Públiques de la Diputació - Renfe - altres).

- Les empreses o entitats prestadores de serveis d'aigua, d'energia elèctrica, de gas, de telecomunicacions i d'altres serveis urbans no poden efectuar els subministraments provisionals per a l'execució d'actes d'ús o transformació del sòl que no hagin obtingut prèviament la llicència corresponent. Obtinguda la llicència, la durada del contracte de serveis no podrà ser superior al termini màxim establert en la llicència per a la finalització de les obres.
Impresos del tràmit

Documentació necessària

- Instància (model especial per a obres majors que facilita la mateixa oficina).
- 3 projectes tècnics visats pel corresponent col·legi professional.
- Full d'Assumeix del tècnic responsable.
- Qüestionari estadístic (que normalment facilita el tècnic de l'obra).
- Estudi de seguretat i salut.
- Programa de control de qualitat.

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 17/12/2014


Segueix-nos a :