Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Llicència d'obres majors

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS ARRAN DE LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19, I REINICI A PARTIR DE L’1 DE JUNY

Per tal de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (coronavirus), la disposició addicional 3ª del Reial decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, va establir la suspensió dels termes i la interrupció de terminis dels procediments administratius.

Aquesta suspensió va tenir lloc automàticament des del 14 de març de 2020. Tingueu present que d’acord amb l’article 9 del Reial decret 537/2020, de 22 de maig (BOE 23 de maig), i malgrat que l’estat d’alarma continua vigent, els terminis de tots els procediments es reinicien a partir del dilluns dia 1 de juny de 2020 (si es computen en dies hàbils a partir del 2 de juny, ja que l’1 de juny és festiu a Vilafranca).

Període de tramitació

Tot l'any

TRÀMIT MUNICIPAL

S'entén com a obres majors, les obres de construcció d'edificacions i instal·lacions de tota mena de nova planta o que impliquin una modificació de l'estructura o el volum de l'edifici.

Llicència exigida i regulada per la legislació urbanística vigent (articles 187-190 del DL1/2010 del Text refós de la Llei d'urbanisme) i el Pla d'ordenació urbanística municipal.

Llicència també exigida per a la contractació dels serveis d'energia elèctrica, d'aigua, gas, etc.

Preu:

El previst a les Ordenances Fiscals números 5 i 28

Informació general

Qui el pot demanar?
La promoció o entitat interessada
Procediments

La persona interessada en la realització d'obres majors, ha de presentar a l'oficina del Servei d'Atenció al Ciutadà (OAC) la documentació corresponent.

També es pot presentar telemàticament mitjançant el tràmit Presentació de sol•licituds i altres documents dirigits a l'Ajuntament de Vilafranca (Instància) adjuntant-hi, com a documents annexes, el model de sol•licitud d’obres majors i la documentació corresponent a aquest tràmit.

La taxa i l’ICIO estan subjectes al règim d’autoliquidació. Cal portar a terme el dipòsit previ de la taxa, sense el qual no es tramita la llicència.  El document amb l'import de la taxa a liquidar l'heu de sol•licitar a l'Organisme de Gestió Tributària (c/ Lluna, 4-6) i abonar-la en una entitat financera col•laboradora.

Excepte en el cas de llicències per a la construcció de piscines a l’aire lliure, una vegada sol•licitada la llicència juntament amb la declaració del pressupost, els serveis urbanístics municipals comunicaran per correu electrònic a l’adreça facilitada en el document de sol•licitud, la base imposable provisional que es correspondrà amb el cost real i efectiu, calculada d’acord amb els criteris de les ordenances fiscals reguladores de la taxa i de l’ICIO. Una vegada justificat el pagament els Serveis Tècnics municipals iniciaran la tramitació de l'expedient d'obres. 


Temps mitjà de resolució
Dos mesos
Observacions
- En la realització d'obres en zona de servitud de carreteres, ferrocarrils o altres serveis, haurà de sol·licitar-se també l'autorització de l'ens titular (Demarcació Carreteres de l'Estat - Direcció General de Carreteres - Vies Públiques de la Diputació - Renfe - altres).

- Les empreses o entitats prestadores de serveis d'aigua, d'energia elèctrica, de gas, de telecomunicacions i d'altres serveis urbans no poden efectuar els subministraments provisionals per a l'execució d'actes d'ús o transformació del sòl que no hagin obtingut prèviament la llicència corresponent. Obtinguda la llicència, la durada del contracte de serveis no podrà ser superior al termini màxim establert en la llicència per a la finalització de les obres.
Impresos del tràmit

Documentació necessària

- Imprès sol•licitud (model obres majors) degudament complimentat
- DNI, NIF o CIF del sol•licitant i/o representant
- Identificació cadastral de la finca (Plànol cadastral, si s’escau)
- Projecte d’obres bàsic i/o executiu subscrit i signat pel tècnic competent, f ormada per documentació gràfica i escrita de les obres a realitzar, especificant-ne situació, característiques, volum i extensió.
- Full d’assumpció de la direcció facultativa de les obres.
- Full d’estadística d’edificació i habitatge
- Pressupost de les obres i/o instal•lacions a realitzar
- Estudi o Pla de Seguretat i Salut
- Programa de control de qualitat (Fitxa Tècnica)
- Acreditació compliment requeriments normativa enderrocs i altres residus de la construcció (Fitxa tècnica)
- Comprovant del pagament de la Taxa per llicències en règim d’autoliquidació 
- Comprovant del pagament de l’ICIO per llicències en règim d’autoliquidació, si s’escau

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 23/03/2020


Segueix-nos a :