Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Llicència d'obres menors

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

TRÀMIT MUNICIPAL

S'entén com a obres menors, qualsevol obra que no modifiqui la disposició interior i exterior d'un immoble.
També inclou les llicències per a la col·locació de cartells, tanques de propaganda visibles des de la via pública i tancament de solars.

Llicència exigida i regulada per la legislació urbanística vigent (article 183 i següents del Text refós de la Llei d'urbanisme) i pel Pla d'ordenació urbanística municipal.

Preu:

Import segons Taxa (Ordenança núm. 5, llicències i serveis urbanístics)

Informació general

Qui el pot demanar?
El promotor o interessat.
Procediments
- La persona interessada ha d'anar a les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament, on li facilitaran un model especial per sol·licitar una llicència d'obres menors. Hi hauran de constar les dades complertes de la persona o de l'empresa que sol·licita la llicència i haurà d'estar signada pel constructor o per l'industrial que executarà les obres.
- En la memòria explicativa de l'imprès, cal que hi quedi ben clar quin tipus d'obra s'efectua i els metres quadrats que afecta l'obra en concret.
- En cas que hi hagi una modificació de qualsevol part de l'estructura o de modificació no substancial de la distribució interior, cal adjuntar-hi un croquis. Endemés, caldrà acompanyar una còpia del pressupost de les obres o bé fer constar dit import a la sol·licitud. 
- La taxa i l'ICIO s'acreditaran i meritaran quan es presenti la sol·licitud de llicència i als pocs dies de la presentació, la persona interessada rebrà les pertinents liquidacions que haurà de satisfer en una entitat financera col·laboradora, tot aportant els justificants de pagament a l'ajuntament. A partir del moment en què es justifiqui el pagament de la taxa i de l'ICIO, els Serveis Tècnics municipals iniciaran la tramitació de l'expedient d'obres. 
Observacions
- En la realització d'obres en zona de servitud de carreteres, ferrocarrils o altres serveis, haurà de sol·licitar-se també l'autorització de l'ens titular (Demarcació Carreteres de l'Estat - Direcció General de Carreteres - Vies Públiques de la Diputació - Renfe - altres).
Impresos del tràmit

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 02/02/2018


Segueix-nos a :