Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Llicència d'obres menors

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

Període de tramitació

Tot l'any

TRÀMIT MUNICIPAL

S'entén com a obres menors qualsevol obra que no modifiqui la disposició interior i exterior d'un immoble.
També inclou les llicències per a la col·locació de cartells, tanques de publicitat visibles des de la via pública i tancament de solars.

Llicència exigida i regulada per la legislació urbanística vigent (articles 187 i següents del DL1/2010 del Text refós de la Llei d'urbanisme) i pel Pla d'ordenació urbanística municipal.

Preu:

El previst a les Ordenances Fiscals números 5 i 28

Informació general

Qui el pot demanar?
El promotor o interessat.
Procediments
En compliment de l'Ordenança Fiscal número 5, cal fer el dipòsit previ de la taxa, en règim d'autoliquidació, sense la qual no es tramita la sol•licitud.
El document amb l'import de la taxa a liquidar * l'heu de sol•licitar a l'Organisme de Gestió Tributària (c/ Lluna, 4-6) i abonar-la en una entitat financera col•laboradora.

* Per la seva tipologia, algunes obres gaudeixen d’una bonificació tant en la taxa per llicència d’obres com en l’ICIO. Podeu consultar quin benefici fiscal demanar en el moment de la sol•licitud en:
Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme
Impost sobre construccions, instal•lacions i obres 

Una vegada en poder del resguard de pagament de la taxa, ja podeu presentar la sol·licitud de llicència d'obra menor a a l’Oficina d'Atenció Ciutadana de l’Ajuntament per al seu tràmit. 

La sol·licitud de llicència d'obres menors també es podrà presentar telemàticament, una vegada feta efectiva la taxa corresponent, mitjançant el tràmit Presentació de sol•licituds i altres documents dirigits a l'Ajuntament de Vilafranca (Instància) adjuntant-hi, com a documents annexes, el model de sol•licitud d’obres menors i la documentació corresponent a aquest tràmit.
Observacions
- En la realització d'obres en zona de servitud de carreteres, ferrocarrils o altres serveis, haurà de sol·licitar-se també l'autorització de l'ens titular (Demarcació Carreteres de l'Estat - Direcció General de Carreteres - Vies Públiques de la Diputació - Renfe - altres).
Impresos del tràmit

Documentació necessària

A l'imprès de sol·licitud cal adjuntar:
- DNI, NIF o CIF del sol•licitant i/o representant
- Identificació cadastral de la finca (Plànol cadastral si s’escau)
- Documentació gràfica i escrita de les obres a realitzar, especificant-ne situació, característiques, volum i extensió
- Pressupost de les obres o instal•lacions a realitzar
- Full d’assumpció de la direcció facultativa de les obres, si s’escau
- Acreditació compliment requeriments normativa d’enderrocs i altres residus de la construcció, si s’escau
- Comprovant del pagament de la Taxa per llicències en règim d’autoliquidació
- Comprovant del pagament de l’ICIO per llicències en règim d’autoliquidació, si s’escau

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 14/03/2019


Segueix-nos a :