Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Comunicació de primera ocupació i utilització d'edificis i/o instal·lacions.

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS ARRAN DE LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19, I REINICI A PARTIR DE L’1 DE JUNY

Per tal de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (coronavirus), la disposició addicional 3ª del Reial decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, va establir la suspensió dels termes i la interrupció de terminis dels procediments administratius.

Aquesta suspensió va tenir lloc automàticament des del 14 de març de 2020. Tingueu present que d’acord amb l’article 9 del Reial decret 537/2020, de 22 de maig (BOE 23 de maig), i malgrat que l’estat d’alarma continua vigent, els terminis de tots els procediments es reinicien a partir del dilluns dia 1 de juny de 2020 (si es computen en dies hàbils a partir del 2 de juny, ja que l’1 de juny és festiu a Vilafranca).

TRÀMIT MUNICIPAL

- La comunicació de primera ocupació es presenta després de finalitzada una obra major i tal com s'especifica en el document de 'Condicions de les llicències d'obres majors'.

- Es necessària per a l'ocupació de l'edificació.

- Règim de Comunicació regulat per la legislació urbanística vigent (article 187.5) del Text refós de la Llei d'urbanisme).

Preu:

El previst a l'Ordenança Fiscal núm. 5

Informació general

Qui el pot demanar?
El titular de la llicència d'obres.
Impresos del tràmit

Documentació necessària

Imprès sol•licitud degudament complimentat
DNI, NIE, NIF O CIF del sol•licitant i/o representant
Referència cadastral de la finca (Plànol cadastral, si s’escau)
Certificat lliurat pel tècnic facultatiu director de les obres, degudament visat, acreditatiu de la finalització de les obres
Certificat lliurat pel tècnic facultatiu director de les obres conforme aquestes s’han executat d’acord amb el projecte aprovat o amb les modificacions posteriors, i que l’edificació està en condicions de ser utilitzada
Certificat del compliment de les mesures realitzades segons l’apèndix 06.1 del RITE
Còpia de la presentació de la declaració d’alteració cadastral
Còpia de contracte de manteniment de la instal•lació solar amb previsió d’una previsió cada dos anys.
Justificació de la presentació davant la Secretaria de Telecomunicacions i la Societat de la Informació de Catalunya, del certificat de la empresa instal•ladora que hagi executat el projecte d’ICT
Certificat de l’enginyer o enginyer tècnic de telecomunicacions, si s’escau,
En el cas d’una activitat econòmica vinculada, fotocòpia conforme ha estat sol•licitada o comunicada a l’Ajuntament
Plànols definitius degudament visats corresponents a les modificacions introduïdes a l’obra, si n’hi ha.
Comprovant del pagament de la TAXA per llicències en règim d’autoliquidació

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

Tràmits relacionats

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 22/02/2019


Segueix-nos a :