Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Reclamació en matèria de consum

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS ARRAN DE LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19, I REINICI A PARTIR DE L’1 DE JUNY

Per tal de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (coronavirus), la disposició addicional 3ª del Reial decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, va establir la suspensió dels termes i la interrupció de terminis dels procediments administratius.

Aquesta suspensió va tenir lloc automàticament des del 14 de març de 2020. Tingueu present que d’acord amb l’article 9 del Reial decret 537/2020, de 22 de maig (BOE 23 de maig), i malgrat que l’estat d’alarma continua vigent, els terminis de tots els procediments es reinicien a partir del dilluns dia 1 de juny de 2020 (si es computen en dies hàbils a partir del 2 de juny, ja que l’1 de juny és festiu a Vilafranca).

Període de tramitació

Tot l'any

TRÀMIT MUNICIPAL

S'entén per reclamació la sol·licitud que fa una persona consumidora o usuària quan, un cop que ha adquirit un producte o contractat un servei, considera que el producte és defectuós o que el servei s'ha prestat de manera incorrecta i demana la reparació d'un dany, el rescabalament de determinades quantitats o bé la rescissió d'un contracte o l'anul·lació d'un deute.

Preu:

Tràmit gratuït

Tramitació online

Informació general

Qui el pot demanar?
Qualsevol persona que tingui la condició de consumidora o usuària i que estigui domiciliada a Vilafranca o hagi adquirit un producte o servei en aquest municipi. Segons la normativa actual, són consumidores les persones físiques o jurídiques que actuen en el marc de les relacions de consum, en un àmbit aliè a una activitat empresarial o professional. També tenen aquesta consideració els socis cooperativistes en les relacions de consum amb la cooperativa. A partir de l’1 d’abril de 2015 els drets i obligacions del Codi de Consum són aplicables també a les relacions entre els prestadors de serveis bàsics i de serveis de tracte continuat i els treballadors autònoms i les microempreses d’acord amb la Recomanació 2003/361/CE, de 6 de maig
Requeriments

La persona interessada que presenta la reclamació ha de ser la titular del bé o del servei. Si es tracta d'un representant autoritzat o de la persona usuària del servei, cal adjuntar  una autorització signada pel titular del contracte.

Procediments

La persona interessada s'ha d'adreçar en primera instància a l'Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC-, de manera presencial,  telefònica o per correu electrònic, on se li donarà dia i hora de visita per al Servei Municipal de Consum.

Per tal de resoldre les reclamacions en matèria de consum, el Servei Municipal de Consum disposa del servei de mediació i/o arbitratge. 

Abans d’iniciar el procés de mediació, la persona consumidora s’ha d’haver posat en contacte amb l’empresa reclamada per posar els fets reclamats en el seu coneixement i buscar una solució amistosa que posi fi al conflicte. Pot demanar el full oficial de reclamació/denúncia/quiexa a l'establiment. Els comerciants/professionals i empresaris resten obligats a donar una resposta al més aviat possible i en qualsevol cas en el termini màxim d'un mes.

La mediació és un procediment ràpid, senzill i gratuït, a través del qual una tercera persona, el/la mediador/a, imparcial i neutral, amb l'acceptació prèvia i voluntària de les dues parts en conflicte, intervé per tal d'ajudar-los a trobar solucions negociades i assolir un acord acceptat per ambdues parts.

Per demanar aquest servei cal que la persona consumidora o usuària presenti una reclamació, amb l’exposició dels fets, les seves pretensions i que hi adjunti còpia dels documents o proves de què disposa.
Si no s’arriba a cap acord satisfactori per a ambdues parts, es pot optar per la via de l’arbitratge de consum (veure sol·licitud de mediació i/o arbitratge) o per la via judicial ordinària. 

Temps mitjà de resolució
Entre un i set mesos, segons el cas.
Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla

Impresos del tràmit

Documentació necessària

Imprès del full de reclamació/denúncia  i documentació provatòria original de la relació de consum per a la seva digitalització : pressupost, contracte, tiquet, albarà o factura de compra,  publicitat, certificat de garantia, etiqueta, instruccions d'ús...

Com es pot tramitar

Per internet:
anar al formulari del tràmit
Per correu
Presencialment
Oficina Municipal d'Informació al Consumidor - OMIC
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58
omic@vilafranca.org

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 06/05/2020


Segueix-nos a :