Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Sol·licitud de mediació i/o arbitratge de Consum

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS ARRAN DE LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19

Per tal de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (coronavirus), la disposició addicional 3ª del Reial decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, estableix la suspensió dels termes i la interrupció de terminis dels procediments administratius.

Aquesta suspensió té lloc automàticament des del 14 de març de 2020, i el còmput dels termes i terminis es reiniciarà (no torna a començar de nou) en el moment en què perdi vigència la declaració de l’estat d’alarma.

En casos excepcionals en què es poguessin produir perjudicis greus per a les persones, l’Ajuntament pot acordar motivadament mesures que es limitaran a allò estrictament necessari.

Aquestes mesures suspensives no impedeixen que la ciutadania pugui iniciar o continuar realitzat els seus tràmits de manera telemàtica.

Període de tramitació

Tot l'any

TRÀMIT MUNICIPAL

L'arbitratge de consum és una via extrajudicial que té com a finalitat atendre i resoldre amb caràcter vinculant i executiu per a ambdues parts les  reclamacions de les persones consumidores o usuàries, en relació amb els seus drets legalment reconeguts. És una via ràpida, eficaç, gratuïta i voluntària. 

Preu:

Tràmit gratuït

Tramitació online

Informació general

Qui el pot demanar?
Qualsevol persona que tingui la condició de consumidora o usuària i que estigui domiciliada a Vilafranca o hagi adquirit un producte o servei en aquest municipi. Segons la normativa actual, són consumidores les persones físiques o jurídiques que actuen en el marc de les relacions de consum, en un àmbit aliè a una activitat empresarial o professional.
Requeriments

La persona interessada que presenta la reclamació ha de ser la titular del bé o del servei. Si es tracta d'un representant autoritzat o de la persona usuària del servei, cal adjuntar una autorització signada pel titular del contracte.

Procediments
La persona consumidora és qui presenta la sol·licitud de mediació i/o arbitratge  davant la Junta Arbitral de Consum.  Un cop rebuda i admesa a tràmit,  es trasllada la reclamació a l’empresa reclamada i se li demana que presenti les al·legacions pertinents en el termini de 15 dies hàbils. Si no s'arriba a cap acord a través de la mediació prèvia,  s’inicia el procediment arbitral, sempre que l’empresa hagi acceptat voluntàriament sotmetre’s a l’arbitratge o estigui adherida a aquest sistema (cens d'empreses adherides). Si l’empresa no accepta l’arbitratge, el cas s’arxiva i resta oberta la via judicial ordinària.

Un cop acceptat l'arbitratge, s'inicia el procediment arbitral, es designa l’òrgan que ha de resoldre la reclamació plantejada, el qual dictarà un laude (sentència) que és vinculant i executiu i, per tant, de compliment obligat per a ambdues parts, ja que té l'efecte d'una sentència judicial.  
Temps mitjà de resolució
Entre 1 i 7 mesos
Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla

Impresos del tràmit

Documentació necessària

Imprès de sol·licitud de mediació i/o arbitratge signat i documentació provatòria original per a la seva digitalització: contracte de serveis, pressupost, tiquet de compra, alberà, factura, rebut, publicitat, certificat de garantia, etiqueta, instruccions d'ús, etc.

Com es pot tramitar

Per internet:
anar al formulari del tràmit
Per correu
Presencialment
Junta Arbitral de Consum
Cort, 14, baixos, 08720 - Vilafranca del Penedès (Barcelona)
Tel. 93 892 03 58
jac@vilafranca.org

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 13/12/2018


Segueix-nos a :