Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Canvi de titularitat del dret funerari sobre una sepultura.

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

Període de tramitació

Durant tot l'any

TRÀMIT MUNICIPAL

Quan es produeix la mort de la persona titular d'un dret funerari, aquest dret pot transmetre's:

* a la persona beneficiària que el titular hagués designat mitjançant manifestació a l'ajuntament.

* Als hereus designats per testament, o bé

* en cas d'absència dels dos documents anteriors, a aquella persona que legalment hi tingui dret.

Quan es produeix la cessió en vida fins a tercer grau.

Preu:

El previst a l'Ordenança Fiscal núm. 4

Informació general

Qui el pot demanar?
- L'hereu del titular del dret funerari com a persona interessada o afectada pel tràmit.
Procediments
Presencialment:
Presentar la documentació presencialment a les oficines de registre habilitades.

On line:
Les persones físiques podran escollir la forma de comunicar-se amb l'Administració. Les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria i els qui els representin, estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'ajuntament.

Tramitació:
- L'ajuntament notificarà el trasllat de la resolució.
- L'Organisme de Gestió Tributària notificarà la liquidació.
- Un cop liquidada la Taxa, es pot passar a recollir el nou títol sobre el dret funerari al mateix ajuntament, prèvia presentació d'unac òpia del justificant de pagament de dita Taxa.
Temps mitjà de resolució
3 mesos (article 21 Llei 39/2015 LPACAP)
Silenci administratiu

Negatiu

Impresos del tràmit

Documentació necessària

a) En cas de canvi de titularitat mortis causa:
-
Sol·licitud de canvi de titularitat.
Si hi ha testament:
- DNI de la persona interessada i de la resta d'hereus.
- Original del títol del nínxol.
- Document d'acceptació d'herència.
- Renúncies de la resta de beneficiaris o hereus (si escau).
Si no hi ha testament:
- DNI de la persona interessada i de la resta d'hereus.
- Original del títol del nínxol.
- La declaració d'hereus intestada (ab intestado) o bé llibre de família.
- Renúncies de la resta de beneficiaris o hereus (si escau).

b) En cas de canvi de titularitat entre vius:
- Sol·licitud de cessió en vida.
- DNI de les persones interessades.
- Original del títol del nínxol.

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 08/02/2019


Segueix-nos a :