Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Llicència de parcel·lació urbanística

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS ARRAN DE LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19

Per tal de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (coronavirus), la disposició addicional 3ª del Reial decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, estableix la suspensió dels termes i la interrupció de terminis dels procediments administratius.

Aquesta suspensió té lloc automàticament des del 14 de març de 2020, i el còmput dels termes i terminis es reiniciarà (no torna a començar de nou) en el moment en què perdi vigència la declaració de l’estat d’alarma.

En casos excepcionals en què es poguessin produir perjudicis greus per a les persones, l’Ajuntament pot acordar motivadament mesures que es limitaran a allò estrictament necessari.

Aquestes mesures suspensives no impedeixen que la ciutadania pugui iniciar o continuar realitzat els seus tràmits de manera telemàtica.

Termini de la sol·licitud

Es acte previ a la realització de la segregació o divisió.

TRÀMIT MUNICIPAL

Contempla les divisions o segregacions de finques, tant en sòl urbà com en sols urbanitzables o agrícoles.

Aquesta llicència és indispensable per a la segregació o divisió d'una finca, ja sigui qualificada de sòl urbà, sòl urbanitzable, o sòl agrícola.

Els actes de segregació o divisió han de complir les prescripcions del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM), i les condicions de la legislació urbanística, a més d'altres que també puguin afectar.

Llicència exigida i regulada per la legislació urbanística vigent (article 183 i següents del Text refós de la Llei d'urbanisme).

Preu:

El previst a l'Ordenança Fiscal núm. 5

Informació general

Qui el pot demanar?
La persona propietària o la seva representant degudament autoritzada.
Temps mitjà de resolució
Un mes
Impresos del tràmit

Documentació necessària

La sol·licitud, degudament complimentada, haurà d'acompanyar-se de:
* DNI, NIF O CIF del sol•licitant i/o representant
* Memòria justificativa de la parcel•lació
* Plànol de situació amb identificació de referència cadastral i registral de les finques afectades
* Plànol parcel•lari a escala
* Plànol de superposició parcel•lari i qualificació urbanística.
* Fitxes descriptives dels lots resultants ( límits, cabuda, qualificació urbanística ) * Comprovant del pagament de la TAXA per llicències en règim d’autoliquidació

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 01/03/2019


Segueix-nos a :