Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Llicència de divisió en propietat horitzontal

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS ARRAN DE LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19, I REINICI A PARTIR DE L’1 DE JUNY

Per tal de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (coronavirus), la disposició addicional 3ª del Reial decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, va establir la suspensió dels termes i la interrupció de terminis dels procediments administratius.

Aquesta suspensió va tenir lloc automàticament des del 14 de març de 2020. Tingueu present que d’acord amb l’article 9 del Reial decret 537/2020, de 22 de maig (BOE 23 de maig), i malgrat que l’estat d’alarma continua vigent, els terminis de tots els procediments es reinicien a partir del dilluns dia 1 de juny de 2020 (si es computen en dies hàbils a partir del 2 de juny, ja que l’1 de juny és festiu a Vilafranca).

TRÀMIT MUNICIPAL

Contempla els actes de nova constitució d'un règim de propietat horitzontal o bé d'un complex immobiliari privat, o la seva modificació quan comporti un increment del nombre d'habitatges o establiments.

També les operacions que tinguin per objecte constituir més elements susceptibles d'aprofitament independent dels quals s'hagin fet constar en una declaració d'obra nova precedent.

No cal la llicència, si la llicència d'obres ja conté el nombre de departaments indivisibles susceptibles d'aprofitament independent.

S'ha de disposar d'aquesta llicència amb caràcter previ a la formalització en document públic de la divisió en propietat horitzontal.

Llicència exigida en la legislació urbanística vigent (article 179.2.r) del Text refós de la Llei d'urbanisme).

Preu:

El previst a l'Ordenança Fiscal núm. 5

Informació general

Qui el pot demanar?
La persona interessada o altra degudament autoritzada.
Temps mitjà de resolució
Un mes
Silenci administratiu

Positiu

Impresos del tràmit

Documentació necessària

A l'imprès de sol·licitud degudament complimentat caldrà adjuntar: 
* DNI, NIF O CIF del sol•licitant i/o representant
* Memòria justificativa divisió horitzontal
* Plànol situació amb identificació de referència cadastral i registral de la finca afectada
* Plànols descriptius de la finca a escala
* Fitxes descriptives de les entitats resultants
* Comprovant del pagament de la TAXA per llicències en règim d’autoliquidació

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 01/03/2019


Segueix-nos a :