Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Instal·lació de grues/torre, ascensors i aparells elevadors

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS ARRAN DE LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19, I REINICI A PARTIR DE L’1 DE JUNY

Per tal de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (coronavirus), la disposició addicional 3ª del Reial decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, va establir la suspensió dels termes i la interrupció de terminis dels procediments administratius.

Aquesta suspensió va tenir lloc automàticament des del 14 de març de 2020. Tingueu present que d’acord amb l’article 9 del Reial decret 537/2020, de 22 de maig (BOE 23 de maig), i malgrat que l’estat d’alarma continua vigent, els terminis de tots els procediments es reinicien a partir del dilluns dia 1 de juny de 2020 (si es computen en dies hàbils a partir del 2 de juny, ja que l’1 de juny és festiu a Vilafranca).

TRÀMIT MUNICIPAL

Comprèn la tramitació de llicències per a la instal·lació de grues/torre, ascensors, sínies i altres aparells elevadors per a la construcció.

Veure el Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, referent a grues torre per a obres i altres aplicacions, i la Instrucció tècnica complementària ITC MIE-AEM-2, aprovada pel Reial decret 836/2003, de 27 de juny (B.O.E. 17.07.03).

Preu:

El previst a l'Ordenança Fiscal núm. 5

Informació general

Qui el pot demanar?
El promotor de l'obra a que es destinarà o bé el titular de la pròpia grua.
Requeriments
Aportar la total documentació prescrita en el Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, i la seva Instrucció tècnica complementària ITC MIE-AEM-2.
Procediments
A partir de la presentació de la total documentació, el procediment és l'equivalent al permís d'obra menor.
Temps mitjà de resolució
Un mes
Impresos del tràmit

Documentació necessària

A l'imprès de sol•licitud degudament complimentat caldrà adjuntar la següent documentació: 
* DNI, NIF o CIF del sol•licitant i/o representant
* Identificació cadastral de la finca o el plànol cadastral, si s’escau
* Projecte de la instal•lació, indicant l'emplaçament de la grua-torre.
* Model GR-1, de sol•licitud d’autorització davant del Departament d’Indústria de la Generalitat ( ICICT )
* Certificat i assumeix de l’empresa instal•ladora, acreditatiu del perfecte estat de la grua-torre i del seu funcionament
* Assumeix tècnic visat, acreditatiu del control, bon funcionament i seguretat de la grua-torre en aquesta obra
* Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil
* Comprovant del pagament de la Taxa per llicències en règim d’autoliquidació

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 01/03/2019


Segueix-nos a :