Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Llicència per a la tinença d'animals perillosos: obtenció o renovació

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS ARRAN DE LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19

Per tal de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (coronavirus), la disposició addicional 3ª del Reial decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, estableix la suspensió dels termes i la interrupció de terminis dels procediments administratius.

Aquesta suspensió té lloc automàticament des del 14 de març de 2020, i el còmput dels termes i terminis es reiniciarà (no torna a començar de nou) en el moment en què perdi vigència la declaració de l’estat d’alarma.

En casos excepcionals en què es poguessin produir perjudicis greus per a les persones, l’Ajuntament pot acordar motivadament mesures que es limitaran a allò estrictament necessari.

Aquestes mesures suspensives no impedeixen que la ciutadania pugui iniciar o continuar realitzat els seus tràmits de manera telemàtica.

Període de tramitació

Tot l'any

TRÀMIT MUNICIPAL

Totes les persones que són propietàries o bé passegen un gos de raça considerada potencialment perillosa cal que disposin d'aquesta llicència.

Preu:

El previst a l'Ordenança Fiscal núm. 8

Informació general

Qui el pot demanar?
Les persones residents a Vilafranca del Penedès que desitgin ser propietàries d'un animal de raça potencialment perillosa i aquelles que el passegin per la via pública, tot i no ser-ne els propietaris.
Requeriments
L’obtenció o renovació de la llicència  requereix el compliment dels requisits següents: 

a) Ser major d’edat.

b) No haver estat condemnat/ada per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat/ada per resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos.

c) No haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries de les que preveu l’article 13.3 de la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d’animals potencialment perillosos. No obstant això, no serà impediment per a l’obtenció o, en el seu cas, la renovació de la llicència, haver estat sancionat/ada amb la suspensió temporal d’aquesta, sempre que, en el moment de la sol•licitud, la sanció de suspensió anteriorment imposada hagi estat complerta íntegrament. Igualment, no haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus que hagi comportat comís de l’animal, d’acord amb els articles 10 i següents de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

d) Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença o possessió de gossos potencialment perillosos.

e) Acreditar haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253,03 ¤. A la pòlissa hauran de figurar les dades d’identificació de l’animal i la persona propietària o posseïdora haurà de tenir la condició de persona assegurada. Coincidint amb la renovació de la pòlissa, s’haurà de lliurar a l’Ajuntament una còpia del rebut de pagament per tal que pugui comprovar la seva vigència. 

A més, per a la primera obtenció de llicència serà requisit indispensable presentar la documentació que acrediti la procedència de l’animal (factura de compra o document d'adopció). En el supòsit de donacions o transaccions entre particulars, caldrà presentar còpia de la llicència de l’anterior propietari o declaració responsable de la donació o transacció.

Qualsevol variació de les dades que figuren a la llicència administrativa ha de ser comunicada pel seu titular en el termini de 15 dies des de la data en què es produeixi. 

La llicència atorgada tindrà un període de validesa de cinc anys, podent-se renovar a petició del seu titular, per períodes successius d’igual termini. No obstant això la llicència perdrà la seva validesa en el moment en que el seu titular deixi de complir qualsevol dels requisits exigits .
Procediments

El procés per sol·licitar la Llicència municipal per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos té els passos següents: 

1. Informar-se, personalment al Servei de Salut o via web sobre la documentació a presentar per obtenir la Llicència municipal per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos. 

2. Complimentar l’imprès de sol·licitud, adjuntant la documentació requerida i SOL·LICITAR CITA PRÈVIA al Servei de Salut de l’Ajuntament per tal que un tècnic del Servei comprovi la documentació i verifiqui si és correcta.
 
3. En cas que la documentació sigui correcta, el tècnic del Servei de Salut li facilitarà el document per anar a recollir l’imprès d’autoliquidació a l’Organisme de Gestió Tributària i poder fer pagament de la taxa municipal. 

4. Pagar la taxa municipal a l’entitat bancària. 

5. Presentar al registre general OAC la documentació requerida juntament amb el rebut acreditatiu del pagament de la taxa municipal. 

6. Un cop presentada la documentació en el Registre Municipal, la sol·licitud es dona per efectuada.

Com sol·licitar CITA PRÈVIA al Servei de Salut
Els dies en que es programen les sessions de cita prèvia son els divendres de 11 a 14 hores. 

Per obtenir data i hora ho podeu fer:
* Correu electrònic a salut@vilafranca.org (rebreu resposta indicant-vos dia i hora)
* Telefònicament (de dilluns a divendres de 10 a 14 hores)

Temps mitjà de resolució
Dos mesos
Silenci administratiu

Negatiu

Observacions

Anualment, coincidint amb la renovació de la pòlissa d’assegurança, s’haurà de lliurar-ne una còpia a l’ajuntament, per tal que pugui comprovar la seva vigència.

Impresos del tràmit

Documentació necessària

1. Imprès municipal de la sol•licitud de la Llicència municipal per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos degudament complimentada i signada.

2. Original del DNI de la persona sol•licitant o carnet de conduir, passaport o qualsevol document públic acreditatiu de la majoria d’edat .

3. Certificat mèdic oficial específic per a la tinença i conducció de gossos de races potencialment perilloses emès per una entitat autoritzada. 

4. Original de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253¤. En la que hi han de constar les dades d’identificació de l’animal i el rebut bancari de pagament de l’anualitat que correspongui a l’assegurança. 

5. Document acreditatiu de que el gos de raça potencialment perillosa està identificat mitjançant microxip. 

6. Document acreditatiu de l'esterilització de l'animal (factura o certificat veterinari) o, en cas que per causes veterinàries no sigui possible, certificat del veterinari.

7. Original del rebut acreditatiu de haver pagat la taxa municipal per a la obtenció de la Llicència municipal per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos. 

8. Per a la primera obtenció de llicència, acreditació de la procedència de l'animal (factura, document d'adopció/cessió o declaració jurada).

Tota aquesta documentació, s’ha de presentar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana C/ Cort, de la, 014
OAC

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 03/04/2020


Segueix-nos a :