Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Cèdula d'habitabilitat primera i segona ocupació

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS ARRAN DE LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19

Per tal de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (coronavirus), la disposició addicional 3ª del Reial decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, estableix la suspensió dels termes i la interrupció de terminis dels procediments administratius.

Aquesta suspensió té lloc automàticament des del 14 de març de 2020, i el còmput dels termes i terminis es reiniciarà (no torna a començar de nou) en el moment en què perdi vigència la declaració de l’estat d’alarma.

En casos excepcionals en què es poguessin produir perjudicis greus per a les persones, l’Ajuntament pot acordar motivadament mesures que es limitaran a allò estrictament necessari.

Aquestes mesures suspensives no impedeixen que la ciutadania pugui iniciar o continuar realitzat els seus tràmits de manera telemàtica.

TRÀMIT D'ALTRES ADMINISTRACIONS

La cèdula d'habitabilitat és un document que expedeix la Direcció General d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya, el qual acredita que un habitatge compleix els requisits d'habitabilitat i solidesa fixats per reglament. Es pot tramitar a través de l'Oficina Local d'Habitatge la qual s'encarrega d'informar, gestionar i tramitar la cèdula. La cèdula és un document imprescindible per poder donar d'alta els diversos serveis d'un habitatge com són l'aigua, la llum o el gas.
La cèdula d'habitabilitat caduca als 15 anys de ser atorgada. Transcorregut aquest termini és obligat sol·licitar una de nova.

Preu:

*Cèdula de nova ocupació: un habitatge: 42,60¤ ; de 2 a 5 habitatges: 26,25¤ per habitatge; 6 o més habitatges: 19,65¤ per habitatge. * Cèdula d'habitatge usat (2a ocupació): 19,65¤

Informació general

Qui el pot demanar?
D'acord amb la normativa, obligatòriament l'ha de sol·licitar el propietari o representant (promotor, venedor o persona que lloga l'habitatge.)
Requeriments
Que l'habitatge compleixi amb la totalitat del corresponent nivell d'habitabilitat aplicable, segons el Decret 259/2003, de 21 d'octubre i que estigui escripturat i registrat com a tal.
Procediments
Adreçar-se a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) 
Temps mitjà de resolució
Entre 3 setmanes i un mes
Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla

Observacions
Un cop la taxa hagi estat abonada als serveis territorials de la Direcció General d'Habitatge, es procedeix a l'atorgament de la cèdula en un termini d'entre 3 setmanes i un mes.
Impresos del tràmit

Documentació necessària

HABITATGES DE NOVA OCUPACIÓ:
* Sol·licitud (model oficial) facilitat per l'Oficina Local d'Habitatge o descarregat de la web www.gencat.cat.
* Original del Certificat Final d’Obres i Habitabilitat
* Comunicació prèvia a l’ocupació de l’habitatge (fotocòpia) o document equivalent
* Original de la Relació de les Modificacions del Projecte (C.T.E. Annex II 3.3a)
* Original de la Relació dels Controls d’Obra i Resultats (C.T.E.. Annex II 3.3b)

HABITATGES USATS (2a ocupació):
* Original del Certificat d'habitabilitat emès per personal tècnic competent i visat pel col·legi respectiu (arquitecte o arquitecte tècnic). Aquest certificat incorpora, en el mateix full, la part destinada a la sol·licitud.

En el moment de la revisió administrativa de l'expedient pot sol·licitar-se, en cas de dubte, assentaments registrals o un certificat municipal, que acrediti la legalitat i antiguitat de l'habitatge sol·licitat, entre d'altres.

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina Local d´Habitatge
C/ Cort, 14
Tel. 93 892 03 58
habitatge@vilafranca.org

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 22/02/2019


Segueix-nos a :