Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Ajuts al lloguer: sol·licitud subvenció per a pagament del lloguer. Convocatòria MIFO 2019.

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

Termini de la sol·licitud

Del 16 d'abril de 2019 fins al 7 de juny de 2019 (ambdos inclosos)

TRÀMIT D'ALTRES ADMINISTRACIONS

Són subvencions del Ministerio de Fomento, a través de la Generalitat de Catalunya / AHC per, al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.
Aquesta prestació és incompatible amb:
- Les prestacions econòmiques d'especial urgència per als mateixos mesos.
- Altres ajuts o prestacions provinents d'altres administracions públiques que
tinguin la mateixa finalitat.
La subvenció s'atorga per a l'any de la convocatòria, i no és renovable, és a dir, cal demanar de nou la subvenció cada any, en cas que es torni a obrir convocatòria.
La quantia de la subvenció és del 40% de l'import del lloguer, amb un màxim de 2.400 euros anuals.

Preu:

Tràmit gratuït

Informació general

Qui el pot demanar?
Qualsevol persona que sigui titular d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent a Vilafranca del Penedès i compleixin els requisits de la convocatòria.
Requeriments

Els requisits de la convocatòria poden consultar-se en la web de la Generalitat de Catalunya.

Procediments
Les persones interessades cal que emplenin l'imprès de sol·licitud, el signin i ho presenti a l'Oficina Local d'Habitatge amb l'original de la documentació requerida en l'imprès.
Temps mitjà de resolució
De 3 a 6 mesos.
Silenci administratiu

Negatiu

Observacions
La resolució es notificarà mitjançant SMS al número de mòbil i correu electrònic indicat a la sol·licitud.
També es publicarà al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, al web habitatge.gencat.cat 

Molt important:
- Els ingressos mínims exigibles seran els suficients per poder pagar l'import del lloguer i s'hauran d'estar acreditats documentalment mitjançant:
Declaracio de IRPF, Certificat d'imputacions, Certificat d'imputacions de l'Agència Estatat d'Administració Tributària (AEAT) o Certificat de les pensions o ajuts exempts, (PIRMI, Renda Garantida...)

A partir de la data de presentació de la sol•licitud, els rebuts a presentar hauran d’haver estat pagats mitjançant transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca, on constin els següents conceptes: la identificació de la persona pagadora, la identificació de la persona beneficiària del pagament i la mensualitat corresponent.
Cal estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud 
Cal estar al corrent dels deutes amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.
El no compliment de qualsevol dels requisits de la convocatòria, és motiu de la denegació de l'ajut.
Impresos del tràmit

Documentació necessària

- Full de sol·licitud degudament complimentat i signat 
- DNI, NIF o NIE o document equivament del sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència.
- Llibre de família (si no tenen document d'identitat o no consten empadronats)
- Títols:  - Família monoparental, 
             - Família nombrosa,
             - de discapacitat, etc.
Justificació d'ingresos de cadascun dels membres de la unitat familiar:
- a.1) Declaració IRPF 2017, si no està obligat, ha d'aportar:
- a.2) Certificat d'imputacions de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT)o Certificat de les pensions o ajuts exempts, (PIRMI, Renda Garantida...)
- a.3)  Excepcionalment si durant l'any de la convocatòria ha hagut un canvi significatiu en relació als ingressos declarats segons apartats anteriors, s'haura d'aportar: 
     -  Informe Vida Laboral i Declaració responsable (model 1), en la qual s’ha de fer constar el motiu del canvi, adjuntant la documentació acreditativa dels ingressos: nòmines, certificat empresa, atur, pensió, ajuts exempts, PIRMI, renda garantida... 
Tots els ingressos han de ser legals...no s’admet cap declaració responsable d’ingressos que no es puguin acreditar legalment.
- Contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant,
- Tots els rebuts de lloguer pagats fins la data de presentació de la sol·licitud.
- Imprés de sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de l'AHC (SEPA)
- Les persones sol·licitants que autoritzin l'òrgan gestor perquè pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per al seguiment i control d'aquestes prestacions no caldrà que aportin la documentació corresponent a: Certificat o volant de convivència. Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) de l'exercici 2017. Certificats Imputacions AEAT. Certificats de prestacions o pensions emesos per l'INSS o òrgan gestor. Certificats de discapacitat de l'Institut de Treball, Afers Socials i Família. Títol de família nombrosa vigent. Títol de família monoparental vigent.
-  Altra documentació original, que caldrà aportar segons cada cas, per acreditar una situació específica: documentació acreditativa del procés de desnonament o d'execució hipotecària de l'habitatge o altres processos equivalents, acreditació de la condició de víctima de violència de gènere o de víctima de terrorisme o de ser persona jove extutelada, etc

Com es pot tramitar

Presencialment
Tràmits MIFO 2019 - Oficina habilitada temporalment "Claustre de Sant Francesc"
c/ Sant Pere, núm. 3 - 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)
Tel. Matins de dilluns a divendres de 9:30 a 14:00 h.
habitatge@vilafranca.org

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 29/04/2019


Segueix-nos a :