Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Ocupació de la via pública - taules i cadires.

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS ARRAN DE LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19

Per tal de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (coronavirus), la disposició addicional 3ª del Reial decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, estableix la suspensió dels termes i la interrupció de terminis dels procediments administratius.

Aquesta suspensió té lloc automàticament des del 14 de març de 2020, i el còmput dels termes i terminis es reiniciarà (no torna a començar de nou) en el moment en què perdi vigència la declaració de l’estat d’alarma.

En casos excepcionals en què es poguessin produir perjudicis greus per a les persones, l’Ajuntament pot acordar motivadament mesures que es limitaran a allò estrictament necessari.

Aquestes mesures suspensives no impedeixen que la ciutadania pugui iniciar o continuar realitzat els seus tràmits de manera telemàtica.

Període de tramitació

Tot L'any

TRÀMIT MUNICIPAL

Autoritzar l'ocupació de la via pública a precari per a la instal.lació de taules i cadires que pertanyin a un determinat establiment de restauració.
El mateix imprès es fa servir tant per la sol·licitud inicial, que es fa abans de la primera ocupació, especificant els diferents períodes i ocupacions, com per les posteriors modificacions de la llicència concedida o revocació de la mateixa (per tancament o canvi de titularitat de l'establiment).

Preu:

Preu regulat a la Ordenança Fiscal nº 14 en funció dels m2 i períodes mensuals

Tramitació online

Informació general

Qui el pot demanar?
- Les persones físiques o jurídiques titulars d'un establiment de restauració. S'haurà d'acreditar la representació.
Requeriments
Trobar-se al corrent de pagament de l'import d'aquesta Taxa pel que fa a períodes d'ocupació anteriors.
 
Procediments
L'interessat, per sol·licitar l'ocupació de via pública amb taules i cadires, ha d'emplenar el document de sol·licitud i adjuntar un croquis de la zona a ocupar i presentar-lo al registre general de l'ajuntament.
Un cop obert l'expedient administratiu des del Servei, es realitzarà un informe tècnic i posteriorment s'emetrà una resolució que es comunicarà a l'interessat via notificació electrònica, si prèviament l'interessat ha donat el consentiment, o via correu postal si aquest consentiment no hi és.
Un cop concedida la llicència d'ocupació, l'Organisme de Gestió Tributària, farà arribar a l'interessat la liquidació de la taxa corresponent pel pagament del període a liquidar, que es liquidarà en els mesos de març, juny, juliol i desembre. 
 
Temps mitjà de resolució
3 mesos (art. 21.3.b. Llei 39/2015, d'1 d'octubre de 2015)
Silenci administratiu

Art. 24.1 Llei 39/2015, d'1 d'octubre de 2015, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

Negatiu

Impresos del tràmit

Documentació necessària

Imprès de sol·licitud d'ocupació de la via pública.
Croquis de la zona a ocupar, si s'escau (en els casos de sol·licitud inicial o modificacions de la superfície ocupada).

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 23/03/2020


Segueix-nos a :