Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Canvi de domicili dins el mateix municipi a efectes del padró d'habitants

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS ARRAN DE LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19

Per tal de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (coronavirus), la disposició addicional 3ª del Reial decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, estableix la suspensió dels termes i la interrupció de terminis dels procediments administratius.

Aquesta suspensió té lloc automàticament des del 14 de març de 2020, i el còmput dels termes i terminis es reiniciarà (no torna a començar de nou) en el moment en què perdi vigència la declaració de l’estat d’alarma.

En casos excepcionals en què es poguessin produir perjudicis greus per a les persones, l’Ajuntament pot acordar motivadament mesures que es limitaran a allò estrictament necessari.

Aquestes mesures suspensives no impedeixen que la ciutadania pugui iniciar o continuar realitzat els seus tràmits de manera telemàtica.

Període de tramitació

Tot l'any.

TRÀMIT MUNICIPAL

Aquelles persones que, estant empadronades al municipi de Vilafranca del Penedès, hagin canviat de domicili dins del terme municipal, han d'actualitzar la seva adreça al Padró Municipal d'Habitants.

Preu:

Tràmit gratuït

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona interessada.
Procediments
La persona o persones que canvien el seu domicili habitual dins el mateix municipi de Vilafranca del Penedès, s'han d'adreçar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per tal de comunicar aquest canvi.
La persona o persones que s'han d'empadronar a un nou domicili han d'aportar una escriptura de propietat o bé un contracte de lloguer i els rebut de lloguer del dos darrers  mesos, referent a la vivenda on es volen empadronar.

Si la vivenda és de propietat o de lloguer d'una persona diferent a les que es volen empadronar, dita persona ha de venir amb elles per tal d'aportar el document requerit (escriptura de propietat o contracte de lloguer) i signar la seva autorització conforme deixa viure dita persona o persones en el seu domicili.

A banda d'aquest requisit, les persones que es volen empadronar han d'acreditar-se davant les persones de l'OAC aportant el seu DNI, NIE o passaport vigents.

Si la documentació és correcta, des de l'OAC es procedirà a actualitzar la seva adreça al Padró Municipal d'Habitants.
Observacions
Aquesta tramitació es pot realitzar en els següents horaris:

Matins: de dilluns a divendres, de 9:00h a 14:00h
Tardes: amb concertació de cita prèvia, sol·licitant-ho al telèfon 938920358 (matins)

Documentació necessària

Documentació relativa a la identitat de les persones:
- DNI (obligatori a partir dels 14 anys) pels de nacionalitat espanyola.
- Targeta d'identificació del país d'origen per als estrangers de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein els quals, a més, hauran d'aportar dle certificat d'inscripció en el registre central d'estrangers (RCE)
- Permís de residència en vigor (NIE) o passaport en vigor expedit per les autoritats del país de procedència, en el cas d'estrangers no comunitaris.
- Els menors sense DNI -de 14 anys- o NIE : Llibre de família, certificat de naixement o passaport.
* Nota: si els menors no s'empadronen amb els dos progenitors cal l'autorització de l'altre (llevat que de la documentació presentada es dedueixi que qui compareix és l'únic progenitor o que només ell/ella en té la guàrdia i custòdia). A manca de l'autorització d'un dels progenitors o d'algun dels titulars de la guarda i custòdia, qui compareix haurà de signar una declaració responsable on manifestarà que en té la guarda i custòdia, que té capacitat legal per fer-ne la inscripció padronal i que el menor no està oblogat a autorització judicial prèvia al canvi de domicili. Per justificar la guarda i custòdia cal la resolució judicial. Si els menors s'empadronen amb persones diferents dels pares, dels titular de la guarda i custòdia o dels tutors legals, cal l'autorització d'ells presencialment.
Per a menors sota custòdia la representació s'acredita per document del departament corresponent de la Generalitat o d'un jutjat.

Documentació relativa a l'habitatge:
- Escriptura de compravenda o contracte de lloguer en vigor ( en els contractes de lloguer hauran de presentar un dels dos darrers rebuts del pagament del lloguer.

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 08/02/2019


Segueix-nos a :