Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Sol·licitud d'informe d'adequació de l'habitatge (Procediment regulat al Reial decret 557/2011, de 20 d'abril)

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS ARRAN DE LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19

Per tal de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (coronavirus), la disposició addicional 3ª del Reial decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, estableix la suspensió dels termes i la interrupció de terminis dels procediments administratius.

Aquesta suspensió té lloc automàticament des del 14 de març de 2020, i el còmput dels termes i terminis es reiniciarà (no torna a començar de nou) en el moment en què perdi vigència la declaració de l’estat d’alarma.

En casos excepcionals en què es poguessin produir perjudicis greus per a les persones, l’Ajuntament pot acordar motivadament mesures que es limitaran a allò estrictament necessari.

Aquestes mesures suspensives no impedeixen que la ciutadania pugui iniciar o continuar realitzat els seus tràmits de manera telemàtica.

Període de tramitació

Tot l'any.

TRÀMIT MUNICIPAL

Aquest informe d'adequació de l'habitatge és un dels requisits per a poder sol.licitar el reagrupament familiar.

El Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, emetrà l'informe d'adequació de l'habitatge favorable o desfavorable en funció que s'acrediti suficientment la seva idoneïtat per atendre les necessitats del reagrupant i les dels familiars que pretén reagrupar.

L'informe es fonamentarà en la documentació que acompanyi la sol·licitud i en l'informe tècnic elaborat per l'Ajuntament on la persona reagrupant tingui el seu domicili habitual.

Preu:

El previst a l'Ordenança Fiscal núm. 8

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona interessada o afectada pel tràmit.
Requeriments
La persona sol.licitant de l'informe ha de ser titular d'un contracte de lloguer o d'una escriptura de propietat d'un habitatge. L'habitatge ha d'estar en condicions adequades per atendre les necessitats del reagrupant i la seva família (serveis bàsics d'aigua i llum, higiene, mobiliari suficient, etc.). En el moment de la visita es tindran en compte les condicions d'habitabilitat, les de l'equipament i el número de persones que ocupen l'habitatge. No es pot utilitzar un mateix habitatge per a diferents sol·licitants, en un mateix any, tret que sigui per un membre de la mateixa unitat de convivència.
Procediments
La persona interessada a demanar l'informe ha de presentar a l'OAC de l'Ajuntament la sol.licitud d'adequació de l'habitatge (INF01) degudament emplenada i adjuntar la següent documentació:

* Original o fotocòpia completa compulsada del passaport en vigor.
* Original o fotocòpia de l’autorització de residència o de residència i treball del reagrupant ja renovada o, si s’escau, conjuntament còpia de l’autorització i còpia de la sol·licitud de renovació de la mateixa.
* Original o fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa del títol que habilita per ocupar l’habitatge. En el cas de familiars de comunitari que mantenen el dret de residència malgrat la defunció, la nul·litat, dissolució o suspensió del vincle: acreditació documental d’aquesta circumstància (mort del ciutadà de la Unió, sentència de nul·litat, divorci o separació o cancel·lació de la inscripció com a parella registrada). Veure l'apartat de documentació addicional d'aquest tràmit.
* Justificant del pagament de la taxa.

Des de l'Oficina Municipal d'habitatge es concreta dia i hora per a realitzar la visita. Un cop efectuat l'informe s'activa la petició a la Generalitat de Catalunya, que en un termini de 30 dies hàbils, a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi entrat al registre de la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, notificarà a l'interessat si l'informe és favorable o desfavorable.
Impresos del tràmit

Documentació necessària

Documentació a aportar segons el supòsit:

* Lloguer: 
- Contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant i amb les condicions del contracte incloses. El contracte ha d'estar degudament registrat i amb dipòsit de fiança a l'Institut Català del Sòl (INCASOL), demostrat amb l'etiqueta del contracte o amb el resguard de l'ingrés al banc (Model 2, segellat pel banc).
- Últim rebut de pagament del lloguer, pagat en el mes corresponent
- Últim rebut dels subministaments de l'habitatge, d'aigua i electricitat.
- Cèdula d'habitabilitat. Si no es té, s'ha de complir la normativa.

* Propietat:
- Escriptura a nom de la persona sol·licitant.
- Últim rebut dels subministraments de l'habitatge, d'aigua i electricitat.
- Cèdula d'habitabilitat. Si no es té, s'ha de complir la normativa.

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 25/02/2019


Segueix-nos a :