Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Sol·licitud i justificació d'ajut per activitats relacionades amb la salut

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

Període de tramitació

Sol·licituds: 30 dies naturals a partir de la publicació de l'anunci en el BOPB
Justificacions: dins el primer trimestre de l'any següent

TRÀMIT MUNICIPAL

Convocatòria per a la concessió d'ajuts i subvencions a les entitats privades sense ànim de lucre, la missió fonamental de les quals estigui relacionada amb la salut de les persones, en l'àmbit de la promoció d'hàbits saludables i/o la prevenció de malalties.

S'estableix com a objecte de la subvenció els projectes, serveis i activitats que fomentin:
- L'educació i informació sanitària i la prevenció de malalties d'especial prevalença.
- La millora de la qualitat de vida de les persones afectades per malalties cròniques.
- La sensibilització, el suport i l'ajuda mútua en problemes de salut.
- La formació en matèria sanitària de la població general o de col·lectius específics. 

Preu:

Tràmit gratuït

Informació general

Qui el pot demanar?
D’acord a l’article 7 de l’Ordenança General de Subvencions podran ser beneficiàries de les subvencions regulades en aquestes bases, les entitats sense ànim de lucre implantades a Vilafranca del Penedès, sempre que es trobin inscrites en el Registre Municipal d’Entitats previst en els articles 96 i següents del Reglament Orgànic Municipal, i que portin a terme activitats al municipi de Vilafranca del Penedès, en l’àmbit de la promoció d’hàbits saludables i/o la prevenció de malalties.
Requeriments

Les entitats beneficiàries de les subvencions es comprometen a: 

 - L'aplicació de la subvenció estrictament per a la realització de les activitats per a les quals ha estat concedida.
 - Fer constar en tota la publicitat, cartells, documentació impresa, webs, xarxes socials, etc, de les activitats subvencionades, l’escrit: “amb el suport de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès” i el logotip identificador d’aquest Organisme, en la forma que es determini.
 - El compliment de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i del Reglament vigent per a l’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
 - Incorporar i implementar accions per la no discriminació de cap col•lectiu per raó de gènere, discapacitat, procedència, etc. Les accions han de tenir com a objectiu la inclusió de tots els col•lectius des del respecte a la diversitat i des de la tolerància. 

El no compliment d’alguns d’aquests requisits podrà ser motiu de revocació de la subvenció atorgada. 

Per fer efectives les subvencions caldrà que les entitats donin compliment a les normatives vigents i que justifiquin les quantitats subvencionades destinades a activitats realitzades al municipi de Vilafranca del Penedès.

Procediments
FASE DE SOL·LICITUD
Les sol•licituds es presentaran digitalment  mitjançant una sol•licitud genèrica que s'acompanyarà amb el formulari específic de sol•licitud de subvenció que es troba en aquest tràmit.
 
No s’acceptarà cap sol•licitud fora de termini. 

FASE D'APROVACIÓ 
Finalitzat el termini de presentació de sol•licituds, aquestes seran examinades i valorades tècnicament, comprovant que reuneixen els requisits establerts.

La resolució definitiva de la Junta de Govern Local sobre el conjunt de subvencions atorgades es comunicarà a totes les entitats sol•licitants.

FASE DE JUSTIFICACIÓ 
L’entitat receptora de la subvenció resta obligada a justificar la totalitat de la despesa del projecte.
A tal efecte haurà de presentar l’imprès específic de justificació de la subvenció atorgada.
En el cas que l’entitat beneficiaria de la subvenció no justifiqui adequadament la totalitat de l’import de la subvenció atorgada durant el primer trimestre de l’any següent, es podrà tramitar d’ofici la seva revocació o reducció i la sol•licitud de devolució de la quantitat ja cobrada (si és el cas). 
Temps mitjà de resolució
La resolució definitiva del conjunt de subvencions atorgades es comunicarà a totes les entitats sol•licitants en un termini màxim de 3 mesos
Silenci administratiu

Negatiu

Observacions

No seran objecte d’ajut: 

• Les propostes que ja gaudeixin d’ajut per part d’altres serveis del mateix ajuntament o les entitats que disposin d’un conveni econòmic específic que coincideixi amb el període de la subvenció sol•licitada al Servei Municipal de Salut.
• Les despeses d’inversió (material inventariable, web corporatiu, etc).
• Les despeses de càtering i d’altres assimilables. 

Les despeses corresponents a manteniment i conservació d’instal•lacions per la realització d’activitats, així com les despeses de subministraments bàsics i de transport (telèfon, llum, aigua, benzina, etc) que s’imputin a l’activitat, no podran superar el 10% del total de la subvenció.

Impresos del tràmit

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 27/06/2019


Segueix-nos a :