Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Sol·licitud d'ajut per activitats relacionades amb la salut 2018

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

Període de tramitació

del 22 de maig de 2018

Termini de la sol·licitud

al 21 de juny de 2018

TRÀMIT MUNICIPAL

Convocatòria per a la concessió d'ajuts i subvencions (mitjançant conveni) a les entitats privades sense ànim de lucre, la missió fonamental de les quals estigui relacionada amb la salut de les persones, en l'àmbit de la promoció d'hàbits saludables i/o la prevenció de malalties, durant l'any 2018.

S'estableix com a objecte de la subvenció els projectes, serveis i activitats que fomentin:
a.- L'educació i informació sanitària i la prevenció de malalties d'especial prevalença.
b.- La millora de la qualitat de vida de les persones afectades per malalties cròniques.
c.- La sensibilització, el suport i l'ajuda mútua en probles de salut.
d.- La formació en matèria sanitària de la població general o de col·lectius específics. 

Preu:

Tràmit gratuït

Informació general

Qui el pot demanar?
- Les entitats sense ànim de lucre implantades a Vilafranca del Penedès, inscrites al Registre Municipal d'Entitats, que portin a terme activitats en l'àmbit de la promoció d'hàbits saludables i/o la prevenció de malalties.
Requeriments

Les entitats beneficiàries de les subvencions es comprometen a:
- L'aplicació de la subvenció estrictament per a la realització de les activitats per les quals ha estat concedida.

- Fer constar en tota la publicitat, cartells, documentació impresa, webs, xarxes socials, etc, de les activitats subvencionades, l’escrit: “amb el suport de l’Ajuntament de Vilafranca” i el logotip identificador d’aquest Organisme, en la forma que es determini.

- El compliment de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i del Reglament vigent per a l’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament de Vilafranca.

- Incorporar i implementar accions per la no discriminació de cap col•lectiu per raó de gènere, discapacitat, procedència, etc. Les accions han de tenir com a objectiu la inclusió de tots els col•lectius des del respecte a la diversitat i des de la tolerància.

El no compliment d’alguns d’aquest requisits podrà ser motiu de revocació de la subvenció atorgada.
Les entitats beneficiàries de les subvencions seran requerides per la signatura d’un conveni amb l’Ajuntament, en el que s’inclouran les condicions complementàries que l’Ajuntament consideri adients.

Per fer efectives les subvencions caldrà que les entitats donin compliment a les normatives vigents i que justifiquin les quantitats subvencionades destinades a activitats realitzades al municipi de Vilafranca del Penedès.

Procediments
 Les sol•licituds es presentaran a l’OAC, Oficina d’Informació Ciutadana de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès mitjançant una sol•licitud genèrica que acompanyarà el formulari específic de sol•licitud de subvenció que es troba en aquest tràmit.
 
No s’acceptarà cap sol•licitud fora d’aquest termini. 

Finalitzat el termini de presentació de sol•licituds, aquestes seran examinades i valorades tècnicament, comprovant que reuneixen els requisits establerts.

La resolució definitiva del conjunt de subvencions atorgades es comunicarà a totes les entitats sol•licitants.
Temps mitjà de resolució
4 setmanes
Silenci administratiu

Negatiu

Observacions


No seran objecte d’ajut: 

• Les propostes que ja gaudeixin d’ajut per part d’altres serveis del mateix ajuntament o les entitats que disposin d’un conveni econòmic específic pel període de vigència del conveni amb el Servei Municipal de Salut.
• Les despeses d’inversió.
• Les despeses de càtering i d’altres assimilables. 

Les despeses corresponents a manteniment i conservació d’instal•lacions per la realització d’activitats així com les despeses de subministraments bàsics i de transport (telèfon, llum, aigua, benzina, etc) que s’imputin a l’activitat, no podran superar el 10% del total de la subvenció.

Impresos del tràmit

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 22/05/2018


Segueix-nos a :