Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Realització d'obra menor en règim d'assabentat.

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

TRÀMIT MUNICIPAL

Per a fer determinats tipus d'obres menors es substitueix la necessitat d'obtenir la  Llicència Urbanística, per una Comuniació Prèvia de la persona interessada a l'ajuntament.

Poden tramitar-se mitjançant Comunicació Prèvia els següents tipus:

* Obres a l'interior dels habitatges que no suposin canvis de les obretures, parets, pilars i forjats ni en l'estructura ni la distribució interior, si no requereixen direcció tècnica ni modifiquen els usos existents.

* Obres a l'interior de vestíbuls i escales comunitàries que no modifiquin distribució, estructura ni façana.

* Reparació no estructural d'elements comuns de l'edifici si té una localització parcial i no afecta la seva totalitat.

* Obres de supressió de barreres arquitectòniques, sempre que no suposin l'afectació d'elements estructurals de l'edifici i s'ajustin a la normativa vigent.

* Col.locació de rètols, banderes i anuncis lluminosos.

* Col.locació de veles a les plantes baixes de façana a la via pública i patis d'illa.

* Execució d'obres interiors en locals no destinats a habitatge que no modifiquin la seva estructura i millorin les condicions d'higiene i estètica, tret que estracti d'obres que requereixen projecte tècnic.

* Col.locació de portes i persianes en obertures.

* Col.locació de reixes.

* Construcció, reparació o substitució de canonades d'instal.lacions, desguàs i claveguerons.

* Obres d'arranjament de façanes d'alçada inferior a 7 m.

* Establiment de barreres i tanques definitives en solars o patis.

* Actuacions de neteja i arranjament de jardins i solars que no impliquin tala d'arbrat.

* Instal.lació d'elements tècnics d'instal.lacions, sempre que s'adaptin a les ordenances vigents.

En aquests casos la llicència resta substituïda pel règim de l'assebentat (ciomunicació prèvia sense l'exigència d'una documentació especial). Les persones interessades, en aquests casos, han de donat coneixement a l'ajuntament de les obres, explicitant les dades que constin en els impresos corresponents, de forma presencial o a través dels mitjans electrònics, informàtics o telemàtics que es trobin establerts. Les obres es poden iniciar al dia següent de donar-ne coneixement a l'Ajuntament.

L'assebentat no faculta en cap cas per a portar a terme actuacions en contra de la normativa urbanística i del planejament vigent, ni pot substituir la llicència urbanística d'obres menors quan aquesta sigui necessària d'acord amb el POUM i amb aquesta Ordenança. Si existeix disconformitat de les obres amb la normativa o el planejament, es poden iniciar les actuacions de restauració i sancionadores que preveu la normativa vigent.

Tramitació online

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona interessada o afectada pel tràmit o un/a representant degudament autoritzat/da.
Procediments
Cal portar a terme el dipòsit previ de la taxa, en règim d'autoliquidació, sense el qual no es tramita la comunicació d'obres. Per tant, primerament cal anar a les taules de l'Organisme de Gestió Tributària, els quals li entregaran el document amb l'import de la Taxa a liquidar. Tot seguit, podrà bonar l'import de la taxa en una entitat financera col·laboradora i anar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament per presentar la comunicació d'obra menor juntament amb el resguard de pagament de la pertinent taxa.
Temps mitjà de resolució
A partir del dia següent de la presentació de la comunicació d'obra juntament amb el justificant de pagament de la taxa.
Silenci administratiu

Positiu

Impresos del tràmit

Documentació necessària

* NIF o DNI del sol.licitant
* Descripció de les obres
* Pressupost de les obres o declaració del cost de l'obra

Com es pot tramitar

Per internet:
anar al formulari del tràmit
Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 29/12/2014


Segueix-nos a :