Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Realització d'obra menor en règim d'assabentat.

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS ARRAN DE LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19, I REINICI A PARTIR DE L’1 DE JUNY

Per tal de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (coronavirus), la disposició addicional 3ª del Reial decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, va establir la suspensió dels termes i la interrupció de terminis dels procediments administratius.

Aquesta suspensió va tenir lloc automàticament des del 14 de març de 2020. Tingueu present que d’acord amb l’article 9 del Reial decret 537/2020, de 22 de maig (BOE 23 de maig), i malgrat que l’estat d’alarma continua vigent, els terminis de tots els procediments es reinicien a partir del dilluns dia 1 de juny de 2020 (si es computen en dies hàbils a partir del 2 de juny, ja que l’1 de juny és festiu a Vilafranca).

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

TRÀMIT MUNICIPAL

Per determinats tipus d'obres menors es substitueix la necessitat d'obtenir la  Llicència Urbanística per una Comunicació Prèvia de la persona interessada a l'Ajuntament.

S'hi poden tramitar les següents obres:

* Obres a l'interior dels habitatges que no suposin canvis de les obertures, parets, pilars i forjats ni en l'estructura ni la distribució interior, si no requereixen direcció tècnica ni modifiquen els usos existents.

* Obres a l'interior de vestíbuls i escales comunitàries que no modifiquin distribució, estructura ni façana.

* Reparació no estructural d'elements comuns de l'edifici si té una localització parcial i no afecta la seva totalitat.

* Obres de supressió de barreres arquitectòniques, sempre que no suposin l'afectació d'elements estructurals de l'edifici i s'ajustin a la normativa vigent.

* Col·locació de rètols, banderes i anuncis lluminosos.

* Col·locació de veles a les plantes baixes de façana a la via pública i patis d'illa.

* Execució d'obres interiors en locals no destinats a habitatge que no modifiquin la seva estructura i millorin les condicions d'higiene i estètica, tret que es tracti d'obres que requereixen projecte tècnic.

* Col·locació de portes i persianes en obertures.

* Col·locació de reixes.

* Construcció, reparació o substitució de canonades d'instal.lacions, desguàs i claveguerons.

* Obres d'arranjament de façanes d'alçada inferior a 7 m.

* Establiment de barreres i tanques definitives en solars o patis.

* Actuacions de neteja i arranjament de jardins i solars que no impliquin tala d'arbrat.

* Instal.lació d'elements tècnics d'instal·lacions, sempre que s'adaptin a les ordenances vigents.

Les persones interessades, en aquests casos, han de donar coneixement a l'ajuntament de les obres, explicitant les dades que constin en els impresos corresponents.

L'assabentat no faculta en cap cas per a portar a terme actuacions en contra de la normativa urbanística i del planejament vigent, ni pot substituir la llicència urbanística d'obres menors quan aquesta sigui necessària d'acord amb el POUM i amb aquesta Ordenança. Si existeix disconformitat de les obres amb la normativa o el planejament, es poden iniciar les actuacions de restauració i sancionadores que preveu la normativa vigent.

Preu:

El previst a les Ordenances Fiscals números 5 i 28

Informació general

Qui el pot demanar?
La persona interessada o afectada pel tràmit o un/a representant degudament autoritzat/da.
Procediments
En compliment de l'Ordenança Fiscal número 5, cal fer el dipòsit previ de la taxa, en règim d'autoliquidació, sense la qual no es tramita la comunicació d'obres. 
El document amb l'import de la taxa a liquidar l'heu de sol·licitar a l'Organisme de Gestió Tributària (c. Lluna, 4-6) i abonar-la en una entitat financera col·laboradora.
Una vegada en poder del resguard de pagament de la taxa ja podeu presentar la comunicació d'obra menor en règim d'assabentat a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament per al seu tràmit.
També es pot presentar telemàticament mitjançant el tràmit Presentació de sol•licituds i altres documents dirigits a l'Ajuntament de Vilafranca (Instància) adjuntant-hi, com a documents annexes, el model de sol•licitud d’obres majors i la documentació corresponent a aquest tràmit.
Temps mitjà de resolució
Un mes a partir de l'endemà de la presentació de la comunicació d'obra juntament amb el justificant de pagament de la taxa.
Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla

Impresos del tràmit

Documentació necessària

*Imprès de la sol•licitud degudament complimentat
* DNI, NIF o CIF del sol•licitant i/o representant
* Identificació cadastral de la finca (plànol cadastral, si s’escau)
* Pressupost de les obres i/o instal•lacions a realitzar
*Comprovant del pagament de la Taxa per llicències en règim d’autoliquidació, si s’escau
*Comprovant del pagament de l’ICIO per llicències en règim d’autoliquidació, si s’escau

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 03/04/2020


Segueix-nos a :