Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Adjudicacions de les autoritzacions dels llocs de venda vacants i confecció de la llista d'espera dels mercats de venda no sedentària de Vilafranca del Penedès (convocatòria 2018)

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

Període de tramitació

Del 24 d'agost al 19 de setembre

Termini de la sol·licitud

19 de setembre de 2018

TRÀMIT MUNICIPAL

Amb aquest tràmit es regula el procediment i els criteris per a l'atorgament de les autoritzacions per a l'exercici de l'activitat de venda no sedentària en els mercats de Vilafranca del Penedès, pel que fa als llocs de venda dels mercats que es trobin vacants o que hi vagin quedant. Es garanteixen en el procediment d'atorgament els principis de publicitat, objectivitat, imparcialitat, transparència i concurrència competitiva, d'acord al decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants i a l'Ordenança reguladora dels mercats de venda no sedentària de Vilafranca del Penedès.
Aquesta convocatòria anul.la els anteriors procediments d’adjudicació de parades vacants, i per tant, deixa sense efecte les sol•licituds dels marxants que s’hi hagin presentat i que no hagin pogut aconseguir una parada. En cas de voler optar a una parada, caldrà que es tornin a presentar al procediment vigent.

Preu:

Tràmit gratuït

Tramitació online

Informació general

Qui el pot demanar?
- Les persones físiques o jurídiques legalment constituïdes, amb plena capacitat d'obrar, que no estiguin compreses en cap dels supòsits de prohibició per contractar amb l'administració previstos a l'art. 49 de la Llei de contractes de les administracions públiques. Les sol.licituds que no hagin obtingut un lloc de venda passaran a conformar la llista d'espera per cobrir les possibles vacants que vagin sorgint.
Requeriments
De conformitat amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica i aquells que representin a un interessat obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració hauran de presentar la sol•licitud de participació obligatòriament per mitjans electrònics a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès (www.vilafranca.cat).
L'oferta electrònica i qualsevol altre document que l'acompanyi hauran d'estar signats electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos per l'article 10 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques.
Les persones físiques poden presentar la documentació electrònicament, o bé presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Vilafranca (C/ Cort, 14).
Procediments


Els resultats es mostraran a "Resultats procediment 2018" a "Documents relacionats".
Els resultats es mostraran ordenats per sector comercial i número de registre d'entrada a l'Ajuntament.

Temps mitjà de resolució
2 mesos
Silenci administratiu

Negatiu

Observacions

S’EXCLOUEN per a tots els mercats, les especialitats de: Bar


Impresos del tràmit

Documentació necessària

D'acord a l'article 4.3 de les bases, cal presentar la següent documentació:

1) Sol·licitud (instància) amb les dades personals de l'ofertant i exposant que s'obta a la convocatòria: ADJUDICACIONS DE LES AUTORITZACIONS DELS LLOCS DE VENDA VACANTS DELS MERCATS DE VENDA NO SEDENTÀRIA (veure impresos del tràmit). 
2) DNI, NIF o NIE de la persona física o jurídica
3) Memòria descriptiva de l'activitat, especificant: article de venda, metres lineals sol·licitats, infraestructura de la parada,  serveis al client, implantació de les TIC, formació relacionada, campanyes comercials, accions sostenibles i respectuoses amb el medi ambient...).
4) Fotografies de la parada on es pugui observar la totalitat de la parada i els seveis o característiques descrites i documents acreditatius si es correspon (certificats formatius, contracte del datàfon, etc).
5) Declaració responsable (veure impresos del tràmit)

Com es pot tramitar

Per internet:
anar al formulari del tràmit
Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 17/09/2018


Segueix-nos a :