Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Adjudicacions de les autoritzacions dels llocs de venda vacants i confecció de la llista d'espera dels mercats de venda no sedentària de Vilafranca del Penedès.

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS ARRAN DE LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19, I REINICI A PARTIR DE L’1 DE JUNY

Per tal de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (coronavirus), la disposició addicional 3ª del Reial decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, va establir la suspensió dels termes i la interrupció de terminis dels procediments administratius.

Aquesta suspensió va tenir lloc automàticament des del 14 de març de 2020. Tingueu present que d’acord amb l’article 9 del Reial decret 537/2020, de 22 de maig (BOE 23 de maig), i malgrat que l’estat d’alarma continua vigent, els terminis de tots els procediments es reinicien a partir del dilluns dia 1 de juny de 2020 (si es computen en dies hàbils a partir del 2 de juny, ja que l’1 de juny és festiu a Vilafranca).

Període de tramitació

Del 13 de març al 2 d'abril de 2020

Termini de la sol·licitud

2 d'abril de 2020

TRÀMIT MUNICIPAL

Amb aquest tràmit es regula el procediment i els criteris per a l'atorgament de les autoritzacions per a l'exercici de l'activitat de venda no sedentària en els mercats de Vilafranca del Penedès, pel que fa als llocs de venda dels mercats que es trobin vacants o que hi vagin quedant. Es garanteixen en el procediment d'atorgament els principis de publicitat, objectivitat, imparcialitat, transparència i concurrència competitiva, d'acord al decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants i a l'Ordenança reguladora dels mercats de venda no sedentària de Vilafranca del Penedès.
Aquesta convocatòria anul.la els anteriors procediments d’adjudicació de parades vacants, i per tant, deixa sense efecte les sol•licituds dels marxants que s’hi hagin presentat i que no hagin pogut aconseguir una parada. En cas de voler optar a una parada, caldrà que es tornin a presentar al procediment vigent.

Preu:

Tràmit gratuït

Tramitació online

Informació general

Qui el pot demanar?
- Les persones físiques o jurídiques legalment constituïdes, amb plena capacitat d'obrar, que no estiguin compreses en cap dels supòsits de prohibició per contractar amb l'administració previstos a l'art. 49 de la Llei de contractes de les administracions públiques. Les sol.licituds que no hagin obtingut un lloc de venda passaran a conformar la llista d'espera per cobrir les possibles vacants que vagin sorgint.
Requeriments
De conformitat amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica i aquells que representin a un interessat obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració hauran de presentar la sol•licitud de participació obligatòriament per mitjans electrònics a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès (www.vilafranca.cat).
L'oferta electrònica i qualsevol altre document que l'acompanyi hauran d'estar signats electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos per l'article 10 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques.
Les persones físiques poden presentar la documentació electrònicament, o bé presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Vilafranca (C/ Cort, 14).
Procediments

Els resultats es mostraran a "Resultats procediment 2020" a "Documents relacionats".
Els resultats es mostraran ordenats per sector comercial i número de registre d'entrada a l'Ajuntament.

Temps mitjà de resolució
2 mesos
Silenci administratiu

Negatiu

Observacions

S’EXCLOUEN per a tots els mercats, les especialitats de: Bar


Impresos del tràmit

Documentació necessària

D'acord a l'article 4.3 de les bases, cal presentar la següent documentació:

1) Sol·licitud (instància) amb les dades personals de l'ofertant i exposant que s'obta a la convocatòria: ADJUDICACIONS DE LES AUTORITZACIONS DELS LLOCS DE VENDA VACANTS DELS MERCATS DE VENDA NO SEDENTÀRIA (veure impresos del tràmit). 
2) DNI, NIF o NIE de la persona física o jurídica
3) Memòria descriptiva de l'activitat, especificant: article de venda, metres lineals sol·licitats, infraestructura de la parada,  serveis al client, implantació de les TIC, formació relacionada, campanyes comercials, accions sostenibles i respectuoses amb el medi ambient...).
4) Fotografies de la parada on es pugui observar la totalitat de la parada i els seveis o característiques descrites i documents acreditatius si es correspon (certificats formatius, contracte del datàfon, etc).
5) Declaració responsable (veure impresos del tràmit)

Com es pot tramitar

Per internet:
anar al formulari del tràmit
Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 06/03/2020


Segueix-nos a :