Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Horts Urbans- Convocatòria pública per optar a una parcel·la dels horts urbans de Melió 2019

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS ARRAN DE LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19, I REINICI A PARTIR DE L’1 DE JUNY

Per tal de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (coronavirus), la disposició addicional 3ª del Reial decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, va establir la suspensió dels termes i la interrupció de terminis dels procediments administratius.

Aquesta suspensió va tenir lloc automàticament des del 14 de març de 2020. Tingueu present que d’acord amb l’article 9 del Reial decret 537/2020, de 22 de maig (BOE 23 de maig), i malgrat que l’estat d’alarma continua vigent, els terminis de tots els procediments es reinicien a partir del dilluns dia 1 de juny de 2020 (si es computen en dies hàbils a partir del 2 de juny, ja que l’1 de juny és festiu a Vilafranca).

Període de tramitació

Convocatòria tancada

Termini de la sol·licitud

1 de febrer de 2019

TRÀMIT MUNICIPAL

L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès obre una convocatòria pública per a la concessió de les llicències d'ús privatiu del domini públic sobre els Horts municipals de Melió, exclusivament pel seu conreu agrícola amb destinació a l'autoconsum, destinats a persones físiques i a entitats sense ànim de lucre o centres educatius de Vilafranca del Penedès.


Informació general

Qui el pot demanar?
- Persones jubilades o prejubilades; persones aturades i beneficiàries d'una renda mínima d'inserció; persones majors de 18 anys; famílies amb algun membre amb discapacitat; entitats sense ànim de lucre i escoles o instituts de Vilafranca del Penedès.
Requeriments
 * Ser persona física, major d'edat. Només es podrà presentar una sol·licitud per unitat familiar, entenent-se per unitat familiar aquelles persones que convisquin en un mateix domicili.
* A la data d'inici del procés de sol·licituds, cal estar empadronat al municipi de Vilafranca del Penedès amb una antiguitat mínima de 5 anys ininterromputs o haver estat empadronat un mínim de 5 anys, durant els darrers 10 anys.
* No disposar,  títol de propietari, de cap altre hort o terreny de conreu dins del terme municipal de Vilafranca del Penedès.
* No haver-se adjudicat una altra parcel·la o hort a un membre de la mateixa unitat familiar.
O bé;
* Ser una entitat amb finalitats de caire pedagògic, terapèutic, social o cientificotècnic. En aquests casos caldrà estar inscrits en el registre municipal d'entitats, i es designarà una persona responsable del grup, amb la que es mantindran tots les relacions derivades de l'adjudicació.
O bé;
* Ser una escola o Institut d'Educació Secundària (IES) de Vilafranca del Penedès.
Procediments
Una cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, una comissió de valoració informarà sobre les sol·licituds presentades en la licitació d'acord amb els criteris de selecció i s'emetrà qualificació documental. Aquesta Comissió podrà requerir, si cal, aclariments o la presentació de documentació complementària a la sol·licitud, perquè els interessats puguin esmenar els defectes o omissions que s'observin.

Es reagruparan les sol·licituds segons si compleixen amb els criteris per accedir a l'adjudicació i segons tipologies de destinatari. En cas que hi hagi més sol·licitants que parcel·les vacants es procedirà a realitzar sorteig públic, el qual permetrà adjudicar la quantitat total disponible de 15 parcel·les, repartides de la següent manera:

- Parcel·les 1 i 2: entitats/ escoles/ IES/ peticionaris horts Serveis socials.
- Parcel·les 3 i 4: famílies amb algun membre/s amb discapacitat.
- Parcel·les 5 i 6: persones aturades i beneficiàries d'una renda mínima d'inserció.
- Parcel·les 7 i 8: persones majors de 18 anys.
- Parcel·les 9-15: persones jubilades i prejubilades.

Les persones no adjudicatàries passaran a formar part d'una única llista d'espera.

Els adjudicataris podran tenir la possessió precària de l'hort municipal que se li assigni des del dia de l'assignació i fins a 31 de desembre de 2022. 
Temps mitjà de resolució
1 mes
Observacions
- L'adjudicatari solament tindrà la possessió precària de l'hort municipal que se li assigni des del dia de l'assignació i fins a 31 de desembre de 2022.

- Els beneficiaris/àries de les concessions hauran d'acceptar-les expressament mitjançant la formalització d'un document que suposarà el reconeixement formal per part de les persones adjudicatàries del dret de propietat de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès de la finca que se li assigna, així com totes les instal·lacions inseparables del terreny i la total acceptació del règim jurídic que el regula.

- Les persones adjudicatàries de les parcel·les d'horts quedaran obligades a satisfer la taxa establerta per les Ordenances fiscals i reguladores dels preus públics en concepte d'utilització privativa del domini públic, que es meritarà anualment durant la vigència de la llicència. Quedaran exempts de la quota, les associacions o entitats que es presentin, ja que el seu objectiu és estrictament pedagògic, així com les persones en situació d'atur o beneficiàries d'una renda mínima d'inserció.

- El cobrament de la taxa es realitzarà anualment el mes de gener, a través de la domiciliació bancària dels rebuts adients. En el cas del primer any, es prorratejarà la taxa i aquesta serà cobrada en el moment de la concessió de l'aprofitament.

- Les persones usuàries de l'horta hauran de dipositar una fiança de 100 euros, que hauran d'ingressar a la Tresoreria Municipal, com a requisit previ al lliurament de la parcel·la i subscripció de la formalització de l'adjudicació de la llicència. Gaudiran d'una bonificació del 60% sobre la fiança les persones en situació d'atur sense prestació i les beneficiàries d'una renda mínima d'inserció.
Impresos del tràmit

Documentació necessària

- DNI
- Informe negatiu del Registre de la Propietat conforme no es té cap altra parcel·la agrícola en propietat al terme municipal de Vilafranca del Penedès.

En cas de ser prejubilat o aturat:
- Informe de vida laboral actualitzat.

En el cas de ser beneficiari de la renda mínima d'inserció (PIRMI):
- Certificat conforme s'és beneficiari d'una renda mínima d'inserció (PIRMI)

En cas de ser jubilat, AUTORITZACIÓ per a la consulta de:
- Certificat de la pensió.

En cas de tenir algun membre de la unitat familiar amb discapacitat, AUTORITZACIÓ per a la consulta de:
- Grau de discapacitat superior al 33%.

En el cas d'entitats, escoles i IES:
- Projecte d'hort urbà de l'entitat, escola o IES, on hi constin -com a mínim- objectius, responsable/s, participants, programa de treball, metodologia, seguiment i sistema d'avaluació.

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 23/03/2020


Segueix-nos a :