Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Denúncia administrativa en matèria de consum

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS ARRAN DE LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19

Per tal de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (coronavirus), la disposició addicional 3ª del Reial decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, estableix la suspensió dels termes i la interrupció de terminis dels procediments administratius.

Aquesta suspensió té lloc automàticament des del 14 de març de 2020, i el còmput dels termes i terminis es reiniciarà (no torna a començar de nou) en el moment en què perdi vigència la declaració de l’estat d’alarma.

En casos excepcionals en què es poguessin produir perjudicis greus per a les persones, l’Ajuntament pot acordar motivadament mesures que es limitaran a allò estrictament necessari.

Aquestes mesures suspensives no impedeixen que la ciutadania pugui iniciar o continuar realitzat els seus tràmits de manera telemàtica.

Termini de la sol·licitud

Tot l'any

TRÀMIT MUNICIPAL

La denúncia és l'acte administratiu pel qual es posa en coneixement de l'Administració un fet que pot constituir una infracció administrativa en matèria de consum i de disciplina de mercat. En aquest cas, l'Administració ha d'investigar els fets i actuar per a corregir la conducte infractora o negligent i i obrir, quan sigui procedent, un expedient sancionador.
Aquest procediment té per objectiu defensar els interessos generals, no particulars, i corregir i prevenir conductes il·lícites.

Preu:

Tràmit gratuït

Tramitació online

Informació general

Qui el pot demanar?
Qualsevol persona que tingui la condició de consumidora o usuària i que estigui domiciliada a Vilafranca o hagi adquirit un producte o servei en aquest municipi. Segons la normativa actual, són consumidores les persones físiques o jurídiques que actuen en el marc de les relacions de consum, en un àmbit aliè a una activitat empresarial o professional. També tenen aquesta consideració els socis cooperativistes en les relacions de consum amb la cooperativa. A partir de l’1 d’abril de 2015 els drets i obligacions del Codi de Consum són aplicables a les relacions entre els prestadors de serveis bàsics i de serveis de tracte continuat i els treballadors autònoms i les microempreses d’acord amb la Recomanació 2003/361/CE, de 6 de maig
Requeriments
La persona interessada que presenta la denúncia ha de ser la titular del bé o del servei.
Procediments

El Servei Municipal de Consum analitza els fets denunciats per tal de determinar si hi ha indicis de conducta infractora i la trasllada a l'Organisme de consum corresponent per raons de competència material o territorial.
L’organisme competent portarà a terme, si escau, les actuacions inspectores necessàries per tal d'aclarir els fets denunciats així com verificar l'adequació de l'establiment o empresa denunciada a la normativa, podent incoar un expedient sancionador si es constata la infracció en matèria de consum.

Temps mitjà de resolució
De 3 mesos a 1 any
Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla

Impresos del tràmit

Documentació necessària

Imprès del full de reclamació/denúncia i documentació provatòria original de la relació de consum per a la seva digitalització: pressupost, contracte, tiquet, albarà o factura de compra, publicitat, certificat de garantia, etiqueta, instruccions d'ús...

Com es pot tramitar

Per internet:
anar al formulari del tràmit
Per correu
Presencialment
Oficina Municipal d'Informació al Consumidor - OMIC
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58
omic@vilafranca.org

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 30/05/2018


Segueix-nos a :