Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Sol·licitud d'informe d'arrelament social - INF02(procediment regulat al Reial decret 557/2011, de 20 d'abril)

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS ARRAN DE LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19, I REINICI A PARTIR DE L’1 DE JUNY

Per tal de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (coronavirus), la disposició addicional 3ª del Reial decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, va establir la suspensió dels termes i la interrupció de terminis dels procediments administratius.

Aquesta suspensió va tenir lloc automàticament des del 14 de març de 2020. Tingueu present que d’acord amb l’article 9 del Reial decret 537/2020, de 22 de maig (BOE 23 de maig), i malgrat que l’estat d’alarma continua vigent, els terminis de tots els procediments es reinicien a partir del dilluns dia 1 de juny de 2020 (si es computen en dies hàbils a partir del 2 de juny, ja que l’1 de juny és festiu a Vilafranca).

Període de tramitació

Tot l'any

TRÀMIT MUNICIPAL

El 30 de juny de 2011 entrà en vigor el Reial Decret 557/2011, de 20 d'abril, que desenvolupa el Reglament de la Llei Orgànica dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

Una de les novetats d'aquest reglament és que la gestió dels informes d'arrelament són emesos per les Comunitats Autònomes, per tant, pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

Per tal d'aconseguir l'atorgament de residència temporal per circumstàncies excepcionals, sempre que la persona no pugui acreditarvincles familiars amb una persona estrangera amb resìdència legal o amb un/a ciutadà/na espanyol/a (cònjugues, ascendents o descendents en línia directa), cal disposar de l'informe emès per la Generalitat de Catalunya on s'indica l'arrelament social del/la sol·licitant.

A l'hora d'elaborar els informes, la Generalitat de Catalunya tindrà en compte:

- El coneixement de les llengües oficials del país, és a dir el catalài el castellà.

- El coneixement de la societat d'acollida (codis de civisme, normes bàsiques de convivència, drets i deures elementals, obligacions fiscals, història del país, identitat pròpia...)

- El coneixement del mercat laboral (els drets i deures elementals dels treballadors, el paper de leso rganitzacions sindicals, el treball per compte propi o aliè...)

Preu:

35,77 euros

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona interessada o afectada pel tràmit.
Requeriments
La persona sol·licitant ha de reunir els següents requisits:

-Estar empadronada i ser resident en el municipi de Vilafranca del Penedès.
-Poder acreditar documentalment haver viscut a l'Estat durant 3 anys consecutius, anteriors al moment de la sol·licitud.
-Demostrar que disposa de mitjans de vida mitjançant un contracte de treball o bé, entrar en els supòsits on és possible que l'Ajuntament realitzi la proposta d'exempció del contracte.
- Caldrà també tenir coneixements de català i/o castellà, les dues llengües oficials al país, com també, coneixement de l'entorn i la societat catalana.

Per obtenir un informe d'arrelament favorable caldrà poder mantenir la comunicació en l'entrevista com a mínim en una de les dues llengües oficials i demostrar que es tenen coneixements dels recursos i serveis del municipi. No s'admet la intervenció de familiars o altres persones que tradueixin durant l'entrevista.
Procediments

La persona interessada a demanar l'informe d'arrelament s'adreça a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'ajuntament tot emplenant una sol·licitud d'informe d'arrelament social que s'adjunta. Caldrà aportar a aquesta sol·licitud la documentació original que es demana per aquest tràmit.

Des de l'Oficina Tècnica de Ciutadania es concreta dia i hora per a realitzar l'entrevista.
Un cop realitzat l'informe s'activa la petició a la Generalitat de Catalunya, que en un termini d'entre 30 i 60 dies hàbils, a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi entrat al registre de la Direcció General per a la Immigració, es notificarà a l'interessat, si l'informe és favorable o desfavorable.
Paral·lelament, la Generalitat de Catalunya els tramitarà a les oficines d'estrangeria de l'Estat, on es resol el procediment principal d'arrelament social.

La vigència dels informes, un cop emesos per la Generalitat de Catalunya, serà de 3 mesos.

Impresos del tràmit

Documentació necessària

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA (EL DIA DE L’ENTREVISTA CAL DUR TOTS ELS ORIGINALS)
• Sol•licitud d’informe d'arrelament social a Catalunya.
• Fotocòpia de totes les pàgines del passaport. En cas que la persona interessada estigui renovant el seu passaport, a través de la respectiva representació diplomàtica acreditada, s’adjuntarà també còpia de la certificació consolar que prova la renovació en curs del passaport.
NOTA: Si la persona no disposa de passaport vigent, atès que no pot ser acreditat per la seva missió diplomàtica o oficina consular, i als efectes de tramitar la cèdula d’inscripció davant l’oficina d’estrangers, s’acceptarà qualsevol documentació (fins i tot caducada) que constitueixi indici o prova d’identitat, procedència i nacionalitat. En aquests casos, el document proposta i l’informe faran constar expressament en les observacions que la petició de l’interessat es fonamenta en la tramitació d’una cèdula d’inscripció.
• Volant històric d'empadronament (de tots els llocs on hagi viscut).
NOTA: si s’escau, documentació que justifica la permanència en cas de mancança d’empadronament continuat i/o exempció de contracte.
• Fotocòpia del contracte de treball de durada mínima d'un any i 40h setmanals signats per l'ocupador/a i la persona sol•licitant.
• Fotocòpies de més d'un contracte de treball en la mateixa ocupació, treballant simultàniament per més d'un ocupador. Els contractes han de ser d'una durada mínima d'un any i han de sumar una jornada setmanal no inferior a 30 hores.
• Fotocòpia del contracte de lloguer o l'escriptura de l'habitatge o d'altres documents que justifiquin la legítima ocupació del mateix (només en els casos que es disposa d’habitatge propi).
• Fotocòpia de certificats i/o documents acreditatius de pertinença a entitats, associacions, ONGs... (es poden presentar carnets, llicències esportives...).
• Fotocòpia de cursos que s’hagin realitzat de programes formatius, de llengua, d'inserció social, d’acollida laboral, etc.
• Si el cònjuge, pares, germans o fills són residents legals: fotocòpia del l’autorització de residència del familiar, llibre de família, certificat de matrimoni o de registre de parella de fet.

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 21/01/2019


Segueix-nos a :