Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Acreditació anual de la documentació als mercats de venda no sedentària

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS ARRAN DE LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19, I REINICI A PARTIR DE L’1 DE JUNY

Per tal de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (coronavirus), la disposició addicional 3ª del Reial decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, va establir la suspensió dels termes i la interrupció de terminis dels procediments administratius.

Aquesta suspensió va tenir lloc automàticament des del 14 de març de 2020. Tingueu present que d’acord amb l’article 9 del Reial decret 537/2020, de 22 de maig (BOE 23 de maig), i malgrat que l’estat d’alarma continua vigent, els terminis de tots els procediments es reinicien a partir del dilluns dia 1 de juny de 2020 (si es computen en dies hàbils a partir del 2 de juny, ja que l’1 de juny és festiu a Vilafranca).

Període de tramitació

Del dilluns 10 al divendres 28 de febrer de 2020

Termini de la sol·licitud

28 de febrer de 2020

TRÀMIT MUNICIPAL


D’acord al Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants i a l’Ordenança reguladora dels Mercats de venda no sedentària de Vilafranca, “els ajuntaments han de comprovar anualment que els titulars de les autoritzacions compleixen les condicions establertes per exercir la venda no sedentària” i en el cas de l’ordenança municipal “es comprovarà anualment que els/les titulars compleixin amb els requisits establerts en l’Article 5” i “s’entendrà extingida l’autorització de venda en cas de no haver presentat en termes justificatius la documentació requerida dins el termini establert, incomplir qualsevol de les obligacions establertes o no estar al corrent de pagament de la taxa per ocupació de la via pública”.




Preu:

Tràmit gratuït

Tramitació online

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona interessada o afectada pel tràmit.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.
Requeriments

Fer constar a la sol·licitud que s'adjunta la documentació per a l'acreditació anual de les parades de venda no sedentària.

Procediments

La documentació es pot presentar telemàticament mitjançant el present tràmit o bé presencialment a:

a. Al Registre general de l’Ajuntament (C/ Cort, 14). Matins de dilluns a divendres,  de 9 a 14 . Tardes de dilluns a dijous de 16.30 a 19h. 
b. Els dissabtes 15 i 22 de febrer a l’oficina habilitada a la planta baixa de l’Ajuntament (C/Cort, 14) de 8.30h a les 12.30h.
c. El dimarts 18 de febrer a l’Edifici La Nau (C/ Baltà de Cela, 45), ubicat davant del Mercat no sedentari de La Pelegrina, de 10 a 13h.

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla

Observacions

En cas de no estar al corrent de pagament amb la Taxa per ocupació de la Via Pública, contactar amb qualsevol de les oficines de l'Organisme de Gestió Tributària.
Oficina de Vilafranca: c/ Lluna4-6. Tel. 934729215


Impresos del tràmit

Documentació necessària

I- Totes les parades han de presentar la següent documentació 

- Pòlissa de responsabilitat civil any 2019 per una cobertura mínima de 300.000¤ (pòlissa i rebut de pagament-  fotocòpia)
- Declaració responsable

II- Altra documentació
- En cas de voler acreditar personal suplent, caldrà entregar la fotocòpia del DNI, fotografia i contracte laboral o TC2 del/de la treballador/a
- En cas d'haver caducat recentment el DNI, entregar la fotocòpia del nou
- Domiciliació bancària (en cas de modificació o alta de dades) (veure apartat Documents relacionats)


En el moment de l'acreditació, els/ les titulars o representants de les parades han de portar la CREDENCIAL del mercat i presentar el DNI del/ de la titular. 
En cas de presentació telemàtica, caldrà fer arribar la CREDENCIAL al personal de Mercats.

Com es pot tramitar

Per internet:
anar al formulari del tràmit
Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 10/02/2020


Segueix-nos a :