Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Concurs públic per a la concessió de subvencions a entitats de la vila per la millora dels seus locals estables.

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

TRÀMIT MUNICIPAL

És objecte d'aquesta convocatòria el concurs públic per a la concessió d'ajuts i subvencions (formalitzades en convenis), mitjançant el sistema de concurrència competitiva, la finalitat de les quals és la millora de locals i instal·lacions estables d'entitats de la Vila. Aquestes entitats han de ser sense afany de lucre i de caire cultural, esportiu o social. En cap cas poden ser entitats amb lligams amb algun dels grups municipals de l'ajuntament.

S'estableix com a objecte de la subvenció les actuacions de millora del local i instal·lacions d'ús habitual d'una entitat de la Vila, mitjançant obres i instal·lacions permanents, en un únic projecte consolidat. Les actuacions poden ser de dos tipus, continuació de projectes ja iniciats i que hagin estat objecte de subvenció en convocatòries anteriors fetes des de l'Ajuntament, no abans de l'1 de gener de 2013 i, en tot cas, han d'haver finalitzat no més tard del 31 de desembre de 2015, o nous projectes iniciats el 2015 que han d'haver finalitzat no més tard del 31 de desembre de 2016.

Aquesta convovatòria es regirà per l'Ordenança General de Subvencions aprovada pel Ple municipal del dia 20 de juny de 2006, publicada en el BOP de data 4 d'octubre de 2006 i en el DOGC de data 23 d'octubre de 2006 i pels aspectes d'aquest document que la complementin.

Informació general

Qui el pot demanar?
- Entitats sense afany de lucre i de caire cultural, esportiu o social de Vilafranca.
Requeriments
Podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions les entitats sense afany de lucre i de caire cultural, esportiu o social, que constin en el registre municipal d'entitats de Vilafranca de manera estable, que tinguin un local o instal·lacions de propietat, lloguer o cessió estable de l'Ajuntament a Vilafranca (en aquests dos darrers casos, ha de fer almenys un any que ja el tenen i han de disposar d'un dret vigent durant almenys els tres anys posteriors a la finalització del termini per a presentar sol·licituds de subvenció), que el local es trobi necessitat de millores i que les entitats no hagin rebut ajut per part de l'Ajuntament de Vilafranca per a la millora del local en els 3 anys anteriors al d'inici de les obres, per projectes diferents al que es presentin.

Les entitats beneficiàries han de justificar les quantitats subvencionades així com que es troben al corrent del compliment de les obligacions tributàries i legals de tot tipus i que no incorren en cap dels supòsits de prohibició per a poder rebre subvencions.

La quantitat total d'aportació econòmica en concepte de subvencions no podrà excedir, globalment, de 75.000 euros.
Procediments
Les sol·licituds es presentaran a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Vilafranca mitjançant una instància i acompanyant la següent documentació:

- Indicar si la entitat disposa d'altres subvencions per aquest mateix concepte, quin òrgan de govern o d'administració de l'entitat acorda demanar la subvenció, així com que es té dret suficient sobre l'immoble per fer l'actuació i que aquesta compleix amb la normativa vigent aplicable.

- Memòria detallada de les actuacions, indicant finalitats, característiques, abast, terminis d'execució, possible ús públic del local, mesures d'accessibilitat i de sostenibilitat i pressupost detallat de l'actuació.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, aquestes seran examinades i valorades tècnicament, comprovant-se que les sol·licituds reuneixen els requisits establerts i realitzant-se una proposta tècnica tenint en compte els criteris de valoració establerts.

La valoració la farà un òrgan col·legiat format pel Regidor coordinador de l'Àrea de Relacions Ciutadanes i Promoció Social, els Regidors d'Hisenda i Cultura, el Cap del Servei de Cultura, el Coordinador de Projectes Estratègics i actuarà com a secretària sense vot la Cap d'Unitat administrativa corresponent. L'òrgan competent per a dictar la resolució serà la Junta de Govern Local.

La resolució definitiva del conjunt de subvencions atorgades es farà pública i es comunicarà a totes les entitats sol·licitants.
Observacions
Les subvencions tindran caràcter voluntari i no generaran cap dret respecte a peticions posteriors.

L'Ajuntament de Vilafranca i els seus òrgans de participació quedaran exempts de qualsevol responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol altra mena derivada de les actuacions a què restin obligades les entitats destinatàries de les subvencions atorgades.

En tot cas, no totes les peticions han de rebre subvenció necessàriament encara que compleixin els requisits exigibles, ja que es podran establir prioritats. D'altra banda, quant a les actuacions seleccionades com subvencionables, el percentatge de subvenció pot ser variable i diferent en cada cas, en funció de les puntuacions obtingudes, disponibilitat pressupostària i altres criteris objectius.

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 11/05/2015


Segueix-nos a :