Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

FUE. Declaració responsable d'obertura.

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS ARRAN DE LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19

Per tal de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (coronavirus), la disposició addicional 3ª del Reial decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, estableix la suspensió dels termes i la interrupció de terminis dels procediments administratius.

Aquesta suspensió té lloc automàticament des del 14 de març de 2020, i el còmput dels termes i terminis es reiniciarà (no torna a començar de nou) en el moment en què perdi vigència la declaració de l’estat d’alarma.

En casos excepcionals en què es poguessin produir perjudicis greus per a les persones, l’Ajuntament pot acordar motivadament mesures que es limitaran a allò estrictament necessari.

Aquestes mesures suspensives no impedeixen que la ciutadania pugui iniciar o continuar realitzat els seus tràmits de manera telemàtica.

Període de tramitació

Tot l'any.

TRÀMIT MUNICIPAL

Les activitats innòcues són les activitats que, amb caràcter general, per les seves característiques no produeixen molèsties significatives ni cap afectació considerable al medi ambient, la seguretat de les persones o els béns. Les activitats econòmiques innòcues són les incloses en l'annex I de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

Preu:

El previst a l'Ordenança fiscal núm. 2

Tramitació online

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.
Requeriments
Per presentar la declaració responsable d'obertura d'una activitat innòcua, cal consultar la documentació que s'ha de portar, segons la classificació de dita activitat.

El titular ha de posar en coneixement de l'Administració pública competent l'inici d'una determinada activitat mitjançant la presentació d'una declaració responsable d'obertura en la qual ha de declarar, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per accedir a l'exercici de l'activitat, que disposa d'un certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix dita activitat, instal·lació o establiment, signat per un tècnic competent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la vigència de l'exercici de l'activitat. 

Abans de presentar la Declaració responsable d'obertura davant l'ajuntament, s'haurà de satisfer l'import de la Taxa corresponent, mitjant el sistema d'autoliquidació a efectuar davant les oficines de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Procediments
Una vegada presentada la declaració responsable d'obertura d'una activitat a l'ajuntament, ja es pot exercir la mateixa sota la responsabilitat de la persona titular, llevat que sigui necessari comptar amb altres autoritzacions, llicències o comprovacions per part d'altres administracions diferents a la municipal.

El titular ha d'acreditar i disposar en el moment de la inspecció municipal de la documentació tècnica i administrativa necessària conforme compleix amb la normativa.
Temps mitjà de resolució
No n'hi ha. Les declaracions responsables d'obertura són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament.
Observacions
* Un cop efectuada la Declaració, l'exercici de l'activitat es pot iniciar sota l'exclusiva responsabilitat de les persones titulars i tècniques que hagin realitzat certificacions, i alhora faculta a l'administració per a dur a terme qualsevol actuació de comprovació.

* La Declaració no atorga a la persona o empresa titular de l'activitat, facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius, ni dóna cobertura a efectes contraris a l'ordenament vigent.

* La inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada consignada en aquest document serà posada en coneixement de la persona titular que disposarà d'un termini d'un mes per corregir-la i/o perfeccionar-la, sens perjudici de les responsabilitats a les quals s'hagués de fer frotn, sens perjudici del dret a presentar al·legacions en el termini de 15 dies a comptar de la notificació i de les responsabilitats a les quals s'hagués de fer front.

* L'Ajuntament podrà incorporar l'activitat en un pla d'inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable. En cas que es constati algun incompliment s'iniciarà un procediment d'esmena d'una durada màxima de dos mesos, que no comportaria la suspensió de l'activitat, tret que hi hagués risc per a les persones, els béns o el medi ambient. Aquest procediment d'esmena és independent i compatible amb un possible procediment sancionador, i supletori en els casos en què la normativa sectorial de l'activitat no estableixi un procediment específic.
Impresos del tràmit

Documentació necessària

- Imprès de Declaració responsable d'obertura.
- Certificat del tècnic competent responsable de la posada en funcionament de l'activitat.
- Declaració en matèria de salut, si s'escau.
- Justificant de pagament de la Taxa.

Com es pot tramitar

Per internet:
anar al formulari del tràmit
Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 03/04/2020


Segueix-nos a :