Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

FUE. Comunicació prèvia d'obertura.

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS ARRAN DE LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19

Per tal de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (coronavirus), la disposició addicional 3ª del Reial decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, estableix la suspensió dels termes i la interrupció de terminis dels procediments administratius.

Aquesta suspensió té lloc automàticament des del 14 de març de 2020, i el còmput dels termes i terminis es reiniciarà (no torna a començar de nou) en el moment en què perdi vigència la declaració de l’estat d’alarma.

En casos excepcionals en què es poguessin produir perjudicis greus per a les persones, l’Ajuntament pot acordar motivadament mesures que es limitaran a allò estrictament necessari.

Aquestes mesures suspensives no impedeixen que la ciutadania pugui iniciar o continuar realitzat els seus tràmits de manera telemàtica.

Període de tramitació

Tot l'any.

TRÀMIT MUNICIPAL

Mitjançant la Comunicació prèvia d'obertura l'interessat posa en coneixement de l'administració l'inici d'una activitat econòmica de baix risc.

Les activitats econòmiques de baix risc són les activitats que, per les seves característiques, poden produir alguna molèstia poc significativa o tenen una incidència molt baixa sobre el medi ambient, la seguretat de les persones o els béns.

Les activitats econòmiques de baix risc són les incloses en l'annex II de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

Preu:

El previst a l'Ordenança fiscal núm. 2

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.
Requeriments

Aquestes activitats están subjectres al Règim de Comunicació prèvia. El titular de l'activitat haurà de posar en coneixement de l'Administració pública competent, l'inici de l'activitat, que haurà d'anar acompanyada del projecte tècnic justificatiu del compliment dels requisits establerts per la normativa vigent per accedir a l'exercici de l'activitat, signat per un tècnic competent, i del certificat tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l'activitat. Ha de contenir una manifestació explícita sobre la conformitat de l'activitat amb el règim urbanístic del sòl. 

La presentació del règim de comunicació prèvia habilita de manera immediata per a l'exercici de l'activitat sota responsabilitat del titular i alhora faculta l'Administració per a dur a terme qualsevol actuació de comprovació.

Prèviament a la presentació de la Comunicació prèvia d'obertura s'ha de liquidar l'import de la Taxa corresponent en règim d'autoliquidació davant l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Temps mitjà de resolució
No hi ha. Les comunicacions prèvies presentads d'acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament.
Observacions
Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a la comunicació prèvia d'obertura detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que disposarà del termini d'un mes per corregir-la i/o per perfeccionar-la,sens perjudici del dret a presentar al·legacions en el termini de 15 dies a comptar de la notificació i de les responsabilitats a les quals s'hagués de fer front.

L'Ajuntament podrà incorporar l'activitat en un pla d'inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable. En cas que es constati algun incompliment s'iniciarà un procediment d'esmena d'una durada màxima de dos mesos, que no comportaria la suspensió de l'activitat, tret que hi hagués risc per a les persones, els béns o el medi ambient.

Aquest procediment d'esmena té una durada màxima de dos mesos i és independent i compatible amb un possible procediment sancionador, i supletori en els casos en què la normativa sectorial de l'activitat no estableixi un procediment específic.
Impresos del tràmit

Documentació necessària

- Imprès de comunicació prèvia
- Projecte tècnic signat per tècnic competent.
- Certificat del tècnic competent responsable de la posada en funcionament de l'activitat.
- Acta de comprovació favorable en matèria d'incendis, si s'escau.
- Declaració en matèria de sanitat, si s'escau.
- Mesures d'aïllament acústic, si s'escau.
- Justificant de pagament de la Taxa.

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 03/04/2020


Segueix-nos a :