Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

FUE. Declaració responsable en matèria de salut alimentària.

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

Període de tramitació

Tot l'any.

Termini de la sol·licitud

S'ha de presentar juntament amb la comunicació prèvia o declaració responsable de l'establiment si està subjecte a algun d'aquests règims o bé abans de l'inici de l'activitat si l'establiment està subjecte a llicència.

TRÀMIT MUNICIPAL

És el règim d'intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l'establiment i de l'activitat i manifesta que compleix i aplica els requisits establerts a la legislació sanitària i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l'exercici d'aquesta activitat.

Se sotmeten a aquest règim els establiments i les empreses alimentàries que manipulin, transformin, envasin, emmagatzemin o serveixin aliments per a la seva venda o entrega in situ al consumidor final, amb o sense repartiment a domicili, per a col·lectivitats, així com quan aquests subministren a altres establiments d'aquestes mateixes característiques, i es tracti d'una activitat marginal en termes tant econòmics com de producció, respecte de la realitzada per aquells, que es dugui a terme en l'àmbit de la unitat sanitària local, zona de salut o territori d'iguals característiques o finalitat que defineixi l'autoritat competent corresponent.

Preu:

Tràmit gratuït

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona física o jurídica que vol obrir un establiment on es comercialitzen o serveixen aliments, o el seu representant legal. En aquest cas, s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.
Requeriments
* Presentació simultània de la comunicació d'obertura o declaració responsable d'establiment.

* Haver obtingut la llicència d'activitat de l'establiment si està subjecte a aquest règim.

Observacions
Quan els serveis tècnics municipals, en comprovar les dades consignades a aquesta declaració responsable detectin qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que tindrà deu dies per corregir-la i/o perfeccionar-la.

Si la inexactitud, falsedad o omissó tenen caràcter essencial, els serveis tècnics municipals elevaran proposta a l'òrgan municipal competent per tal que, prèvia audiència a la persona interessada dicti un acte administratiu en virtut del qual es declari sense efecte la declaració.
Impresos del tràmit

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 04/11/2016


Segueix-nos a :